Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Van weesjongen tot gouverneur-generaal, druk 1, 143 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 14 jaar; Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: Rijklof van Goens, een jongen uit de 17e eeuw, vertrekt met zijn ouders naar Oost-Indië. Zijn vader wordt Gouverneur van Batavia, in dienst der Oostindische Compagnie. Spoedig na aankomst op Java sterven de beide ouders van den jongen Rijcklof. Hij komt zelf ook in dienst van de Compagnie. Door zijn onkreukbare eerlijkheid klimt hij snel op. Hij bindt den strijd aan tegen de vele misbruiken, die hij in Indië vindt, onder de dienaren van de Compagnie. Hij doorreist Indië om als gezant handelsverdragen af te sluiten met de inlandsche vorsten. Als commandeur en later als admiraal strijdt hij tegen de Portugeezen. Tenslotte beloont de Compagnie zijn onschatbare diensten, door hem tot Gouverneur-Generaal aan te stellen. Rijcklof van Goens sterft in het vaderland. Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtboek uit den tijd van den Gouden Eeuw, toen de ondernemingsgeest en de fiere moed van zooveel kloeke mannen de kleine Republiek der Vereenigde Nederlanden groot hebben gemaakt en het schoone Insulinde, dat zich "om den evenaar slingert als een gordel van smaragd" voor goed aan Holland hebben vastgeklonken. Voor jongens om van te smullen. Ofschoon niet blijkt, dat levende godsvrucht het geheim van een enorme krachtsontwikkeling kan zijn.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.


Van weesjongen tot gouverneur-generaal, druk 1, 143 blz.
G. K. 0. 16 z. p. f 0.90, gec. f 1.-, geb. f 1.50. Een mooi dik boek met suggestieven omslag en platen met sfeer; een vaderlandsch verhaal voor vaderlandsche jongens. Het beschrijft den levensloop van Rijcklof van Goens, een onzer 0.I. Gouverneurs. Als kind gaat hij met zijn ouders naar den Oost. Al spoedig sterft daar zijn vader, en na eenigen tijd ook zijn moeder. Zoo staat hij dan als wees. Na eerst op Ceylon in dienst geweest te zijn, trekt hij weer naar Batavia, waar hij zich in alles eerlijk toont. Door zijn tactisch optreden komt hij in hoge gunst bij den Raad van Indië. Hij weet de Portugeezen bij Ceylon te verslaan, en dit eiland aan de Compagnie te brengen. Nog eenmaal gaat hij met verlof naar het vaderland. Kort na zijn terugkeer wordt hij Gouverneur-Generaal. Dit hooge ambt bekleedt hij slechts een paar jaar. Om gezondheidsredenen moet hij zijn taak neerleggen. Slechts eenige maanden na aankomst in 't vaderland, sterft hij. De schrijver heeft op lofwaardige wijze met zijn gegevens gewoekerd en een goed verhaal gecomponeerd; ofschoon hij sommige gebeurtenissen had kunnen weglaten, is er geen sprake van eenige langdradigheid. De stille godsvrucht van Van Goens doet weldadig aan. In sommige opzichten is hij een kind van zijn tijd, en hij vertoont dan ook de gebreken van zijn tijd maar deze worden door den schrijver niet goedgekeurd. Onze jongens mogen onze mannen uit de historie wel kennen; en daartoe draagt dit boekje zeker het zijne bij. We wenschen het graag in hun handen, vooral ook om de eenvoudige godsvrucht, die er uit spreekt. Van Goens zocht zijn steun in Gods Woord en in het gebed; hij is een groot voorbeeld van beginseltrouw. We bevelen dit materieel en formeel keurige boek gaarne aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934