Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW. Blomberg-Zeeman

Villa Flora , druk 1, 93 blz.
G.K. C. O. 8 t. d. t. ƒ 1.00. Een Indische familie, moeder en dochters met baboe, zullen een jaar in Nederland doorbrengen op villa Flora. 's Nachts hooren de baboe en ook de andere een snorkend geluid. Vol angst verdiept men zich in allerlei gedachten. De baboe vooral is bang, dat het een geest of een spook is. Aan 't eind blijkt, dat een landlooper de snorker is. Maar voordat dit ontdekt wordt, gaan er vele dagen voorbij, waarbij Non, het oudste der dochtertjes, heel wat doormaakt. Ook de baboe komt onder den goeden invloed van gesprek en gebed. En eindelijk wordt zelfs de landlooper door het schoone voorbeeld van de moeder der kinderen tot een beter leven gebracht, tot bidden en werken. Als verhaaltje is deze inhoud niet onaardig, vooral omdat de voorstelling levendig is; maar het godsdienstig element is zeer zwak. Hoewel er van zondenvergevjng en liefde van Christus in voor komt en van de zorg Gods voor ons allen, toch wordt èn bij de verandering van Sauna, de baboe èn bij Klaas Krijn, den zwerver, niet gesproken van vernieuwing des harten, noch van het bloed, dat reinigt van alle zonden. Zelfs wordt onomwonden de algemeene verzoening geleerd (blz. 45). Uitdrukkingen als "Onze lieve Heer" (blz. 35) en de Lieve Heer (blz. 91) hooren bij ons niet thuis. Nog veel minder Blz. 83, 85 en 86 "Lieve Heertje". Teksten dienen zuiver weergegeven te worden. Als vader in sierletters toekent den tekst: "geef mij een rein hart, o Heer" (Blz. 41), had hij de moeite moeten doen om den Bijbel op te slaan en letterlijk moeten schrijven: "Schep mij een rein hart, o God!" Evenzoo als het hoofd der school een tekst uit de Spreuken noemt: "wie zichzelf overwint, is sterker dan hij die een stad inneemt (Blz. 42), had hij beter gedaan met den juisten tekst te geven van Spr. 16:32. Als we onze Statenvertaling gebruiken, moeten we die voor onze kinderen niet verminken of veranderen. Waar bovendien de bekeeringen in dit verhaal zoo weinig gemotiveerd worden, is onze slotsom zeker niet onverwacht, n.l. dat we aan dit boekje onze aanbeveling stellig moeten onthouden.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929

W. Blomberg-Zeeman

Villa Flora , druk 1, 93 blz.
Bijzonderheden: oorspr. verhaal voor jongens en meisjes van 8-10 jaar; omvang 93 bladz., gecart. f 1.00. Bij getallen groote reductie. No. 114 van „de Nieuwe Zondagsschoolserie".
Korte inhoud: Villa „Flora" stond langen tijd onbewoond. Een zwerver, Klaas Krijn, heeft de bedstee in de bijkeuken tot zijn slaapplaats gekozen. Van 't verhuren der villa aan indische menschen, weet hij niets! Zijn nachtelijk gesnurk verschrikt deze menschen zoo hevig, dat de nieuwe huurders maar naar het dorps-logement trekken. Later wordt „het spook" ontdekt, Klaas wordt tuinman bij de nieuwe huurders. Niet alleen gaat het hem materieel nu beter dan vroeger, maar tevens heeft de Indische mevrouw een gezegenden invloed op zijn hart.
Beoordeeling: O. i. is dit boekje het beste der acht deeltjes in '28 verschenen. Nou, het Indische meisje is een nobel figuurtje, sober geteekend, dat niet irriteert door braafachtige deugdzaamheid. De stijl is kinderlijk, zooals we gewend zijn van deze schrijfster. In een woord: superieur werk! Zulke werkjes verhoogen 't peil van onze kerstboekjes! Keurige illustraties van Jeanne Faure. Aanbevolen. G.K. Dreyer.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930