Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Van een jongen en een meisje, druk 1, 54 blz.
Geïll. omslag, gecartonneerd. 1 gekl. en twee zwarte plaatjes. Prijs 30 cent. Dit boekje geeft een stukje kinderleven, blijkbaar uit een Friesch heidedorp, verdeeld in drie tooneeltjes. 't Eerste geeft te zien, dat een gebrekkig meisje, Elske, op de speelplaat door een grooteren jongen wordt gescholden. 't Tweede vertelt, hoe op een Zaterdagmiddag een aantal kinderen op de hei gaan spelen. De jongen scheldt Eiske weer uit en als zij bij het naar huis gaan niet bij de andere kinderen is, merkt Kobus dit wel op, maar zegt niets, en brengt aldus groote ongerustheid in de woning van Elske's ouders. 't Derde verplaatst ons in den winter. Bij het schaatsenrijden helpt Kobus Elske, omdat hij door vader en moeder tot andere gedachten is gebracht. De vertelling is zeer goed. In eenvoudigen vorm, kinderlijk, niet kinderachtig. Ook de dialoog is zeer eenvoudig gehouden en vervalt niet tot boekentaal. De correctie is nauwkeurig. De illustraties zijn goed, vooral 't gekleurde plaatje en 't zwarte tegenover blz. 23. Heldere druk. De Schrijfster gebruikt uitsluitend "Heer." 't Boekje vertelt alleen en geeft geen moraal aan het eind. De strekking komt misschien hier op neer, dat een ietwat ruwe jongen eerst een arm stumperrje plaagt en ten slotte zijn ruwheid overwint; zooveel jongens doen dat niet en daarom kon het lezen van dit verhaal voor hen nuttig zijn. Er komt een verstandige onderwijzeres in voor en vaders en moeders, die de opvoeding hunner kinderen goed behartigen. Het wil blijkbaar de kinderen opwekken, om vriendschappelijk met elkaar om te gaan, en vooral niet te spotten over en met lichaamsgebreken. Dit alles is juist gezien. Maar de gedachte, die aan dit alles ten grondslag ligt, is, helaas, niet Gereformeerd. Dat komt vooral uit op blz. 11: "Zooals die herder voor zijn schaapjes zorgde, zoo zorgt de Heer Jezus voor ons, voor de mensehen en de kinderen. Wij zijn, net als dat schaapje, vaak o, zoo dom. Dan luisteren we niet naar den lieven Heer, we worden ondeugend en slecht. en dan is de Heer niet bij ons. We zijn verdwaald en we weten niet meer, wat we moeten doen. Als we dan maar bidden en roepen, zooals dat schaapje begon te blaten, dan hoort de Heer ons en wil ons alle booze dingen vergeven en Hij helpt ons weer op den goeden weg." Voor Gereformeerde Zondagsscholen niet aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1913