Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Lea, of de kracht van Gods Woord , druk 2, 16 blz.
Dit boekje verplaatst ons in de Jodenbuurt van eene onzer groote steden en bevat de bekeeringsgeschiedenis van eene Joodsche vrouw, die door de prediking en het onderzoek der Schrift er toe gebracht wordt, zich voor den Heere Jezus te buigen. Vooraf gaat als inleiding eene beschouwing van den Joodschen Verzoendag, terwijl aan het slot nog eenige mededeelingen worden gedaan omtrent de vervolging, waaraan de afvallige blootstaat. Ten laatste wordt Lea's oudste zoon ook voor den Christus gewonnen. Op bevattelijke wijze wordt deze geschiedenis in heldere taal en goeden stijl verteld. Duidelijk doet de schrijfster de kracht van Gods Woord uitkomen, terwijl haar boekje geheel den indruk geeft te zijn, wat op het titelblad vermeld staat: "Een waar verhaal." De illustratie en het plaatje aan de binnenzijde zijn sprekend. Weer hindert ons hier de kleine letter. Maar de prijs is ook uiterst laag. Wij achten het voor onze Zondagsscholen zeer geschikt. Het leert de vijandschap der Joden kennen tegen den Christus en het Christendom en doet zien, dat hetgeen den Jood tot ergernis strekt, des Christens eenigen roem uitmaakt: Golgotha's kruis. Dit laatste had evenwel wat duidelijker in het licht gesteld kunnen worden. Niettemin bevelen wij dit boekje gaarne aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Betsy

Lea, of de kracht van Gods Woord , druk 3, 32 blz.
Wij zijn in de Jodenbuurt te Amsterdam. Daar wordt geëvangeliseerd. Op "Grooten Verzoendag", zoo staat aangeplakt. Wordt ieder uitgenoodigd te komen luisteren naar de uitlegging van de beteekenis van dezen dag. Niettegenstaande haar vijandschap jegens de Christenen, besluit Lea, de weduwe, die een klein winkeltje drijft en voor anderen naait, toch eens te gaan hooren. 't Woord pakt haar. Ze komt tot nadenken, tot onderzoek. Ze gaat den Bijbel lezen. De Heere opent haar hart. Nu ondervindt ze vijandschap van haar volk. Broodsgebrek dreigt, maar de Heer voorziet in allen nood. Zij en haar huis dienen den Christus. In dit verhaal komt de kracht van Gods Woord uit. Ook is duidelijk, dat de schrijfster wil doen uitkomen, welk een heerlijk loon een ieder te beurt valt, die 't bevel van het Evangelie volgt. Onderzoek de Schriften, enz. Een vlot geschreven boekje voor grootere kinderen, hoewel het wat omvang betreft, voor de kleintjes bestemd is. Vooral de breedvoerige verklaring van den Grooten Verzoendag, hoe goed ook verteld, is voor de kleineren weinig aantrekkelijk en schrikt hen omdat ze reeds in het begin voorkomt, van verder lezen af. Wij achten het slechts voor grooteren aan te bevelen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1908
Betsy

Lea, of de kracht van Gods Woord , druk 3, 32 blz.
Lea is een Joodsche vrouw; ze leest een aankondiging dat er een Christelijke samenkomst zal gehouden worden, waarin gesproken zal worden over den Grooten Verzoendag. Uit nieuwsgierigheid gaat ze er heen; komt onder den indruk van het gehoorde; gaat de Schrift onderzoeken en wordt Christen. Onder haat en vervolging van vroegere geloofsgenooten blijft ze standvastig en laat zich ten slotte mèt haar kinderen doopen. Aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1919