Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronSalvafama

Jodenkerstfeest , druk 1, 24 blz.
Geïll. omsl. 1 plaatje. Prijs 15 ct. De heer Van Welven koopt op de Noordermarkt te Amsterdam een Kerstboom en een arme Jood, Benjamin Zwavelman, brengt dien thuis. De praatzieke Jood en de vriendelijke Christen passen bij elkander. Onderweg spreken de heer van Welven en Zwavelman over den boom en over het feest, waarop deze aan jong en oud vreugde verschaffen zal. 't Einde is, dat Zwavelman de uitnoodiging ontvangt en aanvaardt, om met zijn vrouw en kinderen de Kerstfeestviering bij te wonen. Dit geschiedt dan ook, en de vrouw van Zwavelman vooral hoort met verwondering, dat die Christenen zooveel uit het Oude Testament weten. Bij 't scheiden ontvangen allen, ook Zwavelman en de zijnen, geschenken, en daaronder een Nieuw Testament, dat Zwavelman zich echter terstond voorneemt, den volgenden dag op de Botermarkt (het tegenwoordige Rembrandtsplein) te gelde te maken. Den volgenden dag is er echter geen markt, wijl het tweede Kerstdag is, zoodat het Nieuwe Testament langer in huis blijft en .... door meïuffrouw Z. gelezen wordt. Het slot is, dat het niet verkocht, maar gelezen en herlezen en onderzocht wordt. Zoo komt het echtpaar andermaal bij den heer Van Welven en door dezen tot Ds. Schwarz, een bekeerden Jood. Deze onderwijst Zwavelman en de zijnen. En dan? Het behaagt God, voor Sara het licht in de duisternis te doen opgaan, en Bennie wakker te schudden uit zijn eigengerechtige onverschilligheid. De Joodsche familie komt tot den Heere Jezus Christus en vindt in Hem het leven en de zaligheid. Een zeer interessant verhaal. Het is eenvoudig en vlot geschreven en zal de kinderen ongetwijfeld boeien. Het geheel is uitstekend geschetet. Ook taal en stijl zijn keurig verzorgd. Misschien is hier en daar wat al te getrouw de wijze van zeggen van Bennie weergegeven. Wij laten den Kerstboom nu maar rusten. Hij is in dit verhaal ook eigenlijk van ondergeschikt belang. De afwerking is onberispelijk en de illustraties zijn sprekend. De strekking is kostelijk. Zij toont, hoe het Evangelie behoort gebracht te worden aan de verlorenen, nl. door daden. Zulk een strekking heeft onze volle sympathie. Wij bevelen dit boekje, dat, gezien den toon en de woordkeus, de jongere leerlingen beoogt, onvoorwaardelijk aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1913

Salvafama

Jodenkerstfeest , druk 1, 24 blz.
Een jood, die een kerstboom voor mijnheer Verwelven naar diens huis draagt, maakt een praatje, en wordt uitgenoodigd bij de kerstfeestviering tegenwoordig te zijn met zijn Saar en de kinderen Sjmoeltje, Racheltje en Blommetje. Deze ontmoeting is van de hoogste beteekenis voor de toekomst der jodenfamilie. 't Is dus een bekeeringsgeschiedenis, maar in den besten zin des woords, eenvoudig, zeer aantrekkelijk verteld. De lezers moeten niet al te jong zijn, 10- à 12-jarigen; het slotversje, hoe mooi ook gekozen, is zwaar, en er moet behoorlijk kennis van de profetieën en de Evangeliën aanwezig zijn. Wij bevelen dit boekje zonder voorbehoud aan. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1913
Salvafama

Jodenkerstfeest , druk 2, 39 blz.
Een werkje, bekroond door de Ned. Zond. Vereen. Prettige, groote druk; aardige illustratie, leuke opmerkingen in Amsterdamsch Jodendialect. Het verhaal zelf is vrij eenvoudig; een arm Joodsch huisgezin mag eens een Kerstfeest bijwonen, man en vrouw worden getroffen door de woorden van hun eigen profeten en krijgen een Nieuw-Testamentje mee, dat z'n werk doet. Men kan misschien verschillend denken over het nabootsen van het Joodsche dialect, overigens zal ieder schik vinden in dit Kerstboekje. Het zal ook een dankbare Kerstvertelling leveren. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918
Salvafama

Jodenkerstfeest , druk 3, 32 blz.
Bekroond door de Ned. Zondagsschoolvereeniging. G. K. 0. 1 k. p. 3 t. d. t. 35 cent. Een zeer interessant verhaal van een Joodsche familie, die tot den Heere Jezus Christus komt en in Hem het leven en de zaligheid vindt. Het is eenvoudig en vlot geschreven en zal de kinderen ongetwijfeld boeien. Het geheel is uitstekend geschetst. Ook taal en stijl zijn uitnemend verzorgd. Wij laten den Kerstboom, die in dit verhaal ook eigenlijk van ondergeschikt belang is, maar rusten. De afwerking is onberispelijk en de illustraties zijn sprekend. De strekking is kostelijk. Zij toont, hoe het Evangelie aan verlorenen behoort gebracht te worden, n.l. door daden. Onvoorwaardelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1926