Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Thirza of de aantrekkingskracht van het kruis, druk 9, 66 blz.
Een der beste boekjes van de nieuw beoordeelde uitgaven uit dit verslag. Thirza is een Joodsch meisje van aanzienlijken huize. In haar jeugd is zij leerlinge eener Christelijke school, waar zij, nog heel klein, de eerste indrukken van het Christelijke geloof ontvangt. Na den dood harer moeder worden deze schijnbaar uitgewischte indrukken weder levendig. Zij wordt gedreven tot onderzoek van de waarheid, niet het gezegende gevolg, dat zij eerlang Jezus van Nazareth erkent als den beloofden Verlosser. Uit behoefte des harten zoekt zij nu de bijeenkomst eener Christelijke gemeente bij te wonen. Het daar herhaaldelijk gehoorde, alsook de omgang in het gezin van den predikant, met wien zij in kennis komt, worden zóó gezegend, dat zij den Heere Jezus als haar Heiland en Zaligmaker aanbidden leert. Niet langer durvende zwijgen van de heerlijke verandering, die met haar heeft plaats gegrepen, brengt zij haar vader daarmede in kennis. Deze echter vervloekt zijn geliefde eenige dochter, omdat zij den door hem gehaten Nazarener heeft aangenomen. Daarop wordt hij ziek. Ook nu wil hij nog niets van Thirza, aan wie het ondertusschen gelukt is, in de ziekenkamer door te dringen; weten. Zij blijft trouw in de belijdenis en volhardt in het gebed voor haar vader, die eindelijk getroffen wordt door haar kinderlijke gehoorzaamheid en zelfopofferende liefde. Na een langen en menigmaal bangen strijd wordt ook hij eindelijk toegebracht, en aanbidt hij den Messias, dien hij eerst verachtte en haatte. Het verhaal bevat zeven hoofdstukken met opschrift. Taal en stijl zijn goed verzorgd. De lettersoort kon iets grooter zijn, ofschoon de druk helder genoemd mag worden. Drie goed geteekende plaatjes helpen den door den tekst gemaakten indruk versterken. Wij blijven er op aandringen, dat een enkele zinsnede onder het plaatje vermelde, welk moment in beeld gebracht is, al moeten wij erkennen, dat dit hier zeer duidelijk spreekt. De verhaaltrant is eenvoudig en treffend. Het werkje maakt geheel en al den indruk, historie te geven, en wijst allen, die het lezen zullen, getrouw den weg ter zaligheid. "Ik ben gevonden van degenen, die naar Mij niet zochten," is de waarheid, die op aandoenlijke wijze in de toebrenging van dit gezin uit het Oude Bondsvolk tot den aan Israël beloofden Messias aan het licht treedt. De strijd van den vader en de dochter tusschen het oude ongeloof en de werking des Geestes in het hart, kan niet nalaten, de belangstelling levendig te houden, te meer omdat beiden tot de overwinning worden geleid door getrouw gebruikte maken van het zwaard des Geestes, d.i. Gods Woord. Nadruk wordt er op gelegd, hoe Thirza haar vader treft door haar wandel, door haar zelfopoffering en teedere genegenheid, niettegenstaande zij door hem is vervloekt. Zij versiert haar geloof met goede werken. We vinden hier niets van het overdrevene, dat dikwijls zulke boekjes ontsiert; 't is alles naar het leven geteekend. Op den titel zou misschien eenige bedenking te maken zijn. Het kruis toch stiet den geërgerden Jood veeleer af dan dat het hem aantrok. De gekruiste Zaligmaker overwint hem door zijn almachtige genade. Doch het heeft ook bezwaar, den titel van een boekje, dat voor de 9de maal gedrukt wordt, te wijzigen. 't Is ons geen wonder, dat dit werkje reeds een negenden druk beleeft. Wij bevelen het van harte aan. Mild worde het verspreid en velen zij het ten zegen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1907

Open Jachin-boekbeoordelingen.
Thirza of de aantrekkingskracht van het kruis, druk 9, 66 blz.
