Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC. Brouwer

Johannes Calvijn, druk 1, 72 blz.
De gedachte van den heer BREDÉE, om door een serie boekjes het leven en den arbeid van groote mannen aan de jeugd bekend te maken, is uitnemend en verdient toejuiching en steun. Na Maarten Luther treedt thans Johannes Calvijn op. De heer BROUWER geeft een overzicht van des hervormers leven en werken, dat door levendigheid en een warmen sympathieken toon aantrekt. Hij schrijft voor de jeugd en met het oog daarop zijn sommige uitlatingen, die op de worstelingen van onzen tijd zinspelen, wellicht minder ter plaatse. Ook het stuk over Servet en den onlangs geplaatsten gedenksteen dunkt ons minder op zijn plaats. Voor 't overige komt het ons voor, dat de Schrijver niet ongelukkig is geweest in de wijze van behandeling, en dat zijn boekje dienen kan, om voor Calvijn - minder dan Luther bij de Christenen en de Christelijke jeugd bekend - belangstelling te wekken. Op den vorm valt vrij wat af te dingen. Niet alleen dat enkele stukjes er eenigszins gedwongen bijgebracht zijn, ook de stijl is verre van onberispelijk en de correctie slordig. Wij streepten aan "heb moesten kussen (blz. 8) ; gegrifd (blz. 10) ; de koopman als lijdend voorwerp (blz. 13) ; sterven in 't geloof van zijn Heere (blz. 14) ; zielenherders (blz. 29); erkend staat voor herkend, enz. enz. Op bl. 26 is een verwarring van enkel- en meervoud en een slordige vermenging van den tegenwoordigen en den verleden tijd. Welke dwaze dingen iemand zegt, die zich van zijn verkortingen geen rekenschap geeft, bewijst deze zin: "Zonder daarvoor examen te doen, boden de hoogleeraren J. Calvijn den doctoralen titel aan" (blz. 14.) Hier staat toch, dat de hoogleeraren Calvijn den doctoralen titel aanboden, zonder dat zij (de hoogleeraren n.l.) daarvoor (d.i. voor het aanbieden van dien titel) examen deden. Een werk van zoo voortreffelijker inhoud moest ook in welverzorgden stijl de pers verlaten. Ook behooren vreemde woorden in een boek voor de jeugd ten eenenmale te worden vermeden. Wij treffen aan: censor, solliciteeren, pareeren. (blz. 11). De letter is flink. De plaatjes zijn niet onverdienstelijk. Wel wat veel portretten. Deze zijn voor kinderen niet het mooist. De strekking is zeer goed. Hoe komt God tot zijne eer? Hoe wordt de zondaar gered? De beantwoording dezer levensvragen van Calvijn wordt op uitnemende wijze gegeven. Vooral nu het Calvinisme in ons land weer in eere komt, verdient de poging, om Calvijn te doen kennen alleszins toejuiching. En dit werkje kan daartoe uitstekend dienen. Het staat onder de goede boekjes voor onze kinderen mede bovenaan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.