Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnthonia Margaretha

De kostbare vaas, druk 1, 111 blz.
Een tot armoede vervallen dame, tengevolge van een ongewenscht ongelukkig huwelijk door haren vader verstooten, keert als weduwe net één dochtertje naar haar vaderstad terug, ten einde ter wille van haar kind een verzoening te bewerken. Vóór ze echter daartoe kan komen, sterft ze tengevolge eener bloedspuwing. Daags tevoren verkocht de vrouw een antieke porceleinen vaas, welke ze uit het ouderlijke huis had medegekregen, aan een handelaar in oudheden en beloofde nog borden, welke vooruit werden betaald, te zullen zenden. Die borden brengt het kind, dat een aangenamen indruk op de Joodsche familie maakte, en later door haar wordt in huis genomen. De heer des huizes, gedurende een ernstige ziekte, mede tengevolge van een vermanend woord van den geloovigen jongen huisdokter, tot nadenken gebracht over de praktijken door hem in den handel gevolgd, luistert nu naar de kleine Gretha, die uit den bijbel harer moeder voorlas. Hij en zijne vrouw worden in net hart gegrepen en beginnen een beter leven. Intusschen trekt de in de winkelkast uitgestalde vaas de aandacht van een voorbij wandelenden kolonel, die het stuk koopt en door den antiquaar omtrent de herkomst wordt ingelicht. Het verhaal ontknoopt zich, wanneer de officier de grootvader blijkt te zijn van het kind, dat hij nu tot zich neemt tegelijk met de pleegmoeder, nadat de man van deze tegelijkertijd in de hope des eeuwigen levens sterft. Het is een lief boek voor meisjes van 10 jaar er daarboven. De hoofdfiguur had een paar jaar ouder moeten zijn; de lezeressen zullen de kleine Gretha nu wel "een bijzondere wijsheid" vinden. De Joodsche familie is waarschijnlijk Engelsch model. In ons land zou het onwaarschijnlijk lijken, dat in een Joodsen gezin een Christen-meisje wordt opgenomen, dat hare pleegouders al heel gauw mee naar de kerk neemt; en dat een Joodsche weduwe kamers worden ingeruimd in het huis van een hoofdofficier. Aandoenlijk is het getuigenis van het meisje en de geloofsbelijdenis van den stervenden Jood. Het hoek van 111 bladzijden in 11 hoofdstukken met 4 platen zal niet onvoldaan terzijde worden gelegd. Het kost f 0,50. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1906
Anthonia Margaretha

De kostbare vaas, druk 2, 110 blz.
In een antiquiteiten-winkel, gehouden door een Jood, komt een arme vrouw een kostbare vaas verkoopen. Zij is blijkbaar uit den gegoeden stand, doch aan lager wal geraakt. De winkelier, koopt de vaas, doch tot veel te lagen prijs. De arme vrouw is de dochter van een kolonel. Zij is tegen haars vaders zin getrouwd, en daarom door hem verstooten. Later heeft zij berouw over haar verkeerden weg en wil haar vader vergeving vragen. Zij begeeft zich naar zijn huis, doch durft niet binnengaan. Denzelfden avond sterft zij. Haar kind komt in diepe ellende, doch wordt door de vrouw van den Jood, die de vaas kocht, gevonden. De Jood, wiens geweten hem aanklaagt, dat hij de arme vrouw bedrogen heeft, wil aan haar kind zijn kwaad weer goed maken en neemt het weesje in huis. Het christenkind wordt de schakel, die den Jood en zijne vrouw met den Heere Jezus in verbinding brengt. De kostbare vaas, uitgestald voor het winkelraam, wordt door den kolonel herkend, als uit zijn huis afkomstig. Hij hoopt van den winkelier iets omtrent zijn dochter te vernemen, doch de Jood misleidt hem. Zijn geweten laat hem echter hierover niet met rust. Hij gaat om zijn onrecht goed te maken den kolonel bezoeken, treft hem niet thuis, vat onderweg kou, wordt doodziek. Nu ontbiedt hij den kolonel bij zich, belijdt hem zijn verkeerde handeling en het kleine meisje komt in grootvaders huis. De oude Jood sterft als een tot God bekeerd zondaar en zijn vrouw, die zich over de kleine ontfermd heeft, mag bij den kolonel inwonen en verder voor het kind zorgen. De strekking is, de wonderbare wegen des Heeren ter be- reiking Zijner genaderijke doeleinden te doen uitkomen. Het boekje is in goeden stijl geschreven. Het is zeer geschikt voor jongens en meisjes van tien tot vijftien jaar, doch ook ouderen zullen uit de lezing genoegen en nut kunnen trekken. De plaatjes zijn lief en sprekend. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1911
Anthonia Margaretha

