Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHadr. Junius

Toch gevonden, druk 1, 48 blz.
Twee vriendjes, een Christen- en een Jodenjongen. De vader van den laatste is boekhandelaar en Flip, de Christenjongen helpt soms in de zaak. Voor zijn moeite krijgt hij dan een boek met plaatjes, eigenlijk een tijdschrift, waarin o.a. ook de geschiedenis van een Joodsch meisje staat, dat bekeerd wordt. En wat blijkt nu? Dat dit verhaal niet gefantaseerd is, maar werkelijkheid en dat de moeder van het Joodje een zuster is van het meisje uit de geschiedenis. Een redelijke vertelling, wel aan te bevelen voor den middenleeftijd, al zit er hier en daar nog al „geredeneer" in. 8 meest kleine zwarte plaatjes in den tekst, heldere druk. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921
Hadr. Junius

God zij voor alles geprezen, druk 2, 48 blz.
G. K. 0. t. d. t. 25 cent. Een boekje vol toevalligheden. Er is overlading. Een jodenjongen komt door een schoolkameraadje in kennis met het Evangelie. Hij hoort een geschiedenis voorlezen over de bekeering van een joden-meisje in Duitschland. Later blijkt, dat dit meisje de zuster van zijn moeder is, die op haar beurt eveneens den Christus belijdt. Waarom toch de kracht van zulk een boekje zoo geheel te bederven door allerlei onmogelijkheden, die zelfs een kind als samengeraapt voelt? Toevallige middelen doen hier opgeld. Gebrek aan werkelijkheidszin is dan ook een ernstige schaduwkant. De bekeeringen gebeuren in een handomdraai, allerlei stichtelijke versjes worden gezongen, maar zoo kreupel van rijm, dat we zouden willen uitroepen: Laat ons den kinderen zulke stichtelijke hutspot sparen! Drie, vier afzonderlijke geschiedenissen worden door elkaar verteld, maar als bij de kat, die van 't dak valt, komen de vier pootjes tegelijk op den grond. De illustraties zijn weinig expressief. Prijzenswaard is het, dat hier eens de nadruk gelegd wordt op zendingsarbeid onder de Joden. Maar als 't anders was samengesteld zou 't heel wat meer nut kunnen doen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Hadr. Junius

God zij voor alles geprezen, druk 2, 48 blz.
Oude titel: Toch gevonden. jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: David Koster, uit het gezin van een Joodschen boekenkoopman, was vriend met Flip Fellema, wiens moeder weduwe was. Flip hielp David met boeken inpakken voor de markt. Hij vindt een boekje, waarin beschreven wordt de geschiedenis van Rebekka, een Joodsch meisje, hetwelk hij voor zijn hulp van Davids moeder ten geschenke krijgt. In dit boekje wordt verhaald hoe Rebekka na jaren van scheiding haar zuster Mirjam weer terugvindt. Beiden waren tot het Christendom overgegaan. Ten slotte blijkt de moeder van David de verloren geraakte Mirjam te zijn. Davids vader verongelukt. Na een heele beschrijving van allerlei verwikkelingen vinden de beide zusters elkaar weer. Ook David leert den Heiland kennen. Algemeen-op- of aanmerkingen: Een heel interessant boekje, dat door de grootere kinderen gretig zal gelezen worden. Het is goed als wij anderen onder de beademing van Gods Woord willen brengen. Geestelijk zit er weinig diepgang in. Zeker, het moet kinderlijk zijn, toch is het eenzijdig. Er is te weinig nadruk op het schuldbesef gelegd. Zonde en genade moeten beide naar voren komen. Schriftuurlijk is: "uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave."
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.