Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Wat Gerard voor Bertha deed, druk 1, 32 blz.
Geïll. omslag en een plaatje in kleurendruk. Prijs 171/2 ct. Gerard is een aardige jongen, die heel wat verschilt van zijn zusje Lize, een zeer zelfzuchtig meisje. Gerard heeft gaarne iets voor anderen over. Hun nichtje Bertha is ernstig ziek en gaat sterven. Van zijn bespaarde zakgeld koopt Gerard voor haar een plaat van den Goeden Herder, die een schaapje in de armen heeft, waarvan eerst nog Bertha, straks haar treurende moeder veel geniet. Lize heeft haar zakgeld voor zichzelf besteed zij kocht een Verkades Album, dat door haar kleine broertje wordt verscheurd. Stijl en vorm zijn zeer goed, gelijk van een Schrijfster als Joh. Breevoort mag worden verwacht. Bl. 3 klein dochtertje, scheen ons onnoodig. De uitdrukking dol graag, die hier meermalen voorkomt, is o.i. af te keuren. Dol is erger dan krankzinnig. Het boekje is zeer vlot, hier en daar aandoenlijk geschreven. Ook bezit de Schrijfster de gave, om karakters juist te teekenen. De uitvoering van dit boekje is goed. Flinke, duidelijke letter. Het plaatje op den omslag is o.i. niet gelukkig getroffen. Uitnemend is de gedachte, die helder in het licht treedt, dat liefde tot en opoffering voor anderen reeds een zegen in zich meedragen. Tot ons leedwezen kunnen we ons, wat het godsdienstige betreft, met de strekking van dit boekje niet best vereenigen. Van schuldbesef is bij de kinderen geen sprake. Het is telkens: als de kinderen Jezus liefhebben, komen zij in den hemel. De tegenstelling ontbreekt. Op bl. 9 wordt Jezus al te veel alleen als voorbeeld genoemd. Niet Bijbelsch is de uitdrukking op bladz. 25: "De Heere Jezus was die goede Herder, die alle kindertjes naar den hemel droeg". Ook doet de plaat in dit verhaal wel wat veel, het woord wat weinig. Hoezeer dit boekje uit litterarisch oogpunt hoog staat, moeten wij om des beginsels wille de uitdeeling er van aan onze Zondagsschoolbesturen ontraden.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1912Wat Gerard voor Bertha deed, druk 1, 32 blz.
Bertha is een jong meisje, dat langen tijd geduldig op het ziekbed ligt. Zij is een schaapje van den goeden Herder. Als haar neefje Gerard hoort, dat Bertha weldra sterven zal, koopt hij voor den inhoud van zijn spaarpot een mooie plaat, voorstellende den goeden Herder. Bij zijn medelijdend jongenshart steekt het egoïsme van zijn zusje Lize zeer af. De kinderen zijn vrij natuurlijk geteekend. Taal en stijl zijn goed. Alleen ontsiert het boekje een uitdrukking als: »ging hij toen lekkertjes slapen,« blz. 10. Op dezelfde lijn ligt: »Ze hoorde dolgraag Johannes 10 lezen,<< (blz. 15), een bewering, die bovendien door het gedrag van Lize niet bewezen wordt. Onnoodig en onsmakelijk is ook de afwisselende spelling van den naam Gerard. Hij heet behalve Gerard ook Ger, Gér, Gé, Gerry, Gèr en Gè. 't Boekje is geschikt voor kinderen van 8 jaar. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1912