Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Romijn

Marietje heeft het moeilijk, druk 1, 114 blz.
G.K.C.B. 16 t.d.t. Het gebeurt niet vaak, dat alle drie de recensenten een boek „van harte" aanbevelen. Dezen lof verdient het boek van Romijn. Het gezin De Groot is uit een dorp naar Amsterdam verhuisd. In de stad gaat het echter niet voorspoedig. De moeder wordt ziek, de vader verdient niet zooveel als hij zich had voorgesteld en wordt onverschillig voor den dienst des Heeren. Een zoon, Karel, krijgt verkeerde vrienden en wordt door zijn patroon wegens oneerlijkheid ontslagen. In dit gezin is Marietje; een meisje van 12 jaar, een trouwe hulp voor de zieke moeder. Marietje heeft veel zorg voor moeder en voor de kleinere kinderen. Ze moet de school verzuimen en als de onderwijzer hierover een briefje schrijft, houdt zij dit achter om moeder niet te verontrusten. Dit brengt haar later in moeilijkheden op school. Er komt ongedacht hulp, doordat een der bestuursleden zich voor het gezin interesseert. Veel wederwaardigheden maakt het gezin mee. Vader komt gelukkig tot inkeer er hij gaat weer bidden. Later gaat Marietje naar een kinderkolonie. Ze kan er eerst niet wennen en verlangt sterk naar huis. Zelfs loopt ze eens weg. Na een avontuurlijken tocht door de duinen wordt ze door stroopers gevonden, die haar weer in het koloniehuis brengen. Daarna gaat het beter. Marietje sterkt aan en komt blij weer thuis. Het gezin kan dar naar het dorp terugkeeren. Het boek ziet er goed uit. Een heldere band, duidelijke druk en verzorgde plaatjes. Natuurlijk heeft het ook gebreken. Marietje is soms wat wijsneuzig. En de bekeering van Vader is niet genoeg gemotiveerd en niet genoeg uitgewerkt. Maar we komen hier in aanraking met menschen, die der Heere vreezen, en van wie veel te leeren is. Ook van de nevenfiguren geldt dit. Voor onze conclusie verwijzen we met genoegen naar den aanhef van deze recensie.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

A. Romijn

Marietje heeft het moeilijk, druk 2, 114 blz.
prijs f 1,20; gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Marietje is het oudste dochtertje uit een gezin, dat van het platteland naar Amsterdam gaat, om het daar beter te hebben. 't Valt bitter tegen. Moeder ziek. Vader weinig verdiensten en wat erger is: hij wordt ontevreden en dreigt zijn godsdienstplichten te vergeten. Marietje moet het huishouden doen, kan niet naar school. wil 't zo ook wel graag, wordt zodoende een echt moedertje, dat alle zorgen mee draagt. Vooral Moeder lijdt zeer onder alles, maar kan 't aan God overgeven. Vader ziet dat 't verkeerd gaat. Als hulp in de huishouding komt dan Marietje weer naar school, maar moet naar een vacantiekolonie. Ze is door de zorgen zo zeer aan 't echt kind-zijn ontgroeid, dat ze weg wil lopen naar huis. Gelukkig gaat 't gezin weer naar de vroegere woonplaats terug. Strekking: Degenen, die op het platteland of in een dorp wonen behoeven niet te verlangen naar het leven in de grote stad.
Conclusie: Een heel aardig boekje. De moeilijkheden van 't gezin, waarin Marietje opgroeit, zijn heel goed getekend. De godsdienstige strekking er in had meer sprekend kunnen zijn. Gods Woord moest meer spreken. Of Marietje werkelijk echt begrepen heeft wat het zeggen wilde "om Jezus' wil" (blz. 103) is een open vraag.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
A. Romijn

Marietje heeft het moeilijk, druk 3, 114 blz.
prijs ƒ 1,30; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Het gezin de Groot is van het platteland in Amsterdam komen wonen. Vader wil vooruit. Alles loopt tegen. Vader verdient erg weinig. Karel is hard op weg een dief te worden. Moeder ligt jaren ziek. Vader wil van God niet meer weten. Alle zorg drukt op Marietje. Goede mensen helpen en het gezin keert naar het dorp terug. Strekking: De grote stad is vol gevaren. Tegenspoed en zorg voeren vaak van God af en leiden tot verbittering. Een godvrezende moeder is een onwaardeerbare schat in het gezin. God verlaat de Zijnen niet.
Conclusie: Met fijne tact en tere zorg geschreven. Een aanwinst voor de Zondagsschool.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
A. Romijn

Marietje heeft het moeilijk, druk 4, 110 blz.
prijs gebonden f 1,35; meisjesboek.
Inhoud: Marietje moet op jonge leeftijd al veel zorgen op zich nemen voor een arm gezin met een zieke moeder. Door allerlei fouten heen leert ze toch haar weg vinden en is een grote steun voor het gezin. Strekking: Zonden brengen straks conflicten, maar vergeving en leiding vragen in gebed is dan een grote zegen, waardoor veel op de meest ongedachte ogenblikken terecht komt.
Conclusie: Goed geschreven. Godsdienstig en zielkundig wel verantwoord. Een enkele keer een onnatuurlijk trekje. Kerstfeestviering komt er niet in voor.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.