Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.L.F. de Liefde

Doen of niet?, druk 1, 24 blz.
Geïll. omslag en een gekleurd plaatje. Prijs 15 cent. Fer, een jongen van de Zondagsschool, bemerkt, hoe een andere jongen stilletjes zijn cent versnoept en brutaalweg zegt, dat hij 1 ct verloren heeft, zou Fer nooit doen. Maar de verleiding kwam in den vorm eener uitstallng van een snoepwinkeltje. Fer vond een halven cent en deed dien 's Zondags in de bus, in plaats van den geheelen cent. De juffrouw vertelt van Ananias en Saphira; Fers geweten spreekt en - eer hij het lokaal uit is, doet hij ook den geheelen cent in de bus. - Een schoone analyse van wat een jongen een gegeven geval denkt en gevoelt. Dit is een fijn stukje kinder-psycholgie. De kracht der verzoeking, de tweestrijd, de arglistige gedachten van het hart zijn zeer natuurlijk geteekend. Ook de voorstelling, hoe moeilijk het omkeeren op den kwaden weg is, wordt meesterlijk geschetst. Nuttige wenken worden in het boekje gegeven, bijv. hoe verkeerd het snoepen is en hoe het leidt tot leugen en diefstal. Voorts ook, dat God alles ziet. Ook doet het verhaaltje ons zien, hoe schadelijk kwade vrienden zijn en hoe ook onze kinderen tegen hen op hun hoede moeten wezen. De moraal is : "Beter ten halve gekeerd, dan ten heele gedwaald. Zijt ge op den verkeerden weg, keer terug eer het te laat is. Nu is het nog de tijd der bekeering." Een uitnemende strekking, die wordt uitgewerkt juist, zooals dit een jongen aantrekt. Het ziet er kostelijk uit. Ook naar den vorm is het mooi; heldere letter; een gekleurd plaatje op den omslag. Een heldere letter. Het ziet er kostelijk uit. Toch hebben wij enkele bedenkingen. Wel wordt er op gewezen, dat de zonde tegen God bedreven wordt en het kwaad moet beleden worden, zullen wij vergeving ontvangen, maar van de vergeving om Jezus' wil hooren wij niets. Ook wat taal en stijl betreft, veroorloven wij ons enkele opmerkingen. "Heer" wordt gebruikt in plaats van "Heere." Om levendig te zijn maakt de Schrijfster een al te druk gebruik van uitroepen en afgebroken zinnen. Ons voornaamste bezwaar uit een oogpunt van taal is, dat de Schrijfster de gewone jongenstaal zooveel gebruikt. Een enkel voorbeeld op bl. 7: "Nou, en ik ook. Hoe zoue ze smake?" En zoo gaat het 't heele boekje door. Dit achten wij in lectuur voor de jeugd beslist af te keuren. Evenzoo uitdrukkingen als: stiekem, zegseltje, enz. Niettegenstaande deze bezwaren, is er zeer veel in dit boekje, dat volle waardeering verdient. De natuurlijke teekening van den bangen tweestrijd in het jongenshart, ten gevolge van het ontwaakte geweten door het Woord Gods, en de belangrijke strekking van het geheele verhaaltje, wegen ruimschoots op tegen de genoemde bedenkingen. Wij bevelen het van harte aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911

J.L.F. de Liefde

Doen of niet?, druk 1, 24 blz.
We hebben hier een heel aardige vertelling van een jongen, die belust is op lekkers, voor 't raam van een snoepwinkeltje uitgestald. Maar van zijn moeder kon hij er geen cent voor loskrijgen. Nu vindt Fer, zoo heet de knaap, een halven cent; had hij er nu nog maar een halfje bij, dan kon hij 't begeerde koopen. 't Wordt Zondag. Fer gaat naar de Zondagsschool met 2 centen; één er van is bestemd voor 't Zendingsbusje. De verzoeking om het halfje ervoor in de bus te werpen kan hij niet weerstaan. De juffrouw vertelt van Ananias en Saffira. Fer krijgt het te kwaad, zijn geweten spreekt luide en na heftigen strijd belijdt hij de juffrouw zijn kwaad. Nu keert de rust in zijn binnenste terug. Deze vertelling bevat een ernstige waarschuwing. Ze zal door kinderen van 8 à 10 jaar en ook wel door ouderen met genoegen en, naar we vertrouwen, met zegen worden gelezen. Taal en stijl zijn over 't geheel zeer goed. Wel vinden we 't minder aanbevelenswaardig om in een kinderboekje platte spreektaal weer te geven. Voor 't onderwijs in de moedertaal kan dit niet anders dan nadeelig zijn. Naar toon en inhoud is het boekje bestemd voor kinderen van 8-10 jaar. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1911
J.L.F. de Liefde