't Gaat baas Mertens goed. Zijne smederij is een welbeklante zaak. Hij hamert er lustig op los en voelt zich met zijn jonge vrouw recht gelukkig. Andries, hun eenig kind, zal, wordt de vurige wensch der ouders vervuld, eenmaal in de plaats zijns Vaders 't handwerk drijven. Helaas, die eenige zoon wil niet, wordt een zoon der verkeerdheid, een nagel aan de doodkist van zijn braven vader, die van verdriet sterft, als zijn zoon in den vreemde omdoolt. De weduwe blijft achter, treurende bovenal om den verloren zoon. Tranen zijn haar spijze dag en nacht en een gedurig gebed gaat uit haar hart op tot den Heere. De gelijkenis van den Verloren Zoon geeft haar kracht om te hopen. Eindelijk keert de zoon weer. Te midden van zijn zondig leven brengt God hem tot staan. Hij hoort in den nacht de stem zijner moeder, die voor hem bidt en gaat heen om haar te zien. Men begrijpt, hetgeen volgt. De inkleeding van dit verhaal is zeer eenvoudig, de strekking ligt voor de hand. 't Is een mooi boekje, begrijpelijk genoeg voor kinderen van 10 jaar en ouder. 't Zal niet nalaten een gunstigen invloed uit te oefenen op de harten der jeugdige lezers. 4 Thirza, een Joodsch meisje, dochter van een bankier, herinnert zich in hare troosteloosheid over den dood harer moeder, een tekst, dien zij als kind op de Christelijke school heeft geleerd: "Komt allen tot mij, enz." Daardoor aangespoord tot Bijbelonderzoek komt zij tot de overtuiging, dat Jezus is de Christus en na hevigen strijd wordt Gods genadewerk in haar en later ook in haren vader volbracht Dit boekje geeft kostelijke kinderlectuur. In keurige taal en stijl weet de schrijver (schrijfster wellicht) onze belangstelling gevangen te houden. Met de grootste kracht en natuurlijkheid wordt ons de inwendige verandering der beide hoofdpersonen geteekend. De strijd tusschen natuur en genade in de ziel van Thirza's vader is werkelijk schoon en roerend. De vele teksten, die aangehaald worden, zijn van de eerste tot de laatste steeds met oordeel gekozen. Nergens is eenige matheid. In warmen toon, zonder ooit in den preektrant te vervallen, gaat de schrijver als in eenen adem door en maakt het ons niet mogelijk het boekje ter zijde te leggen, voor we het einde weten. Gaarne zal dit verhaal door onze knapen en meisjes van 13 jaar gelezen en herlezen worden en ook op ouderen zal het stellig den gewenschten indruk maken. Geheel met den inhoud in overeenstemming is het motto van het boek: "En Ik, zoo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken." (Joh. 12:32 en 33). Wij kunnen het boekje met warmte aanbevelen. Mocht het na dezen negenden druk nog een tienden beleven, dan zouden we den uitgever in overweging willen geven, door een grooteren lettervorm beter te zorgen voor de hygiène van het oog. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1907


Thirza of de aantrekkingskracht van het kruis, druk 9, 66 blz.
Dan volgt nog "Thirza of de aantrekkingskracht van het Kruis." De schrijver wordt niet genoemd. Eene jonge Israelitische blijft in haar levenden naklank hooren, van wat zij op eene Christelijke bewaarschool leerde, eindigt met Christin te worden en brengt ook haar vader tot haar nieuwe geloof. Wij zijn met deze boekjes een heel stapje verder. Hoe lief en in stemming met het Kerstfeest zijn de omslagen met het wintergezicht en den besneeuwden denneboom. Wat zijn de plaatjes goed verzorgd, eenvoudig en lief, maar vooral hoe weldadig doet het ons aan dat in deze bladzijden de dronken vaders, slechte tweede moeders en hun ouders bekeerende kleine kinderen in 't geheel niet voorkomen. Natuurlijk, neutraal zijn deze boekjes allerminst. Twee er van zouden even goed kunnen getiteld worden "De verloren Zoon". Zij zijn geschreven met het opzettelijk doel aan de kinderen van ons volk en hunne huisgenooten toe te roepen : "Bekeert u en laat u leiden op den weg naar den Hemel"; en die strekking schemert er niet alleen in door, maar straalt er ons, uit een literarisch oogpunt bekeken, misschien wat al te sterk uit tegen. Bij sommige, vooral bij Thirza, vraagt men zich af: is dit nu voor kinderen bestemd? Wij hopen dat we een volgend jaar nog eens een paar echte kinderboekjes van den heer Bredee mogen ontvangen.Boekbeoordeling in Het Kind, 7-12-1907


Thirza of de aantrekkingskracht van het kruis, druk 10, 56 blz.
