Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronIda Keller

Tot vrijheid geroepen of uit het Jodendom tot den Christus , druk 1, 80 blz.
Naomi, een Joodsch meisje van aanzienlijken huize, verliest op jeugdigen leeftijd hare moeder. Deze was eene Christin, maar durfde voor den naam des HEeren niet uitkomen. Aangezien haar vader eene groote reis moet doen en zijn dochtertje niet kan medenemen, doet hij haar op eene kostschool. Hier leert zij door een ander meisje het Woord Gods kennen. De omgang met en vooral de plotselinge dood van dit vriendinnetje wekken diepe indrukken in Naomi's hart. Na geruimen tijd keert de heer Levison van zijne reis terug. De blijdschap van het wederzien is groot, maar verkeert spoedig in de jammerlijkste scheiding. Naomi's hart is door den Heere tot zijne vreeze bewerkt. Vrijmoedig doet zij daarvan aan haren vader belijdenis. Deze vaart in brieschende woede tegen haar uit en jaagt zijn eenig kind als eene vervloekte afvallige weg. Langs wondere wegen worden vader en dochter later met elkander verzoend en in de liefde tot den Heere Jezus, als den eenigen Zaligmaker, vereenigd. Dit boekje ziet er lief uit. De plaatjes teekenen de hoofdmomenten. De Christushaat, die den Israƫlietischen kinderen wordt ingeplant, wordt op ontroerende wijze geschetst. Er kamen diepaangrijpende bladzijden voor in dit verhaal. Taal en stijl zijn goed. De uitvoering is loffelijk. Het Woord Gods middel tot bekeering is blijkbaar de hoofdgedachte. Voor de oudere meisjes inderdaad een uitnemend boek. Met ingenomenheid vestigen wij er de aandacht op.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.