Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.J. Hoogenbirk

Des Heeren weg , druk 1, 16 blz.
Een zeer eenvoudig verhaal. 't Is de geschiedenis van eenen knaap, die bij eenen boekhandelaar eene zendingskaart ziet, waardoor de begeerte in hem wordt opgewekt, om zendeling te worden. Wijl om verschillende redenen zijn wensch niet vervuld kan worden, treedt hij in dienst bij eenen papierhandelaar, waar hij echter, buiten zijne schuld ongeschikt voor zijn werk geworden, niet blijven kan. Hij moet voor zijne gezondheid naar buiten, wordt schrijver van den burgemeester, en daarna door den onderwijzer, bij wien hij inwoont, voor het onderwijs opgeleid. Na eenige jaren staat hij aan het hoofd eener pas opgerichte school en arbeidt daar met zegen. Meer dan een zijner leerlingen heeft als zendeling den heidenen het Evangelie gepredikt, en Frederik erkent nu met een blijmoedig hart, dat des Heeren weg altijd wijs en goed is. De heer H. vertelt boeiend. Ook in dit verhaal weet hij de belangstelling voortdurend levendig te houden. Dat hij de gesprekken zoo natuurlijk weergeeft, als mogelijk is, prijzen wij. Toch veroorlooven wij ons de vraag, of hij niet te veel toegeeft, als hij schrijft: erg blij, karreweitjes, groffen Gerrit, denk eens aan, enz. Tegen denk in den zin van bedenk (bladz. 6.) kan bezwaar worden ingebracht, alsmede tegen "Heer" voor "Heere." Druk en uitvoering zijn goed; dat behoeft nauwlijks vermelding. De strekking zal wel reeds uit de inhoudsopgave duidelijk zijn. Dat wij vaak niet weten, wat goed is, en daarom veilig gaan, zoo wij in den weg wandelen, waarin de Heere ons leidt, wordt door het geheele verhaal duidelijk getoond. De bekeeringsgeschiedenis lazen wij ook hier niet zonder bedenking. Hier en daar zouden andere lezers allicht wat meer en wat dieper redeneering wenschelijk achten. Maar, wijl het boekje blijkens den omvang en den verhaaltrant voor de jongere leerlingen der Zondagsschool bestemd is, durven wij het gemis daarvan niet als eene fout aanmerken. Niettegenstaane de gemaakte opmerkingen, achten wij dit werkje toch aanbevelenswaardig.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.


A.J. Hoogenbirk

Des Heeren weg , druk 2, 24 blz.
Zie Boekbeoordeeling van Jachin 1901 bij verschijnen van druk 1.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.