Geïll. gekleurde omslag, gecartonneerd en 3 zwarte plaatjes. Prijs 35 cent. Een der beste boekjes voor de jeugd. Thirza is een Joodsch meisje van aanzienlijken huize. In haar jeugd is zij leerlinge eener Christelijke school, waar zij, nog heel klein, de eerste indrukken van het Christelijk geloof ontvangt. Na den dood harer moeder worden deze schijnbaar uitgewischte indrukken weder levendig. Zij wordt gedreven tot onderzoek van de waarheid, met het gezegende gevolg, dat zij eerlang Jezus van Nazareth erkent als den beloofden Verlosser. Uit behoefte des harten zoekt zij nu de bijeenkomst eener Christelijke gemeente bij te wonen. Het daar herhaaldelijk gehoorde, alsook de omgang in het gezin van den predikant, met wien zij in kennis komt, worden zóó gezegend, dat zij den Heere Jezus als haar Heiland en Zaligmaker aanbidden leert. Niet langer durvende zwijgen van de heerlijke verandering, die met haar heeft plaats gegrepen, brengt zij haar vader daarmede in kennis. Deze echter vervloekt zijn geliefde, eenige dochter, omdat zij den door hem gehaten Nazarener heeft aangenomen. Daarop wordt hij ziek. Ook nu wil hij nog niets van Thirza, aan wie het ondertusschen gelukt is, in de ziekenkamer door te dringen, weten. Zij blijft trouw in de belijdenis en volhardt in het gebed voor haar vader, die eindelijk getroffen wordt door haar kinderlijke gehoorzaamheid en zelfopofferende liefde. Na een langen en menigmaal bangen strijd wordt ook hij eindelijk toegebracht, en aanbidt hij den Messias, dien hij eerst verachtte en haatte. Het verhaal bevat zeven hoofdstukken met opschrift. Taal en stijl zijn goed verzorgd. De lettersoort kon iets grooter zijn, ofschoon de druk helder genoemd mag worden. Drie goed geteekende plaatjes helpen den door den tekst gemaakten indruk versterken. Wij blijven er op aandringen, dat een enkele zinsnede onder het plaatje vermelde, welk moment in beeld gebracht is, al moeten wij erkennen, dat de illustraties hier duidelijk spreken. De verhaaltrant is eenvoudig en treffend. Het werkje maakt geheel en al den indruk, historie te geven, en wijst allen, die het lezen zullen, getrouw den weg ter zaligheid. "Ik ben gevonden van degenen, die naar Mij niet zochten," is de waarheid, die op aandoenlijke wijze in de toebrenging van dit gezin uit het Oude Bondsvolk tot den aan Israël beloofden Messias aan het licht treedt. De strijd van den vader en de dochter tusschen het oude ongeloof en de werking des Geestes in het hart, kan niet nalaten, de belangstellig levendig te houden, te meer omdat beiden tot de overwinning worden geleid door getrouw gebruik te maken van het zwaard des Geestes, d.i. Gods Woord. Nadruk wordt er op gelegd, hoe Thirza haar vader treft door haar wandel, door haar zelfopoffering en teedere genegenheid, niettegenstaande zij door hem is vervloekt. Zij versiert haar geloof met goede werken. We vinden hier niets van het overdrevene, dat dikwijls zulke boekjes ontsiert; 't is alles naar het leven geteekend. 't Is ons geen wonder, dat dit werkje reeds een tienden druk beleeft. Wij bevelen het van harte aan. Mild worde het verspreid en velen zij het ten zegen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1912Thirza of de aantrekkingskracht van het kruis, druk 10, 56 blz.
