Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.J. Hoekendijk

Mozes en Sam, druk 1, 56 blz.
Een bekeeringsgeschiedenis van een ouden Jood en zijn kleinzoon. Mozes is vol ijver voor den God der vaderen, maar blakende van vijandschap tegen Jezus van Nazareth. Sam is zijn kleinzoon, dien hij met innige liefde bemint en voor wien hij niets zoozeer vreest, als de bekoring van het Christendom, waarvan de knaap door zijn speelmakkers telkens een en ander en veel te veel verneemt. Om hem aan den invloed van menschen en gebeurtenissen te onttrekken, onderneemt Mozes met Sam tegen het Kerstfeest een lange reis. Onderweg verdwalen ze, worden door een sneeuwstorm overvallen en komen ten slotte, meer dood dan levend, in de woning van een geloovig predikant. Op het gebed der predikantsvrouw wordt Sam bekeerd, op de zielsworsteling van den dominee ook de oude Mozes tot het geloof in Christus gebracht. De vader van Sam was reeds vroeger tot den Heiland gekomen, maar als een afvallige door Mozes verworpen. Hij was echter gestorven, vóór Sam eenigen invloed van hem had kunnen ondervinden. Sams moeder, Ruth, was ook overleden, maar zonder den Heere Jezus lief te hebben. De oude Mozes sterft in de pastorie, Sam blijft daar en ontvangt er een Christelijke opvoeding. Groot geworden, gaat hij arbeiden als zendeling onder de Joden. De vorm van dit verhaal is goed; hij dient den inhoud, en dit verhaal heeft inderdaad een inhoud. De haat van den ouden Jood wordt aangrijpend geteekend. Het tooneeltje op de heide is ontroerend schoon. De bekeering verloopt o.i. wel wat vlug. De stijl is levendig. Het gebed een "onderhoud" met den Heiland te noemen (pag. 34), is minder aanbevelingswaardig. Het boekje ziet er heel aantrekkelijk uit. De plaatjes zijn schoon. Flinke letter. De strekking is goed. Een materie als deze heeft steeds bijzondere bekoring. De angstige nauwgezetheid en vurige ijver van den Jood ten opzichte der opvoeding van zijn kleinzoon, is een vlammend getuigenis tegen zoo menig Christenouder, die helaas, maar al te lauw verkeert onder de wereldsch-gezindheid en den afval zijner kinderen. Voor de grooten leerlingen bevelen wij dit boekje hartelijk aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1914

Open Jachin-boekbeoordelingen.


C.J. Hoekendijk

Mozes en Sam, druk 2, 56 blz.
G. K. C. 0. 2 z. p. 60 cent. Mozes en Sam, vader en zoon, komen in aanraking met een predikant. Door de trouwe zorg, het Christelijk voorbeeld en het vermaan der predikantsvrouw wordt Sam bekeerd, op de zielsworsteling van den dominee wordt ook de oude Mozes tot het geloof in Christus gebracht. Hij sterft in de pastorie, Sam blijft daar en ontvangt er een Christelijke opvoeding. Groot geworden. gaat hij arbeiden als zendeling onder de Joden. De vorm van dit verhaal is goed; hij dient den inhoud, en dit verhaal heeft inderdaad een inhoud. De haat van den ouden Jood wordt aangrijpend geteekend. Het tooneeltje op de heide is ontroerend schoon. De bekeering verloopt o.i. wel wat te vlug. De stijl is levendig. Het boekje ziet er goed uit. De plaatjes zijn geslaagd. Flinke letter. Een materie als deze heeft steeds bijzondere bekoring. Voor de grootere leerlingen bevelen wij dit boekje hartelijk aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1926