Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Prins

Nunia Christina of de Armenische christin , druk 1, 16 blz.
De titel, "De Armenische Christin", doet verwachten, dat ons hier eene bladzijde uit de geschiedenis der martelaars zal worden voorgelegd. Doch dat is zoo niet. jNunia Christina leefde in de vierde eeuw na Christus en was eene Christelijke jongedochter. Door vijanden van haar volk gevangen genomen, werd zij als slavin verkocht. In heidensche omgeving bleef zij het Christendom getrouw. Twee wonderbare genezingen, op Nunia's gebed verleend, leidden er toe, dat de volksstam waaronder zij verkeerde, het Christendom aannam. Indien de Schrijver hier had willen aantoonen, dat er naast de waarachtige bekeering ook een volksbekeering is, zou dit zeker eene Schriftuurlijke gedachte zijn geweest. Maar dan had ook ernstig in het licht gesteld moeten worden, dat het aannemen van het Christendom, gelijk dat hier geschiedt, wel uitwendige verandering, maar geene inwendige vernieuwing des harten brengt. Doch daarvan ontdekten wij geen spoor. Van het oprechte geloof en van de waarachtige bekeering bespeurt gij hier zoo goed als niets. Alles gaat zoo van een leien dakje, dat men den indruk krijgt, alsof men hier niet met historie, maar met een fantasietje te doen heeft. Wat u hier wordt verteld, is soms op het kantje van het ongeloofelijke af. Dergelijke werkjes verdienen geene aanbeveling. Aan oppervlakkige lectuur hebben wij tegenwoordig allerminst behoefte. Hoewel dit boekje uiterlijk aantrekkelijk en de vorm van het verhaal goed is, moeten wij het, uit trouw aan onze beginselen, ter zijde leggen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1905

Open Jachin-boekbeoordelingen.