Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM. v.D.P.

Beloften, druk 1, 72 blz.
Een huisgezin, waarvan de vader af en toe drinkt, het tienjarig zoontje met ruikertjes er op uit moet en de ter nauwernood groote dochter reeds de aandacht der heertjes trekt, terwijl de vrouw geestelijk zwak is. Daartegenover het gezin van den Dominee, die geen kinderen heeft, maar een allerliefste vrouw, en die zich voor het nieuwe huisgezin inspannen en het er bovenop helpen, zoodat het ten slotte heel goed gaat met allen. Vader zegt den drank vaarwel; de dochter wordt als diacones "gewijd" en haar broer, als zendeling "ingezegend", De Schrijfster laat de kracht van gedane, zoowel als van verkregen beloften in haar verhaal goed uitkomen. Als ge een boekte met zulk een mooien titel, van de hand van een weduwe, in een zeer teeder kleurig gewaad, ontmoet, vindt gij 't jammer, dat gij het moet beoordeelen. Te meer, als dat oordeel minder gunstig moet wezen. Op den tweeden regel der eerste bladzijde stuit ge op slordige correctie "meistje". Op de derde pagina moet gij er maar tegen kunnen, "dat ik mijn gezicht er in de plooi voor zet." Dat gaat zoo door. Het vrijmoedig spreken van den jongen over de dingen des Heeren, is al te zeer gespeend aan eerbied. Wij gelooven echter niet, dat er zulke jongens zijn. Ook niet, dat er zulke moeders zijn, die tot een kleinen jongen zullen zeggen: "Ik ben een slechte moeder, Jan". Zij mag dat denken, zeggen mag zij het niet. Verder, de opmerking over het woord "heilig" op bldz. 30 mocht niet bevestigd worden met: De Heilige Geest. Wat van Saartje en haar ontmoeting met "een heer" wordt meegedeeld, is voor kleinera kinderen onbegrijpelijk en zelfs voor de grootere niet zonder bedenking. Het Kerstverhaal is niet het minste van het boekje. Daarin wordt de waarheid van Gods Woord goed gehandhaafd. Dat een leven in de gemeenschap met den Heiland gelukkig en zalig is, wordt wel te verstaan gegeven. Maar van de oprechte bekeering moest o.i. meer uitkomen. Over 't geheel is het beter bedoeld, dan uitgevoerd. Matig aanbevolen. Ter uitdeeling op de Zondagsscholen achten wij het niet bijzonder geschikt. Het moge elders onder Gods zegen nog nut doen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1914

Open Jachin-boekbeoordelingen.