Doen of niet?, druk 2, 24 blz.
Fer, een jongen van de Zondagsschool, bemerkt, hoe een andere jongen stilletjes zijn cent versnoept en brutaalweg zegt, dat hij hem verloren heeft. Dat zou Fer nooit doen. Maar de verleiding komt in den vorm eener uitstalling van een snoepwinkeltje. Fer vindt een halven cent en doet dien 's Zondags in de bus, in plaats van den geheelen cent. De juffrouw vertelt van Ananias en Saphira; Fers geweten spreekt en - eer hij het lokaal uit is, doet hij ook den geheelen cent in de bus. - Een schoone analyse van wat een jongen in een gegeven geval denkt en gevoelt. Dit is een fijn stukje kinder-psychologie. De kracht der verzoeking, de tweestrijd, de arglistige gedachten van het hart zijn zeer natuurlijk geteekend. Ook de voorstelling, hoe moeilijk het omkeeren op den kwaden weg is, wordt meesterlijk geschetst. Nuttige wenken worden in het boekje gegeven, bijv. hoe verkeerd het snoepen is en hoe het leidt tot leugen en diefstal. Voorts ook, dat God alles ziet. Ook toont het verhaaltje ons, hoe schadelijk kwade vrienden zijn en hoe ook onze kinderen. tegen hen op hun hoede moeten wezen. De moraal is: "Beter ten halve gekeerd, dan ten heele gedwaald. Zijt ge op den verkeerden weg, keer terug, eer het te laat is. Nu is het nog de tijd der bekeering." Een uitnemende strekking, die wordt uitgewerkt juist, zooals dit een jongen aantrekt. Ook naar den vorm een mooi boekje; een gekleurd plaatje op den omslag. Heldere letter. Het ziet er kostelijk uit. Toch hebben wij enkele bedenkingen. Wel wordt er op gewezen, dat de zonde tegen God bedreven wordt en het kwaad moet beleden worden, zullen wij vergeving ontvangen, maar van de vergeving om Jezus' wil hooren wij niets. Ook wat taal en stijl betreft, veroorloven wij ons enkele opmerkingen. "Heer" wordt gebruikt in plaats van "Heere". Om levendig te zijn maakt de Schrijfster een al te druk gebruik van uitroepen en afgebroken zinnen. Ons voornaamste bezwaar uit een oogpunt van taal is, dat de Schrijfster de gewone jongenstaal zooveel gebruikt. Dit achten wij in lectuur voor de jeugd beslist af te keuren. Evenzoo uitdrukkingen als: stiekem, zegseltje, enz. Niettegenstaande deze bezwaren, is er zeer veel in dit boekje, dat volle waardeering verdient. De natuurlijke teekening van den bangen tweestrijd in het jongenshart, ten gevolge van het ontwaakte geweten door het Woord Gods, en de belangrijke strekking van het geheele verhaaltje, wegen ruimschoots op tegen de genoemde bedenkingen. Wij bevelen het van harte aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.


J.L.F. de Liefde

Doen of niet?, druk 3, 24 blz.
Leeftijd 8-11 jaar. "Heel de school had al, "kleefstelen" gekocht, alleen Fer niet. Moeder kon niets missen. Maar eens vond hij een halfje en wierp dit, inplaats van z'n cent, in de bus op Zondagsschool. Doch juist vertelde de juffrouw de geschiedenis van Ananias en Saffira, zóó mooi, dat Fer zijn cent ook nog in de bus doet". Tot zoover het verhaal. Wel een beetje te gezocht. Bovendien wordt de naam Heere weer verbasterd in Heer, en dat niet éénmaal, maar wel twaalf maal. Jammer! Als de kinderen na het lezen van dit boekje, ook maar niet gaan probeeren hun cent achter te houden. Niemand die het ziet! Het boekje telt 23 blz. en is voor jongens van 8-11 jaar. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
J.L.F. de Liefde

Doen of niet?, druk 3, 24 blz.
G. 0.,1 z. p. 2 t.d.t. Met teekeningen van Jeanne Faure. 8 cent. Fer, een jongen van de Zondagsschool, bemerkt, hoe een andere jongen stilletjes zijn cent versnoept en brutaalweg zegt, dat hij hem verloren heeft; dat zou Fer nooit doen. Maar de verleiding kwam in den vorm eener uitstalling van een snoepwinkeltje. Fer vond een halven cent en deed dien 's Zondags in de bus, in plaats van den geheelen cent. De juffrouw vertelt van Ananias en Saphira; Fer's geweten spreekt en - eer hij het lokaal uit is, doet hij ook den anderen halven cent in de bus. - Een schoone analyse van wat een jongen in een gegeven geval denkt en gevoelt. Dit is een fijn stukje kinder-psychologie. De kracht der verzoeking, de innerlijke strijd, de arglistige gedachten van het hart zijn natuurlijk geteekend. Ook de worsteling, hoe moeilijk het omkeeren op den kwaden weg is, wordt meesterlijk geschetst. Toch hebben wij een bedenking. Wel wordt er op gewezen, dat de zonde tegen God bedreven wordt en het kwaad moet beleden worden, zullen wij vergeving ontvangen, maar van de vergeving om Jezus' wil hooren wij niets. Niettegenstaande dit bezwaar is er zeer veel in dit boekje, dat volle waardeering verdient. De natuurlijke teekening van den bangen tweestrijd in het jongenshart, ten gevolge van het ontwaakte geweten door het Woord Gods, en de belangrijke strekking van het geheele verhaaltje maken, dat we het van harte aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932