Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnna

Kleine Johannes , druk 2, 24 blz.
Een goed geschreven verhaal, dat evenwel voor onze Geref. Zondagsscholen minder geschikt is. Baron van Meeren bewoont geheel alleen een oud, adellijk huis. Hij is een trotsch en liefdeloos man, die zijne zuster en hare kinderen verstoot wijl zij, naar zijn oordeel, beneden haren stand gehuwd is. Op eenen avond voor Kerstmis ontmoet hij in eenen winkel eenen kleinen jongen, die voor zijne spaarduitjes een Kerstboompje koopt. Die knaap is de kleine Johannes. De liefde, welke deze voor zijne broertjes en zusjes betoont, maakt op den Baron zóó diepen indruk, dat hij zich gedrongen gevoelt, aan het huisgezin van kleinen Johannes, dat door ziekte in armoedige omstandigheden verkeert, wel te doen. Ook wordt Johannes het middel, dat Baron van Meeren, de kinderen van zijne zuster, weezen geworden, liefderijk tot zich neemt. De strekking van dit boekje is, dat kinderen door hun eenvoudig handelen naar Gods Woord ouderen ten voorbeeld en tot zegen kunnen zijn. Uitnemend. Maar dat een liefdeloos en in de hoogste mate baatzuchtig man, die jaren lang naar zijne eigene familie niet heeft omgezien, in eens voor een vreemd knaapje zóóveel gevoelt, dat hij hem overal naloopt, komt ons wel wat vreemd voor. Er valt bij den Baron wel eene zekere verandering te bespeuren, van liefdeloos tot liefderijk, naar van wedergeboorte des harten en van hartelijk leedwezen over zijn vroeger wangedrag vinden wij geen spoor. De Christus treedt in dit werkje op meer als voorbeeld dan als Middelaar. Het keurig uiterlijk, de mooie plaatjes, de heldere letter maken dit boekje voor de jeugd zeer aantrekkelijk. Doch om den inhoud kunnen wij het niet onbepaald aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.