De kostbare vaas, druk 2, 110 blz.
Gekl. geïll. gecart. omsl. 4 zw. 50 cent. Naar het Engelsch. - Maar al te vaak beteekent dit: een min of meer methodistische bekeerings-geschiedenis. Doch hier wordt ons een echt stuk familieleven naar de natuur geteekend. Een schoone illustratie van de heerlijke waarbeid, die ook in onzen tijd niet te dikwijls in het licht kan worden gesteld, dat de Heere alle dingen bestuurt. Een zieke dame verkoopt een kostbare vaas aan een antiquaar, een Jood. Tot armoede vervallen, sterft ze na een ongelukkig leven. Haar kind wordt in huis genomen door den handelaar, die vroeger zulk een negenjarig meisje heeft verloren. Gretha is zeer aan haar pleegouders gehecht. Ook de antiquaar komt te sterven, maar vóór zijn dood heeft hij, door middel van Gretha, den Heiland leeren kennen en in den Gekruiste leeren gelooven. Zeer interessant van inhoud, boeiend verteld. Een aantrekkelijk boek voor de oudste leerlingen der Zondagsschool, en voor ouderen, bijzonder voor meisjes. De stijl is goed. Vier lieve plaatjes verluchten dit schoone boek. Het opschrift van Hfdst. 8 past o.i. niet bij den inhoud. Waarom toch woorden als "crêpe" en "taille" gebruikt? In vele gezinnen worden ze niet verstaan. Treffend is de liefde van het Joodsche echtpaar voor het Christenkind. Verder ook, hoe de Jood, die uit den mond des dokters niet van Jezus hooren wil, echter niet kan laten te luisteren naar het negenjarige meisje, dat van den Heiland spreekt. "Liefde wil niet sterven, al doen wij ook ons best ze te dooden," (p. 86). Is dat niet schoon gezegd? Wij kunnen dit ook uiterlijk keurig verzorgde boek krachtig aanbevelen. Vinde het zijn weg tot vele huisgezinnen, verspreide het zegen in wijden kring!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911

Anthonia Margaretha

De kostbare vaas, druk 3, 110 blz.
Een joodsch koopman heeft eene kostbare vaas van eene verarmde weduwe voor 1/10 van de waarde gekocht. De vorige bezitster sterft van armoede, en nu neemt de jood, die op dezen koop toch geen vrede had, haar kind in huis, om aan de kleine goed te maken, wat hij aan de moeder heeft misdaan. Zijn geweten is daarmee niet gestild. Dat kind, door hare moeder bekend gemaakt met den Heiland, is een zonnetje in deze woning en door haar liefelijk gezang en haar spreken over den Heiland wordt er in de harten eenige belangstelling geboren in den Christus. God werkt door, en deze hebzuchtige jood wordt arm zondaar voor God en leert zijn zaligheid verwachten alleen door de kruisverdienste van Christus. Door middel van "de kostbare vaas" wordt later ontdekt, wie de grootvader van Gretha is. Het kleindochtertje wordt daar met liefde ontvangen, en na het overlijden van haar pleegvader woont zij met de weduwe van den koopman in het huis haars grootvaders in. Een zeer aangrijpend verhaal, dat door de oudste leerlingen ongetwijfeld met gespannen aandacht gelezen zal worden. De Uitgever zorgde voor een passend kleed. De illustraties kunnen den ernstigen indruk, dien dit verhaal op het jeugdig hart maakt, bestendigen. De wonderlijke leiding van Gods voorzienigheid in de toebrenging van een zoon Abrahams tot den Christus, loopt als een gouden draad door dit verhaal. Schoon wordt de zorge des Heeren voor het weesje geschetst. De beschouwing van zonde en genade is in dit boekje geheel overeenkomstig de Schrift. De strekking is, te doen zien, hoe een klein kind reeds een zegen kan zijn voor een gezin, dat vervreemd is van de waarheid des Evangelies; alsmede, hoe God vaak door levenlooze dingen spreekt tot de consciëntiën der menschen. In den strijd, dien de oude koopman tegen zijn geweten voert, komt het woord van Luther tot zijn recht, dat het den mensch niet geraden is, iets tegen zijn consciëntie te doen. Zulk een vermaning mag tegenwoordig wel van de daken worden gepredikt. In onzen tijd, zoo vol verleiding, komt het geweten vooral van onze jonge menschen gedurig in het gedrang. Wij bevelen dit boekje zonder eenig voorbehoud aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Anthonia Margaretha

