Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJeanne Marie

Toen de nood hoog klom, druk 1, 109 blz.
G.K.C.0. 4 z.p. 50 cent. Ziehier een boek, waarin de zegen van de Zondagsschool en van de Radioprediking als Evangelisatiemiddelen wordt getoond. Bovendien geeft het een helderen blik op de leugen van het Socialisme. Een arbeidersgezin gaat naar een ander deel der stad verhuizen. Daar komt het dochtertje in kennis met een buurmeisje, dat naar de Zondagsschool gaat, en zoo komt ook Anneke daar. Hoewel Moeder in haar jeugd ook wel gehoord heeft van de vreeze Gods, is ze in haar huwelijk heelemaal afgeweken. Ze loopt zelfs mee in den Mei-optocht. Door de radio hoort ze "toevallig" een preek. Dit brengt haar tot inkeer. Ze zoekt haar kerkboekje weer op. Hoewel vader niets met den godsdienst op heeft, laat hij na eenigen tijd zijn vrouw in dit opzicht vrij. De oudste jongen gaat ook met moeder en Anneke mee, maar de jongste zoon is vijandig. Er komen wolken aan den hemel als er een staking uitbreekt. Vader gaat ook staken en posten, en geeft een werkwillige een raken klap. Als de staking verloopen is, kan vader niet weer geplaatst worden en komt er armoede in 't gezin. Moeder blijft echter op den ingeslagen weg voortgaan en bewaart haar gezin voor den ondergang. Ten slotte krijgt vader werk bij een ouderwetschen timmerman, waar ook de knecht werkt, dien hij in de stakingsdagen mishandeld heeft. Doordat deze kwaad met goed vergeldt, gaat ook vader de waarde van 't Christendom inzien. Hij sluit zich aan bij een Chr. vakvereeniging en het boek eindigt met vaders voornemen om naar de kerk en de catechisatie te gaan. Er is in dit boekje veel up to date, en er is veel ook, dat aantrekt. Duidelijk blijkt, hoe het woord des Heeren in staat is groote kracht te doen. Een radiopreek is het middel tot bekeering van de moeder, die er haar echter niet toe brengt om met radiopreeken tevreden te zijn, maar haar er toe leidt, de gemeenschap der kerk te zoeken. Dat is juist gezien en leerzaam verhaald. De vrouw brengt haar Christendom in praktijk en bevestigt in haar leven de waarheid van het Schriftwoord: "Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een smartend woord doet den toorn oprijzen". Evenzoo doet de werkman, die onrechtvaardig door Mulder mishandeld werd en geen gebruik maakt van de gelegenheid om zich te wreken, doch als Christen zijn vergevensgezindheid toont. De uitvoering is keurig, de druk helder, de omslag fleurig. De eenige aanmerking, die we maken, is, dat we betreuren, dat de schrijfster niet wat sterker den strijd tusschen geloof en ongeloof heeft geaccentueerd. Ze had een schitterende gelegenheid. Dan zou ook de beteekenis van Christus' Middelaarschap beter aan den dag zijn getreden. Overigens hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1931

Jeanne Marie

Toen de nood hoog klom, druk 1, 109 blz.
Leeftijd boven 11 jaar. Dit is weer eens een goed boek, jongens zoowel als meisjes zullen meeleven met dit gezin. Vader is wat men noemt een modern mensch. Voor voetbal op Zondag enz. Moeder heeft een Godsdienstige opvoeding gehad. Door Anneke, die met een vriendinnetje de Zondagsschool bezoekt, vindt Moeder den rechten weg terug. Vader, die als staker een Christelijk werkwillige mishandelt, wordt overwonnen, door hetgeen zijn slachtoffer later voor hem doet. 't Is wat taal en inhoud betreft in orde. Van harte aanbevolen! Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.