Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Het huis Wijngaerde , druk 6, 180 blz.
Van Gerdes' bekende Wouter Harmsen-serie is dit het 4e deel. Wouter Harmsen komt in den kring van het gezin. En we zien hem in aanraking met en predikende aan een gezelschap van boeren, waarvan de huismeester van Wijngaerde, die eens een moord pleegde, het middelpunt is. Als jongen lazen we dit boek met genoegen. En nu nog als volwassene boeit het. Misschien is het jammer, dat Gerdes de Bijbelplaatsen (die hij naar de Statenvert. citeert en niet, zooals moest, naar den Deuxaesbijbel) in oude spelling geeft. Waartoe was dat noodig? Hetzelfde geldt van de woorden van Aldegonde. In een kinderboek moesten die in hedendaagsch Nederlandsch zijn aangebracht. Zelfs oude woorden komen voor, bladz. 69 saen = spoedig. Ook dit boek treft weer het bezwaar van de heele serie, dat Gerdes het reizend prediken zooals W. Harmsen dat doet, stelt boven de geregelde bediening van het Woord in de gemeente. Overigens is het een uitnemend verhaal, juist om den geestelijken achtergrond. Misschien staan er wat te veel godsdienstige gesprekken in. De jongens slaan die allicht over. We zouden het jammer vinden, als er tegenwoordig niets anders was dan de werken van Gerdes. Maar evenzeer zouden wij het betreuren, als Gerdes met al zijn eigenaardigheden geen waardeering meer vinden zou. Laten grooter en kleinen de boeken van onzen "Ouden Vriend" maar lezen! Zij kunnen tot rijken zegen strekken. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.
Het huis Wijngaerde , druk 6, 180 blz.
Dit verhaal is een voortzetting van „In de Duinen" en „In Utrecht" van denzelfden schrijver. Het speelt in de buurt van de dorpen Wassenaar en Voorschoten. Wouter Harmsen, die, als reizend prediker de gast van Heer Filips van Marnix, door zijn arbeid in kennis komt met allerlei personen en toestanden, verneemt uit den monde van een stervende het geheim van een manslag, zes jaar geleden op het huis Wijngaerde gepleegd; terwijl de dader van dien moord, door angst verbijsterd, dat huis en al wat er in ademt, in de lucht laat springen. Indien de schrijver ouderen knapen — voor meisjes is zijn verhaal te èng — een boeiende tijdpasseering heeft willen bezorgen, is hij daarin voorbeeldig geslaagd. Taal en stijl konden nauwkeuriger. Als (op blz. 98) Marnix wordt aangemaand de zijde van zijn kranken zoon te verlaten, om zich ter ruste te begeven, wil de christenstaatsman hiervan niets weten, wijl hij begeerde het oordeel des dokters af te wachten en als het noodig of doenlijk was den lijder in deze wellicht uiterste ure op Jezus te wijzen. Natuurlijk was het niet de staatsman, maar de vader, die dit weigerde. Even verder lezen we, dat Walburg, de dochter van den kranke, die zich op last van hare moeder ter ruste had begeven, niet slapen kon en urenlang voor haar bed bleef zitten. Heeft wie voor haar bed blijft zitten, zich inderdaad ter rust begeven? Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1917


Het huis Wijngaerde , druk 8, 174 blz.
G. K. 0. 4 z. p. f 1.50. Van Gerdes' bekende Wouter Harmsen-serie is dit het 4e deel. Wouter Harmsen komt in den kring van het geezin. En we zien hem in aanraking met en predikende aan een gezelschap van boeren, waarvan de huismeester van Wijngaerde, die eens een moord pleegde, het middelpunt is. Als jongen lazen we dit boek met genoegen. En nog den volwassene boeit het. Ook dit boek treft weer het bezwaar van de heele serie, dat Gerdes het reizend prediken zooals W. Harmsen dat deed, stelt boven de geregelde bediening van het Woord in de gemeente. Overigens is het een uitnemend verhaal, juist om den geestelijken achtergrond. Misschien staan er wat te veel godsdienstige gesprekken in. De jongens slaan die allicht over. We zouden het jammer vinden, als er tegenwoordig niet anders was dan de werken van Gerdes. Maar evenzeer zouden wij het betreuren, als Gerdes met al zijn eigenaardigheden geen waardeering meer vinden zou. Laten grooten en kleinen de boeken van onzen "Ouden Vriend" maar lezen! Ze kunnen tot rijken zegen strekken. De illustraties zijn van den bekenden J.H. Isings Jr. Aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1925