Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronE. Gerdes

Rosa Fluweeltje , druk 5, 174 blz.
Dat dit boekje ten vijfden male is gedrukt, pleit nog niet voor het gehalte der werkjes van deze soort. Zulk een verhaaltje is niet goed. Voor het nut van een romantische inkleeding valt veel te zeggen, maar zulk een plompe geschiedenis is toch moeilijk goed te praten. Rosa is natuurlijk een vondelinge. De menschen, met wie ze in aanraking komt, zijn voor het meerendeel onnatuurlijk wreed. Er mag nu en dan zulk een mensch voorkomen, zeker niet een vijftal in het leven van één kind. Voorts zijn de karakter bijna alle zeer buitensporig. Ook het nagemaakte joodsche dialect is te zeer — nagemaakt. Een huis in brand, waarin zich een lijk bevindt, tevens een jongen opgesloten in een kelder, en grenzende aan een vertrek, waarin iemand sterft, is zeker —niet alledaagsch. We kunnen dit boekje in geen enkel opzicht aanbevelen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1913
E. Gerdes

Rosa Fluweeltje , druk 5, 174 blz.
4 zwarte plaatjes. Prijs 90 ct. Een oude bekende te ontmoeten, heeft altijd iets treffends. Zoo was het ons bij het lezen van "Rosa Fluweeltje". De lotgevallen van deze vondelinge zijn door den in zijn tijd vereerden auteur op een voor jonge menschen boeiende wijze beschreven. Het Joodsche kind, dat in de dagen van den Belgischen opstand gevonden wordt, verlaten door haar moeder, - wier lijk later werd ontdekt in de nabijheid van de plek, waar het kind was gevonden, - dat kind komt eerst in België in een Roomsch boerengezin, waar het veel te lijden heeft, gaat door een wonderlijk bestel Gods over in de handen van een Godvreezenden schildersknecht in Amsterdam, ziet dezen pleegvader sterven, komt daarna in dienst van een gewetenloozen poppenmaker met een goddelooze vrouw in datzelfde Amsterdam, ontvlucht haar meester, vindt tijdelijk een onderdak bij een godzalige vriendin, komt op een atelier van een dameskleermaakster, wordt bekend aan haar echte grootmoeder, een deftige Joodsche dame, belijdt den Christus en sterft in vrede in haar Heiland. De stijl van het verhaal is van voor een halve eeuw, maar de gang verhaal is vlot. De trouwe zorg des Heeren voor het verlatene en Zijn zegen over degenen, die Hem vreezen, laat de Schrijver heerlijk uitkomen. Uit psychologisch oogpunt zouden er wellicht aanmerkingen te maken zijn. De geestelijke ontwikkeling van de heldin van het verhaal zou bij duidelijker teekening het heerlijk werk des Heiligen Geestes beter aan het licht hebben doen komen. De voorstelling is hier en daar wat overdreven, bijv. de plagerijen van Kobus, die zelfs naar den Haag komt, om Rosa te kwellen. De uitvoering, zoowel van druk als illustratie, is goed. Dit boek rekenen wij tot het goud of zilver uit de rijke verzameling van dezen vruchtbaren Auteur. Het lijden van het jonge meisje, en haar geloof en liefde worden treffend geteekend. Wij kunnen het onvoorwaardelijk aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1913