De kostbare vaas, druk 4, 143 blz.
Een aandoenlijke geschiedenis, waard om gelezen te worden. Een nog zeer jong meisje, wees geworden zijnde, wordt in huis genomen door een jood (handelaar in porselein) en diens vrouw. Groot is de invloed, welke dit kind met haar vroom hartje, op haar pleegouders heeft, ja, ten slotte wordt de Bijbel voor den ouden man een dierbaar boek, de pleegouders gaan met het meisje mede naar de kerk en straks sterft de oude handelaar in het vaste vertrouwen, dat de Heiland ook voor hem den prijs betaald en voldaan heeft. Mede in het middelpunt dezer geschiedenis staat "de kostbare vaas", door de moeder van het meisje in uitersten nood ten gelde gemaakt bij den Jood en welke vaas het middel werd om de familie van het meisje op te sporen. Ontroerend wordt ons geteekend de vergeefsche, laatste gang der moeder van 't meisje naar 't ouderlijk huis om vergiffenis te vragen; ontroerend is ook te lezen, hoe de oude Jood zijn zonden leert inzien en hoe de pleegouders en het meisje zich steeds meer aan elkaar hechten. Ten zeerste kunnen we dan ook dit boek aanbevelen, in de eerste plaats om zijn goeden, opbouwenden inhoud, alsmede om de keurige uitvoering en sprekende plaatjes. We achten het geschikt voor de oudste leerlingen der Zondagsschool, allermeest voor meisjes, maar ook voor jongens en we weten bij ervaring, dat ook ouderen door den inhoud geboeid worden. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
Anthonia Margaretha

De kostbare vaas, druk 4, 143 blz.
G. K. C. 0. 15 t. d. t. Teekeningen van Henk Poeder. 65 cent. Naar het Engelsch. - Maar al te vaak beteekent dit : een min of meer methodistische bekeerings-geschiedenis. Doch hier wordt ons een echt stuk familieleven naar de natuur geteekend. Een schoone illustratie van de waarheid, die ook in onzen tijd niet te dikwijls in het licht kan worden gesteld, dat de Heere alle dingen bestuurt. Een zieke dame verkoopt een kostbare vaas aan een antiquaar, een Jood. Tot armoede vervallen, sterft ze na een ongelukkig leven. Haar kind wordt in huis genomen door den handelaar, die vroeger zulk een negenjarig meisje heeft verloren. Gretha is zeer aan haar pleegouders gehecht. Ook de antiquaar komt te sterven, maar voor zijn dood heeft hij, door middel van Gretha, den Heiland leeren kennen en in den Gekruiste leeren gelooven. Zeer interessant van inhoud, boeiend verteld. Een aantrekkelijk boek voor de oudste leerlingen der Zondagsschool, bijzonder voor meisjes. Treffend is de liefde van het Joodsche echtpaar voor het Christenkind. Verder ook, hoe de Jood, die uit den mond des dokters niet van Jezus hooren wil, echter niet kan laten te luisteren naar het negenjarig meisje, dat van den Heiland spreekt. "Liefde wil niet sterven, al doen wij ook ons best ze te dooden," (p. 86). Is dat niet schoon gezegd? Wij kunnen dit ook uiterlijk keurig verzorgde boek in zijn vierden herzienen druk krachtig aanbevelen. Vinde het zijn weg tot vele huisgezinnen, verspreide het zegen in wijden kring!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932