Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJeanne Marie

Hoe Truus overwon, druk 1, 220 blz.
G. K. C. 0. 19 t. d. t. Met teekeningen van Jeanne Faure. 85 cent. Alle drie de commissieleden, die dit boek recenseerden, zijn eenparig in bun lof. Zelden is er zooveel eenstemmigheid op alle punten. Truus Brugman, ècht M.U.L.0.-meisje, heeft grootsche plannen: ze wil voor fraaie handwerken gaan! Maar: vader heeft haar noodig in zijn drukkerszaak voor het kantoorwerk: adressen-schrijven, typen. Mokkend aanvaardt ze die taak en zuchtend doet ze haar werk. Totdat ze Hannie Meyer ontmoet: een jodinnetje, dat den Heiland leert kennen en het Christenmeisje beschaamt door haar geloovige trouw ook inzake haar levensroeping. Truus leert, ook door het sterven van een onderwijzeres, het echte berouw en oefent met veel strijd de zelfverloochening. Zoo vindt ze vrede, ook in haar werk; ze overwint haar tegenzin en tracht haar taak te volbrengen als haar goddelijk beroep. In dit echt levend, echt Christelijk, echt ernstig boek zullen vele meisjes haar spiegelbeeld zien. De les: "Tracht niet naar hooge dingen" wordt op uitnemende wijze geillustreerd. In de gemeenschap met Christus is bijzondere genade, ook voor het leven van allen dag. Enkele onnauwkeurigheden streepten we aan. De plaatjes vinden we te weinig geëntourageerd. We meenen, dat de omgeving van de hoofdfiguur, al is het maar met een enkele lijn, gesuggereerd moet worden. Het omslag is keurig. De typografische uitvoering is zeer correct en smakelijk. We bevelen dit mooie boek voor de oudste meisjes met onverdeeld genoegen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932

Jeanne Marie

Hoe Truus overwon, druk 1, 220 blz.
Leeftijd 14 jaar en ouder. Meisjesboek. De schrijfster brengt ons hier in een lijvig boekdeel een familiegeschiedenis, die we met veel genoegen hebben gelezen. Het hoofdmotief van dit verhaal zouden wij kunnen uitdrukken in deze woorden: "Gods wegen zijn anders dan onze wegen". Dat te erkennen en daarin te berusten vraagt menigmaal zware offers, maar doet vroeg of laat toch ook dit ervaren: "'s Heeren wegen zijn altijd beter dan de onze". Hier hebt ge in enkele zinsneden den inhoud van dit keurige meisjesboek en tevens de levensgeschiedenis van Truus, de hoofdpersoon van het verhaal. Zeker, geheel zonder critiek kunnen we den inhoud niet laten passeeren. We gelooven, dat de schrijfster goed had gedaan, als ze haar boek minstens 50 blz. had bekort. Vele lezeressen zullen zich met mij verwonderen over de taaie langdradigheid, die het boek hier en daar ontsiert. Ook maakt Jeanne Marie zich op sommige plaatsen m.i. al te gemakkelijk en te goedkoop van de moeilijkheden af (vgl. b.v. blz. 194). Men krijgt dan sterk het gevoel, dat haar werk meer kunstmatig is gemaakt dan litterair geboren en gegroeid. Maar dit alles neemt niet weg, dat we het boek met veel waardeering kunnen aankondigen als degelijke Christelijke lectuur. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.