E. Gerdes

Rosa Fluweeltje , druk 6, 175 blz.
Een oude bekende te ontmoeten, heeft altijd iets treffends. Zoo was het ons bij het lezen van "Rosa Fluweeltje". De lotgevallen van deze vondelinge zijn door den in zijn tijd vereerden Auteur op een voor jonge menschen boeiende wijze beschreven. Het joodsche kind, dat in de dagen van den Belgischen opstand gevonden wordt, verlaten door haar moeder, - wier lijk later werd ontdekt in de nabijheid van de plek, waar het kind was gevonden, - dat kind komt eerst in België in een Roomsch boerengezin, waar het veel te lijden heeft, gaat door een wonderlijk bestel Gods over in de handen van een Godvreezenden schildersknecht in Amsterdam, ziet dezen pleegvader sterven, komt daarna in dienst van een gewetenloozen poppenmaker met een goddelooze vrouw in datzelfde Amsterdam, ontvlucht haar meester, vindt tijdelijk een onderdak bij een godzalige vriendin, komt op een atelier van een dameskleermaakster, wordt bekend aan haar echte grootmoeder, een deftige joodsche dame, belijdt den Christus en sterft in vrede in haar Heiland. De stijl van het verhaal is die van voor een halve eeuw, maar de gang der vertelling is vlot. De trouwe zorg des Heeren voor het verlatene en Zijn zegen over degenen, die Hem vreezen, laat de Schrijver heerlijk uitkomen. Uit psychologisch oogpunt zouden er wellicht aanmerkingen te maken zijn. De geestelijke ontwikkeling van de heldin van het verhaal zou bij duidelijker teekening het heerlijk werk des Heiligen Geestes beter aan het licht hebben doen komen. De voorstelling is hier en daar wat overdreven, bijv. de plagerijen van Kobus, die zelfs naar den Haag komt, om Rosa te kwellen. De uitvoering, zoowel van druk als illustratie, is goed. Dit boek rekenen wij tot het goud of zilver uit de rijke verzameling van dezen vruchtbaren Auteur. Het lijden van het jonge meisje, en haar geloof en liefde worden treffend geteekend. Wij kunnen het onvoorwaardelijk aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.


E. Gerdes

Rosa Fluweeltje , druk 7, 174 blz.
Levensgeschiedenis van een Joodsch meisje, wees, die in haar jeugd veel moeite en ontbering te verduren had en slecht werd behandeld. Zij kwam daarna in een Christelijk gezin, en leerde den Heiland liefhebben. Na eenige jaren vond zij haar grootmoeder, die haar eerst met open armen ontving, doch bemerkende dat zij een Christin was, weer terstond verstiet. Zij sterft op jeugdigen leeftijd en gaat heen in vrede. Matig aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1919
E. Gerdes

Rosa Fluweeltje , druk 9, 174 blz.
G. K. 0. 4 z. pl. Prijs ƒ 1.50. (Banden 50 cent.) De lotgevallen van de vondelinge "Rosa fluweeltje" zijn door den in zijn tijd vereerden Auteur op een voor jonge menschen boeiende wijze beschreven. Het Joodsche kind, dat in de dagen van den Belgischen opstand gevonden wordt, verlaten door haar moeder, komt eerst in België in een Roomsch boerengezin, waar het veel te lijden heeft, gaat door een wonderlijk bestel Gods over in de handen van een Godvreezenden schildersknecht in Amsterdam, ziet dezen pleegvader sterven, komt daarna in dienst van een gewetenloozen poppenmaker met een goddelooze vrouw, ontvlucht haar meester, vindt tijdelijk een onderdak bij een godzalige vriendin, komt op een atelier van een dameskleermaakster, wordt bekend aan haar echte grootmoeder, een deftige Joodsche dame, belijdt den Christus en sterft in vrede in haar eigen land. De stijl van het verhaal is die van voor een halve eeuw, maar de gang der vertelling is vlot. De trouwe zorg des Heeren voor het verlatene en Zijn zegen over degenen, die Hem vreezen, laat de Schrijver duidelijk uitkomen. Uit psychologisch oogpunt zouden er wellicht aanmerkingen te maken zijn. De geestelijke ontwikkeling van de heldin van het verhaal zou bij duidelijker teekening het heerlijk werk van den Heiligen Geest beter aan het licht hebben doen komen. De voorstelling is hier en daar wat overdreven. bijv. in de plagerijen van Kobus, die zelfs naar Den Haag komt, om Rosa te kwellen. De uitvoering, zoowel van druk als illustratie is goed. Dit boek rekenen wij tot het goud en zilver uit de rijke verzameling van dezen vruchtbaren Auteur. Het lijden van het jonge meisje, en haar geloof en liefde worden treffend geteekend. Wij kunnen het onvoorwaardelijk aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1927

