Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronPasu

De gevolgen der ongehoorzaamheid, druk 1, 32 blz.
Dirk Zijlstra is gewoon op Zondag 's voormiddags naar de kinderkerk en 's namiddags naar de Zondagsschool te gaan. Door schoolmakkers wordt hij overgehaald op eenen Zondagmorgen te gaan schaatsenrijden, waarbij hij valt en zich erg aan 't hoofd bezeert. Hij wordt bewusteloos opgenomen en naar huis gebracht, waar zijne ouders vernemen, hoe hij tengevolge van zijne ongehoorzaamheid zichzelf in ellende gebracht heeft. Dit ernstig ongeluk, waarvan hij evenwel herstelt, brengt Dirk tot inkeer. Hij belijdt zijne zonde voor God en menschen. Ook op zijne vriendjes maakt het ongeval diepen indruk, zoodat zij voortaan met hem naar de Zondagsschool gaan. Dit korte, helder geschrevene verhaal is uit het jongensleven gegrepen. Zóó duidelijk is de voorstelling, dat ook de kleine kinderen het begrijpen kunnen. De uitvoering is in één woord schoon. De gelitografeerde omslag is met vergulden rand versierd. Papier en letter, de mooie plaatjes en de fijne omslag vormen inderdaad een schoon geheel. De strekking is zeer belangrijk. Dit verhaal waarschuwt tegen de zonde van ongehoorzaamheid en vermaant het gebod des Heeren ook op den rustdag te eeren. Een boekje, dat op Sabbatsheiliging aandringt, is in eenen tijd, zoo vol Sabbatsschennis als den onzen, ongetwijfeld op zijne plaats. Doch tegen de opvatting des Schrijvers in betrekking tot de wijze, waarop de dag des Heeren door de jeugd geheiligd worden moet, hebben wij bezwaar. Er wordt wel gesproken van kinderkerk en Zondagsschool, maar dat ook de kinderen in de samenkomst der gemeente tegenwoordig zijn, oordeelt de auteur blijkbaar niet noodig. Het zou ons spijten, als dit verhaal die onbijbelsche en ongereformeerde gedachte bij de jeugd inplantte. Al is de kinderkerk hier te lande niet inheemsch, toch is er gevaar, dat deze gedachte er bij de jeugd ingaat. En daartegen moeten wij protesteeren. Onder deze reserve bevelen wij dit boekje aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Pasu

De gevolgen der ongehoorzaamheid, druk 3, 16 blz.
Jammer dat van deze schrijver niet meer te koop is, Godsdienstige verzorging zeer in orde. Duidelijk en aangenaam te lezen. Gewezen wordt op het gevaar der verleiding, en de ernstige vermaning - Gedenk Uwen Schepper in de dagen van uw jongelingschap. Warm aanbevolen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Open Boekbeoordeling.