Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Van aardschen tot hemelschen adeldom, druk 1, 32 blz.
Het boekje bevat de geschiedenis van eenen verarmden jonker. Na zijns moeders dood brengt hij er alles door, geraakt geheel aan lager wal en vindt, in plaats van medelijden, veel spot en hinder van de straatjeugd. Hij wordt bijna wanhopig, doch komt door eene Kerstprediking, alsook doordat hij een verloren geraakt meisje terechtbrengt, tot andere gedachten. Wellicht zou zijne maatschappelijke positie weer beter zijn geworden, ware hij niet bij eene kloekmoedige redding van den jongen, die hem het ergst geplaagd had, jammerlijk omgekomen. Deze dood deed hem evenwel van aardschen in hemelschen adeldom overgaan, waarvan hij nog voor zijn sterven getuigenis mocht afleggen. Dit verhaal draagt het stempel eener ware gebeurtenis. Het is boeiend geschreven. Enkele passages uitgezonderd (bladz. 16 onderaan en blz. 17) is de kindertoon veelal getroffen. Het uiterlijk is zeer net, het papier flink, de druk helder, de plaatjes mooi, helder, sprekend. Kenmerkend Gereformeerd is dit boekje niet. Er straalt veeleer een algemeene geest in door. Dat toont de prediking, die het middel tot des jonkheers bekeering werd, en ook het versje op blz. 21. Hij stierf met de woorden: "en eeuwig, eeuwig bij haar te zijn". Zijne moeder ging hem dus blijkbaar nog boven Jezus. Het borgtochtelijk lijden van Christus wordt wel niet rechtstreeks genoemd, maar schemert toch in het verhaal door. Duidelijk leert het, dat ook de grootste zondaar, door geloovig op den Heere Jezus te zien, kan behouden worden. Onze kinderen zullen zich zelven weervinden in dit verhaal, het kan hun afkeer inboezemen van de zonden, die er in worden geteekend. Daarom is het wèl aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.