Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHugo Kingmans

De Abelsen , druk 1, 192 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 11-13 jaar; Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: Een boek, dat de tijden van ouds weer eens komt opfrisschen. Beschreven wordt de strijd, welken de Watergeuzen gestreden hebben in de dagen van Neerlands verdrukking, onder de machtige hand van Spanje. De Abelsen, een vader en zoon uit Dokkum, worden ons in dit boek beschreven als de eerste geuzen. De haat tegen de Spanjaarden, deed hun wel eens daden doen, die niet in het belang van den Prins van Oranje waren. Na veel zwerf- en rooftochten over de breede wateren werd het hun eindelijk toch, door het woord van Mr. Basius, Commissaris van Oranje duidelijk, dat hun werk, de pogingen van Oranje benadeelden. Tenslotte werd door hen Den Briel ingenomen. Ook wordt ons in dit boek beschreven de slag bij Heiligerlee, waar Adolf van Nassau het leven liet en den slag bij Jemmingen, waar de slag ten nadeele van graaf Lodewijk van Nassau in een vreeselijk bloedbad eindigde. Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt jongensboek, boeiend geschreven. Geef dit boek onze jongens in handen en ze zullen smullen van dit werk. Veel is er van de Watergeuzen bekend, doch wie nu eigenlijk de eerste Watergeus was niet. Daarom heeft de schrijver goed gedaan, hierover te schrijven.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
Hugo Kingmans

De Abelsen , druk 1, 192 blz.
Kingmans heeft zich reeds een reputatie gevestigd; velen lezen hem gaarne. Thans verplaatst hij ons in de dagen van Alva's schrikbewind. We maken kennis met de eerste Watergeuzen, onder wie Jan Abels en zijn zoon Focke hoofdpersonen zijn. Ruwe zeeschuimers, die strooptocht op strooptocht uitvoeren en in Emden den buit verkoopen. Hun leuze is: "Oog om oog en tand om tand". Verdreven uit Nederland zwalken zij veel op de Waddenzee en in den Eemsmond (Dollart). In de haven van Emden en Norden verkoopen ze vaak het geroofde. Later sluiten zij zich bij andere Watergeuzen aan, opereeren op de Noordzee en vallen ook Engelsche havens binnen. Vandaar verdreven, komen ze voor den mond van de Maas, en op 1 April 1572 nemen zij Den Briel in. We komen wel onder den indruk van de ruwheid dezer zeebonken, en we verstaan, dat de eenvoudige Christin, Jan Abels' vrouw, maar weinig uitwerking ziet op haar pogingen, om man en zoon tot meer zachtzinnigheid te bewegen. Anderzijds wordt ons duidelijk, dat hun wandaden, als ze die bedrijven, evenmin door den Prins zijn bedoeld als gewild. En de invloed van den arbeid der predikanten is stellig merkbaar. De Watergeuzen hebben hun deugden gehad als onverschrokken vaderlanders, doch van een zoeken van Gods eer in hun krijgsbedrijven kwam vaak te weinig terecht. We twijfelen niet, of dit kloeke boek zal den jongens wel naar den smaak zijn.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

Hugo Kingmans

De Abelsen , druk 2, 209 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-14 jaar; Vaderlandsche geschiedenis.
Korte inhoud: De schrijver vertelt van de avonturen van de Abelsen, de eerste Watergeuzen. Het verhaal speelt in het begin van den tachtigjarigen oorlog. Hun leidend beginsel was: Oog om oog en tand om tand. Toch waren er onder hen ook nog anderen, die streden tegen Spanje, opdat de Hervormde Godsdienst hier ingevoerd zou worden. Dus niet uit haat, maar om de eere Gods. Jan Abels komt ook tot deze overtuiging. Dit heeft ook alleen de goedkeuring van Prins Willem van Oranje. Het boek eindigt met een korte beschrijving van de inneming van den Briel. Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een vlot en boeiend geschreven boek. Er zit spanning in. Hier wordt ons een stuk Vaderlandsche geschiedenis beschreven uit een tijdperk van worsteling om vrijheid voor den Hervormden godsdienst te verkrijgen, dat waard is in herinnering gebracht te worden bij onze jeugd. Eén der commissieleden maakte de opmerking het minder geschikt te achten om uit te deelen op Kerstfeest. Niettemin: Conclusie, Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
Hugo Kingmans

De Abelsen , druk 3, 209 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 8 z.p. 11 t.d.t. Kingmans heeft zich reeds een reputatie gevestigd; velen lezen hem gaarne. Hier verplaatst hij ons in de dagen van Alva's schrikbewind. We maken kennis met de eerste Watergeuzen, onder wie Jan Abels en zijn zoon Focke hoofdpersonen zijn. Ruwe zeeschuimers, die strooptocht op strooptocht uitvoeren en in Emden den buit verkoopen. Hun leuze is: „Oog om oog en tand om tand". Verdreven uit Nederland zwalken zij veel op de Waddenzee en in den Eemsmond (Dollart). In de haven van Emden en Norden verkoopen ze vaak het geroofde. Later sluiten zij zich bij andere Watergeuzen aan, opereeren op de Noordzee en vallen ook Engelsche havens binnen. Vandaar verdreven, komen ze voor den mond van de Maas, en op 1 April 1572 nemen zij Den Briel in. We komen wel onder den indruk van de ruwheid dezer zeebonken, en we verstaan, dat de eenvoudige Christin, Jan Abels' vrouw, maar weinig uitwerking ziet bp haar pogingen, om man en zoon tot meer zachtzinnigheid te bewegen. Anderzijds wordt ons duidelijk, dat hun wandaden, als ze die bedrijven, evenmin door den Prins zijn bedoeld als gewild. En de invloed van den arbeid der predikanten is stellig merkbaar. De Watergeuzen hebben hun deugden gehad als onverschrokken vaderlanders, doch van een zoeken van Gods eer in hun krijgsbedrijven kwam vaak te weinig terecht. We twijfelen niet, of dit kloeke boek zal den jongens wel naar den smaak zijn.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940