Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronIda Keller

Het verloren schaap, druk 1, 78 blz.
Een Joodsch liedjeszanger met zijn dochtertje vluchten voor een regenbui in een zendingstent. Daar komt ook een joodsche jongen, voor wien de boodschap des heils een ergernis is, evenals voor den ouden man. Maar in het hart van het meisje is belangstelling gewekt en zij gaat op een middag stilletjes opnieuw naar een samenkomst. Ondertusschen onderzoekt de oude man met den jongen het Evangelie om te kunnen aantoonen, hoe onwaar al die verhalen der Christenen zijn. Maar bij dat onderzoek komt de jongen tot de slotsom, dat Jezus wel de beloofde Messias is. Het meisje en de jongen geven hun hart aan den Heer, en ofschoon hun daarom de vloek hunner familie treft, ja zelfs van den stervenden vader, blijven zij in het geloof volharden. Medelijdende Christenen ontfermen zich over hen en later wordt de jongen een prediker voor zijn volksgenooten, hen wijzende op den goeden Herder, die hem gezocht en gevonden heeft. 12 zwarte plaatjes, goede uitvoering: aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921