Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAdelpha

Mozes, de getrouwe dienstknecht des Heeren, druk 2
Adelpha vertelt aan de kinderen op eenvoudige wijze de geschiedenis van Mozes. Zij doet het zeer beknopt, in één vel druks. Zij doet het op zeer bevattelijke wijze, levendig en aanschouwelijk. Uitnemend in den vorm. Maar wat den inhoud betreft, moeten wij eene enkele opmerking maken. Vooreerst zien wij niet "den getrouwen dienstknecht des Heeren", hoewel zij op het titelblad ons belooft, dien te toonen. Den "dienstknecht" zouden wij zien, als het licht van den "Zoon" op de historie viel. (Hebr. 3 : 5 en 6.) Het verwondert ons, dat de Schrijfster van den Christus ganschelijk niet spreekt. De stijl is wat slordig. Het geschrevene kan en moet in beteren stijl gegeven worden dan het geïmproviseerde. "Eens op een dag" mag men toch niet schrijven; noch dat "Mozes" in het Egyptisch beteekent uit het "water getogen." 0ok hadden wij liever "Heere" in plaats van "Heer" zien gebruiken. In dit boekje is de inhoud eveneens "bloot geschiedenis."

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.