Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Op de hoogeschool des levens , druk 1, 112 blz.
Een jongen uit een gezin, dat om des geloofs wil moest uitwijken, heeft geenen zin in het leeren, komt in verkeerd gezelschap, ontvlucht de ouderlijke woning en gaat naar zee. Maar de Heere zoekt hem op en leidt hem tot bekeering. Door velerlei ervaringen leert hij op de Hoogeschool des levens, wat de Universiteit hem niet gaf. Eindelijk komt hij in dubbelen zin behouden in zijn vaderland terug, om nu nog vele jaren een godvruchtig leven te leiden. Wij hebben dit boek met onverdeeld genot gelezen. 't Is den bekenden auteur ten volle waardig. Vorm en inhoud, taal en stijl zijn onberispelijk. Flinke letter. De plaatjes zijn mooi in alle opzichten. En de strekking stroomt als eene bruisende rivier van het begin tot het einde door heel het boek "Eert uwen vader en uwe moeder." Met levendige kleuren - en de schrijver heeft er heel wat op zijn palet - wordt ons hier geteekend, hoe dwaas het is, de ouderlijke raadgevingen te versmaden en het pad van eigen zin en wil op te gaan. Ook is het boek hoogst leerzaam in de mededeeling van wat onze vaderen doorworstelen moesten bij het aanknoopen van betrekkingen in Oost-Indiƫ. Zulke lectuur aan te bevelen, is ons een genot. En wij doen het met de betuiging, dat aan dit boek onder de uitgaven van den heer C. eene blijvende eereplaats toekomt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.