E. Gerdes

Rosa Fluweeltje , druk 10, 198 blz.
Leeftijd 14-16 jaar. Meisjesboek. "Rosa Fluweeltje" is reeds verschillende geslachten meegegaan. Voor ons ligt nu al de 10e druk. We kunnen het ons indenken, dat onze ouders en voorouders het boek met veel genoegen hebben gelezen. Nu heeft het echter, zoo meenen wij, z'n tijd gehad. Het boek is werkelijk te ouderwetsch geworden. Natuurlijk behoeven "ouderwetsch" en "onbruikbaar'' niet altijd samen te gaan. maar we kunnen den verhaaltrant van den auteur "die ons uitnoodigt met hem mee te gaan" en "die ons vervolgens met allerlei personen wenscht bekend te maken" niet meer waarderen. In elk geval lijkt het ons paedagogisch onjuist aan onze jeugd diè lectuur in handen te geven, die een geest ademt van ongeveer een eeuw geleden, temeer daar het ons met een beetje moeite toch nog wel gelukken zal een keuze te doen uit Christelijke boeken, die geschreven zijn voor onzen tijd en onze kinderen, die onder zoo geheel andere levensomstandigheden opgroeien dan die, welke Gerdes beschrijft. Laten we dit boek dus maar eens ter zijde leggen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
E. Gerdes

Rosa Fluweeltje , druk 10, 198 blz.
G. K. 0. 4 z. pl. door Isings. 75 cent (geb. f 1.25). De lotgevallen van de vondelinge "Rosa Fluweeltje" zijn door den in zijn tijd vereerden auteur op een voor jonge menschen boeiende wijze beschreven. Het Joodsche kind, dat in de dagen van den Belgischen opstand gevonden wordt, verlaten door haar moeder, komt eerst in België in een Roomsch boerengezin, waar het veel te lijden heeft, gaat door een wonderlijk bestel Gods over in de handen van een Godvreezenden schildersknecht in Amsterdam, ziet dezen pleegvader sterven, konit daarna in dienst van een gewetenloozen poppenmaker met een goddelooze vrouw, ontvlucht haar meester, vindt tijdelijk een onderdak bij een godzalige vriendin, komt op het atelier van een dameskleermaakster, wordt bekend aan haar echte grootmoeder, een deftige Joodsche dame, belijdt den Christus en sterft in vrede in haar eigen land. De stijl van het verhaal is die van voor een halve eeuw, maar de gang der vertelling is vlot. De trouwe zorg des Heeren voor het verlatene en zijn zegen over degenen, die Hem vreezen, laat de schrijver duidelijk uitkomen. Uit psychologisch oogpunt zouden er wellicht aanmerkingen te maken zijn. De geestelijke ontwikkeling van de heldin van het verhaal zou bij duidelijker teekening het heerlijk werk van den Heiligen Geest beter aan het licht hebben doen komen. De voorstelling is hier en daar wat overdreven, bijv. in de plagerijen van Kobus, die zelfs naar Den Haag komt, om Rosa te kwellen. De uitvoering, zoowel van druk als illustratie, is onberispelijk. De platen zijn van Isings, ze munten uit. Dit boek rekenen wij tot het goud en zilver uit de rijke verzameling van dezen vruchtbaren auteur. Het lijden van het jonge meisje en haar geloof en liefde worden opmerkelijk geteekend. Wij kunnen het onvoorwaardelijk aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932

E. Gerdes

Rosa Fluweeltje, andere uitgave van 1981, 143 blz.
E. GERDES - ROZA FLUWEELTJE
Een verschoppelingetje van mensen, maar geschreven in het Boek des Levens. De tragische maar toch ook soms vreugdevolle levensgeschiedenis van een Joods meisje.
Inhoud 160 pag. Gebonden in prachtige 4-kleurenband met illustraties van J.H. Isings.
Prijs f 15,90.
De Schakel, 1979