Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.C. Fallentin

Loesje, druk 1, 40 blz.
Loesje is een klein meisje met den noodigen geestelijken strijd en overwinning in haar leven. Eerst is ze nogal erg egoïstisch en kattig, maar nadat ze op Zondagsschool een zendeling over het offer heeft hooren spreken, is ze getroffen. Ze gaat met haar grootste schatten er stil op uit, om arme kinderen blij te maken. Op den terugweg verdwaalt ze, wordt heel gezellig in een politiebureau verzorgd en door vader thuisgebracht. 't Boekje ziet er smakelijk uit; zou geschikt zijn voor achtjarige meisjes, maar is wel wat zwaar op de hand. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1935
M.C. Fallentin

Loesje, druk 1, 40 blz.
G. K. 0. 8 t. d. t. 20 cent. Een veelszins onwaarschijnlijk en alleszins onbevredigend verhaal. Nora krijgt op haar jaardag een pop, die zij Loesje noemt. Inplaats van met een kennisje die haar feliciteerde, zich met de pop samen te vermaken, stopt zij haar weg. Maar... Catrientje vindt haar onder Nora's ledikant. Dit is aanleiding tot een heele catastrofe. Catrientje loopt verschrikt weg. Op de school vertelt een zendeling van zijn werk op Nieuw Guinea. Hij leerde de Papoea's, "dat ze niet bang behoefden te zijn voor den dood, omdat de Heiland ook om die zwarte menschen te redden den hemel had verlaten" (pag. 23) en hij vertelt aan de kinderen: "God heeft ons gelukkig gemaakt. Nu vraagt Hij van ons, dat wij anderen zullen helpen en blij maken." (blz. 25). Dit pakt Nora, want zij heeft Catrientje zeer onheusch behandeld. Een stemmetje van binnen (zeker het geweten!) spoort haar aan om alles weer goed te maken! Daarop volgt een heel wonderlijk en uiterst onwaarschijnlijk avontuur. Het verhaal is levendig verteld. Voor ons besef is dit de eenige reden waarom het voor uitgave in aanmerking kwam. Dit boekje is een boekje vol huilpartijen (blz. 11, 12, 21, 31, 33). Zelfs een dikke, goedmoedige slager "veegt ook al een traan uit zijn oog". In tegenstelling daarmede wordt er herhaaldelijk gesproken over "anderen blij maken om Jezus' wil" (24, 25). Het Christelijk element is zeer vaag en slap. Van zonde tegen God en genade bij God geen woord. "Welbehagen" (Luk. 2 : 14) is voor Nora een vreemd woord. En de exegese van haar vader is ook heel vreemd: "Dat beteekent, dat God van jou houdt en voor jou zorgen wil, lieverd". (Blz. 35). Die met elkaar over het verdwaalde meisje sprekende sterren doen eveneens vreemd aan (blz. 34). En het onthaal met melk en brood op het politiebureau, dito (37). paedagogisch opzicht is het boekje totaal onbevredigend. Bij al de eigenwillige, vreemde sprongen van Nora, geen enkel woord van afkeuring en vermaning! Integendeel. Toen Nora van haar dwaaltocht thuis weer te bed lag, knielde de moeder naast haar slapend kind neer, dankend dat "de Heer ons Noortje geleerd heeft, hoe zij een blij en gelukkig kind kan worden". Wij achten dit boekje, waarvan ook de plaatjes matig zijn, volstrekt onbruikbaar voor onze Kerstuitdeeling.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

M.C. Fallentin

Loesje, druk 1, 40 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Nora, eenigst dochtertje van het gezin de Bruyne, krijgt mooie cadeaux op haar verjaardag, o.a. een groote pop "Loesje" . Nadat ze zeer onhebbelijk tegen Catrientje Huizinga (die een erg ziek zusje heeft en moederloos is) gedaan heeft, krijgt ze door de vertelling van een Zendeling op de Zondagsschool berouw en gaat zonder weten van haar ouders de pop "Loesje" en 2 boeken bij de Huizingaatjes brengen. Juist is de kleine zus gestorven. Nora legt de geschenken neer en loopt weg, zonder gezien te zijn. Ze verdwaald echter. Komt op het politiebureau en wordt daar door den ongerust geworden vader gehaald. Algemeene op- of aanmerkingen: Het verhaaltje is niet onaardig en de strekking is vrij goed. We treffen echter weer aan "Lieve Heer" en "Heer". Het uiterlijk is frisch. Nieuwe spelling.
Conclusie: Matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.