Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJan van Batenburg

Met moedige mannen mee, druk 1, 232 blz.
G. K. C. 0. 20 t. d. t. 90 cent. Jan van Batenburg is erin geslaagd, den ban van het gewone genre volslagen dóór te breken, door een geheel nieuw gegeven te verwerken; de titel zegt het: hij laat de jongens met moedige mannen mee gaan, als ze een poolexpeditie naar het hooge Noorden ondernemen. Het is de Noordpooltocht van de Advance, onder Dr. Kane, van 1853. Even pittig als de mooie suggestieve illustratie op den omslag en de voortreffelijke plaatjes tusschen den tekst, is de inhoud van de vertelling zelf. Ze is ingedeeld in drie deelen: "Voor de Afreis", waarin we Jan Hamer in zorgen zien, zoodat hij besluit aan de expeditie deel te nemen. Voorts: "De Tocht", waarin we kennis maken niet de overige leden der bemanning; we doorleven een heele reeks avonturen onder de Eskimo's, maken een gevecht met een ijsbeer mee en ondergaan de verschillende sensaties van den pooldag en van den poolnacht. Dit deel eindigt met het waagstuk, waarbij de bemanning de "Advance" voorgoed verlaat, om door het gevaarlijk ijs den terugtocht te ondernemen met de sleden. Het derde deel beschrijft de Thuiskomst via New-York. Het verhaal begint en eindigt in het huisje van Ouwe Teun. Er door heen geweven is de romantische historie van Hein de Bont, den verloren zoon. En op de laatste bladzijde komt ook hij na een ongedachte ontknooping terecht. We zijn er van overtuigd, dat dit boek, waarin de poolwind waait, door de jongens met de grootste belangstelling zal worden gelezen. De toon is zoo natuurlijk en toch zoo diep religieus, en zoo echt gewoon en toch zoo oprecht godvruchtig als we het maar wenschen kunnen. Het Evangelie van de genade in Christus wordt zonder dat ooit in den "preektoon" vervallen wordt. klaar en onberispelijk en bovenal schriftuurlijk aan de lezers voorgehouden. Schrijver en Uitgever en Teekenaar hebben hier op voortreffelijke wijze samengewerkt om een boek tot stand te brengen, dat een eervolle vermelding verdient!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

Jan van Batenburg

Met moedige mannen mee, druk 1, 232 blz.
jongensboek; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jan Hamer, een godvreezend zeeman, leeft met zijn gezin in kommervolle ofstandigheden. Hij ontmoet zijn ouden stuurman Brooks. Op diens voorstel gaat Hamer mee met een Noordpool-expeditie. De bemanning van het Poolschip heeft in het barre Noorden met ontzaglijke ontberingen te kampen. Enkelen sterven. Schubert, een gewezen circusclown, vindt God in de Poolstreken. Jan Hamer mocht het middel zijn. Als Schubert sterft, neemt hij afscheid in de zekerheid, dat God in Zijn Zoon genade heeft bewezen aan een verloren zondaar. Ondanks de schrikkelijke gevaren, de gevechten met ijsberen, de ondragelijke koude en het voedselgebrek, keert een deel van de bemanning behouden weer. Jan Hamer komt weer bij vrouw en kinderen en Teun de Bont vindt zijn verloren zoon terug, die als moordenaar had rondgezworven en tenslotte geen moordenaar blijkt te zijn. Algemeene op- of aanmerkingen: Wat een prachtboek. Wij weten niet, wat meer te prijzen: De onopgesmukte wijze van vertellen van zooveel spannende avonturen, waarbij alle onwaarschijnlijkheid verre is gehouden, of de diep ernstige toon, die in het geheele boek overweegt. Christelijke lectuur in den vollen zin van het woord.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
Jan van Batenburg

Met moedige mannen mee, druk 1, 232 blz.
Jan v. Batenburg. Met moedige mannen mee, G.F. Gallenbach, Nijkerk. Geb. f 0.75. J. en M. 12-16.Een poolexpeditle, avonturen met Eskimo's. gevecht met een ijsbeer, de sensaties van pooldag en poolnacht. Mijn jongens vonden het een prachtboek. En de recensent gaat met die uitspraak accoord. Voor weinig geld veel goeds.
Open Gids


Gids inzake jongens- en meisjeslectuur, 2de druk, 1937