Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna Breevoort

Moeder bidt voor ons, druk 1, 40 blz.
Een weduwe heeft twee dochtertjes, een tweeling, Agatha en Louise. Beide meisjes maken den indruk, den Heere te vreezen, maar hebben ieder hare bizondere karakterfouten. Agatha is rustig, stil, ijverig, maar zelfgenoegzaam en hoovaardig. Louise is bruusk, wild, ongedurig, maar heeft voor een ander alles over. De Schrijfster laat dit zien, en toont, hoe groot de moeilijkheid is voor een jonge moeder, om zulke kinderen op te voeden. Deze zoekt haar kracht in het gebed. Op zekeren avond, als A. en L. haar weer groot verdriet hebben aangedaan, en zij in 't late uur voor God geknield ligt, om voor Hem haar hart uit te storten, komen beide meisjes, door onrust des gewetens uit den slaap gehouden, naar beneden, en blijven bij de deur staan, want ze hooren dat Moeder voor hen bidt. Een kostelijk boekje, met treffend schoone passages. Uitnemende karakterteekening, keurig geillustreerd. Om zijn strekking zeer aanbevelenswaard. Kinderen kunnen er veel uit leeren. Toch had het door Joh. Breevoort uitgewerkte gegeven beter kunnen dienen voor een boekje voor ouders. Om zoo te laten zien, welk een gezegenden invloed op kinderen de wetenschap heeft, dat vader en moeder voor hen bidden. Duidelijk komt uit, hoe moeilijk het is, kinderen op te voeden, die zoo verschillende karakters hebben. Blz. 39 toont, dat zij met de "toepassing" eenigszins verlegen was. Heel jammer is ook, dat de Schrijfster, die de beteekenis in het licht stelt van het voorrecht een biddende moeder te hebben, niet wijst op de voorbede van onzen Heiland. Daartegenover staat de verdienste, dat gewezen wordt op de beteekenis van den Heiligen Doop. Wanneer al onze leerlingen eens konden zeggen: "Moeder of Vader bidt voor ons, zou het in menig gezin zeker anders gesteld zijn. Hartelijk aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Johanna Breevoort

Moeder bidt voor ons, druk 2, 46 blz.
G. K. 0. 1 z. p. 50 cent. Een weduwe heeft twee dochtertjes, een tweeling, Agatha en Louise. Beide meisjes maken den indruk, den Heere te vreezen, maar hebben ieder haar bizondere karakterfouten. Agatha is rustig stil, ijverig, maar zelfgenoegzaam en hoovaardig. Louise is bruusk, wild, ongedurig, maar heeft voor een ander alles over. De Schrijfster laat dit zien, en toont, hoe groot de moeilijkheid is voor een jonge moeder, om zulke kinderen op te voeden. Deze zoekt haar kracht in het gebed. Op zekeren avond, als beiden haar weer groot verdriet hebben aangedaan, en zij in 't late uur voor God geknield ligt, om voor Hem haar hart uit te storten, komen de meisjes, door een onrustig geweten uit den slaap gehouden, naar beneden, en blijven bij de deur staan, want ze hooren dat Moeder voor haar bidt. Een kostelijk boekje, met treffend schoone passages. Uitnemende karakterteekening. Om zijn strekking zeer aanbevelenswaard. Kinderen kunnen er veel uit leeren. Toch had het door Joh. Breevoort uitgewerkte gegeven beter kunnen dienen voor een boekje voor ouders. Om zoo te laten zien, welk een gezegenden invloed het op kinderen heeft, te weten, dat vader en moeder voor hen bidden. Heel jammer is ook, dat de Schrijfster, die de beteekenis in het licht stelt van het voorrecht een biddende moeder te hebben, niet wijst op de voorbede van onzen Heiland. Daartegenover staat de verdienste, dat gewezen wordt op de beteekenis van den Heiligen Doop. Wanneer al onze leerlingen eens konden zeggen: "Moeder of Vader bidt voor ons," zou het in menig gezin zeker anders gesteld zijn. Met warmte aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1926