Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.F. Schöttelndreiër

De Heer verlaat de zijnen niet , druk 5, 16 blz.
Bastiaans, een arme schoenmaker, verkeert in grooten nood. Zijne kinderen vragen om brood, en hij heeft het niet. Zijne vrouw is ziek. Hij komt in groote verleiding, zich aan te sluiten bij eene dievenbende, doch keert ijlings zich daarvan af. Hij loopt een kerkgebouw in, waar hij eene predikatie hoort over de trouw des Heeren, die de zijnen nooit verlaat. Door tusschenkomst van den leeraar wordt hij uit zijn nood geholpen. De armoede wijkt, hij kan voorts in zijn eigen onderhoud voorzien, en ook zijne vrouw herstelt. Op eene wandeling ziet hij, dat de persoon, die hem had willen verleiden, door de politie wordt opgebracht. Thuisgekomen, danken zij te zamen den Heere voor zijne groote genade, aan hem en zijn gezin betoond. Dit boekje beantwoordt geheel aan den titel. Het verhaal is kort, maar pakkend. De vorm is levendig en aantrekkelijk. Taal en stijl zijn goed, maar wat ouderwetsch. Doch 't is ook reeds een vijfde druk en de auteur is voor eenige jaren ontslapen. De strekking van dit boekje blijkt uit den titel. De echt Christelijke geest valt te prijzen. Moge het in onzen tijd, die zoo vol verleiding is, nog tot zegen strekken voor velen. Op treffende wijze leert het, hoe het gevaar der verleiding weerstaan en ontvlucht worden kan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.


C.F. Schöttelndreiër

De Heer verlaat de zijnen niet , druk 8, 16 blz.
G. 0. 3 t. d. t. 10 cent. Oud en toch altijd nieuw is het thema van dit schoone boekje. 't Is een der patriarchen op het gebied der kinderlectuur. Het vertelt van een armen schoenmaker, die in zijn nood eerst in een kroeg terecht komt, waar hij een verleider ontvlucht, daarna een openstaande kerk binnengaat en door den Heere genadig uit den nood gered wordt. Dit verhaal is een illustratie van het Schriftwoord : "Wie zijn weg wel aanstelt, dien zal Ik mijn heil doen zien." Taal en stijl zijn voortreffelijk. In dagen, zoo vol verzoeking en strijd, als de onze, kan van dit verhaal nog een rijke zegen uitgaan tot velen. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929