Het boekske bevat het verhaal van een joodsch meisje, dat uit het Jodendom tot den Christus kwam. In onze dagen van opwaking op het gebied der Heidenzending mag de ijver voor de Jodenzending wel wat aangevuurd worden. Daartoe kan dit boekje medewerken. Taal en stijl zijn — en dat nogal in een 10en druk ! — lang niet onberispelijk. Bv. op blz. 3 in één zin tweemaal »voorwerp« in een anderen »persoon« voor »voorwerp«; blz. 5 »is« voor »was«, »hoog« voor »hoogst«, »had zij haar blik en haar gedachten niet van haar kunnen afwenden«; blz. 6 »in diepe onmacht buiten kennis«; en zoo zouden we kunnen voortgaan. Ook drukfouten ontbreken niet. Om zijn strekking bevelen wij het boekje gaarne aan voor kinderen van ongeveer 14 jaar, hoewel het naar stijl en woordkeus, afgezien van het bovengezegde, meer op volwassenen dan op kinderen berekend is. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1912


Thirza of de aantrekkingskracht van het kruis, druk 12, 75 blz.
G.K.C.O., 3 zw. pl. 40 cent. Een der beste boekjes van de herdrukte uitgaven uit dit verslag. Thirza is een Joodsch meisje van aanzienlijken huize. In haar jeugd is zij leerlinge eener Christelijke school, waar zij, nog heel klein, de eerste indrukken van het Chris-telijke geloof ontvangt. Na den dood van haar moeder worden deze schijnbaar uitgewischte indrukken weder levendig. Zij wordt gedreven tot onderzoek van de waarheid, met het gezegende gevolg, dat zij eerlang Jezus van Nazareth erkent als den beloofden Verlosser. Niet langer durvende zwijgen van de heerlijke verandering, die met haar heeft plaats gegrepen, brengt zij haar vader daarmede in kennis. Deze echter vervloekt zijn geliefde eenige dochter. Hij wordt ziek. Na een langen en menigmaal bangen strijd wordt ook hij eindelijk toegebracht, en aanbidt hij den Messias, dien hij eerst verachtte en haatte. De verhaaltrant is eenvoudig. Het werkje maakt geheel en al den indruk, historie te geven, en wijst allen, die het lezen zullen, getrouw den weg ter zaligheid. "Ik ben gevonden van degenen, die naar Mij niet vraagden", is de waarheid, die op aandoenlijke wijze in de toebrenging van dit gezin uit het Oude Bondsvolk tot den aan Israël beloofden Messias aan het licht treedt. Nadruk wordt er op gelegd hoe Thirza haar vader treft door haar wandel, door haar zelfopoffering en teedere genegenheid, niettegenstaande zij door hem is vervloekt. Zij versiert haar geloof met goede werken. We vinden hier niets van het overdrevene, dat dikwijls zulke boekjes ontsiert; 't is alles naar het leven geteekend. 't Is ons geen wonder, dat dit werkje reeds een twaalfden druk beleeft Wij bevelen het van harte aan. Mild worde het verspreid en velen zij het ten zegen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931Thirza of de aantrekkingskracht van het kruis, druk 12, 75 blz.
Leeftijd 12-16 jaar. Een aangrijpend verhaal! Thirza, de dochter van een Joodschen bankier komt tot het geloof in Christus. Haar Vader verwerpt haar nu. Haar moeder was reeds overleden. Als haar Vader ernstig ziek wordt, gaat ze hem verplegen. Tijdens zijn ziekte wordt ook de Vader tot inkeer gebracht. Het boek eindigt met een kerkdienst, waarin Vader en dochter den heiligen Doop ontvangen. Een mooi meisjeshoek, waaruit ze leeren kunnen niet de joden. te verachten, maar voor hen te bidden, opdat er meerderen tot de volgelingen van Jezus mogen worden toegebracht. Warm aanbevolen.Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.