Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHermanna

Het huisje onder de hooge dennen, druk 2, 78 blz.
Bekroond door de Nederlandsche Zondagsschoolvereeniging Dit boekje is in menig opzicht waard bekroond te worden. Het bevat een interessant verhaal. Heini is een wees. Hij woont bij zijn grootmoeder, in het eenvoudige huisje onder de dennen, maar Grootmoeder moet naar het Armhuis en Heini wordt mijnwerker. Hij wordt geplaagd en belasterd door zijn neef, zóó erg, dat hij 't huis van zijn oom, die hem tot zich nam, ontvlucht en naar Holland wil. Hij bereikt echter zijn doel niet. Om ziekte wordt hij opgenomen in het Diaconessenhuis. Alles komt echter terecht. Grootmoeder keert terug in haar huisje. Heini verkrijgt den wensch van zijn hart en mag houtsnijder worden; en dat alles door de mildheid van een vreemden Hollandschen heer, die zich het lot van grootmoeder en kleinzoon aantrekt. De geschiedenis speelt in Tyrol of in Zwitserland. De "held" van 't verhaal is o.i. soms te oud en soms te jong geteekend. Ook de teekenaar van de plaatjes is er blijkbaar mee in de war geweest. Het boekje mist een flinken Christelijken geest. Wel wordt erin gewezen op den Goeden Herder en op den "lieven Heer", in Wien alleen vertrouwen kan worden gesteld, maar 't blijft alles aan de oppervlakte. Ongetwijfeld heeft de Schrijfster slag van vertellen. Toch is het verhaal o.i. te Hollandsch van karakter voor een geschiedenis, die in Tyrol afgespeeld wordt. Waarom niet wat dichter bij huis gebleven, bijv. in de omgeving der Limburgsche mijnen? Dan klonk alles ook meer waarschijnlijk. Het verhaal bedoelt in het licht te stellen, dat ieder, die op God vertrouwt, veilig is. Dat vertrouwen wordt niet beschaamd. Deze strekking is uitnemend, maar bij de uitwerking van dit thema had de Auteur de gelegenheid niet moeten verzuimen, om, meer dan zij deed, heen te wijzen naar de trouw Gods, niet slechts betoond in het natuurlijk leven, maar bovenal geopenbaard in Christus aan allen, die door genade schapen van des Goeden Herders kudde zijn. Wel aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Hermanna

Het huisje onder de hooge dennen, druk 2, 78 blz.
Bekroond door de Nederl. Zondagsschool-Vereen. Dit is een keurig boekje, geschikt voor menschen van 10-80 of meer jaar. „Vertrouw op den Heere; Hij zal het voorzien! Op Zijn tijd en op Zijn wijze." Dit is de gouden draad, die door een verhaal loopt, met genoeg verwikkelingen, om boeiend te zijn, doch zonder de opgehoopte wonderbaarlijkheden, die het tot een onmogelijke en dies afkeurenswaardige geschiedenis zouden stempelen. Een grootmoeder woont met haar kleinzoontje Heini in een oud huisje in 't gebergte. Ze moet haar woning uit, daar een familie uit Holland het heele terrein heeft aangekocht. Grootmoeder komt in 't Armhuis en Heini bij Oom Kasper, een mijnwerker. Hier heeft hij een ellendig leven. Een klein buurmeisje is hem een zonnestraal in zijn droef bestaan. Met haar bespreekt hij een plannetje, om zijn lieve Grootmoeder te helpen. Hij wil naar Holland om daar rijk te worden. Hiervan komt natuurlijk niets, maar door een gelukkigen samenloop van omstandigheden komt Grootmoeder in aanraking met de familie, die haar huisje had gekocht, en het nu voor de goede oude en haar kleinzoon laat inrichten. Heini, die heel wat had doorgemaakt, eer het zoo ver was, ziet nu ook zijn wensch vervuld, om houtsnijder te worden. Er zijn trekjes, die aan het bekende verhaal Toni von Kandergrund doen denken. Taal en stijl zijn zeer goed verzorgd. Het geheel is in den eenvoudigen, klaren en waren toon gezet, die het boekje voor jong en oud aantrekkelijk en stichtelijk maakt. Het leest heel aangenaam en is ook in het „bijwerk" vol aardige trekjes. De plaatjes zijn zeer goed. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1917
Hermanna

Het huisje onder de hooge dennen, druk 3, 94 blz.
G. K. C. 0. 16 t.d.t. 90 cent. (Bekroond door de Ned. Zondagsschoolvereeniging). Dit boekje bevat een interessant verhaal. Heini is een wees. Hij woont hij zijn grootmoeder, in het eenvoudige huisje onder de dennen, maar Grootmoeder moet naar het Armhuis, en Heini wordt mijnwerker. Hij wordt geplaagd en belasterd door zijn neef, zóó erg, dat hij 't huis van zijn oom, die hem tot zich nam, ontvlucht, en naar Holland wil. Hij bereikt echter zijn doel niet. Om ziekte wordt hij opgenomen in het Diaconessenhuis. Alles komt echter terecht. Grootmoeder keert terug in haar huisje. Heini verkrijgt den wensch van zijn hart en mag houtsnijder worden; en dat alles door de mildheid van een vreemden Hollandischen heer, die zich het lot van grootmoeder en kleinzoon aantrekt. De geschiedenis speelt in Tyrol of in Zwitserland. De "held" van 't verhaal is o.i. som te oud en soms te jong geteekend. Het boekje mist een flinken Christelijken geest. Wel wordt erin gewezen op den Goeden Herder en op den "lieven Heer", in Wien alleen vertrouwen kan worden gesteld, maar 't blijft alles aan de oppervlakte. Ongetwijfeld heeft de auteur slag van vertellen. De strekking, aan te sporen tot Godsvertrouwen, is uitnemend. De geestelijke dingen gaan echter soms achter de tijdelijke schuil. De trouw Gods, geopenbaard in Christus, staat daardoor te weinig in het middelpunt. Overigens wel aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1926

Hermanna

Het huisje onder de hooge dennen, druk 4, 108 blz.
G. K. C. 0. 12 t. d. t. Geïll. Door Annie v. d. Ruit. Bekroond door de Ned. Zondagsschoolvereeniging. 55 cent. Dit boekje bevat een interessant verhaal. Heini is een wees. Hij woont bij zijn grootmoeder, in het eenvoudige huisje onder de dennen, maar grootmoeder moet naar het Armhuis en Heini wordt mijnwerker. Hij wordt geplaagd en belasterd door zijn neef, zóó erg, dat hij 't huis van zijn oom, die hem tot zich nam, ontvlucht, en naar Holland wil. Hij bereikt echter zijn doel niet. Om ziekte wordt hij opgenomen in het Diaconessenhuis. Alles komt echter terecht. Grootmoeder keert terug in haar huisje. Heini verkrijgt den wensch van zijn hart en mag houtsnijder worden; en dat alles door de mildheid van een Hollandschen heer, die zich het lot van grootmoeder en kleinzoon aantrekt. De geschiedenis speelt in Tyrol of in Zwitserland. Het boekje mist een flinken Christelijken geest. Wel wordt er in gewezen op den Goeden Herder en op den "lieven Heer", in Wien alleen vertrouwen kan worden gesteld, maar 't blijft alles aan de oppervlakte. Ongetwijfeld heeft de auteur slag van vertellen. De strekking, aan te sporen tot Godsvertrouwen, is uitnemend. De geestelijke dingen gaan echter soms achter de tijdelijke schuil. De trouw Gods, geopenbaard in Christus, staat daardoor te weinig in het middelpunt. Overigens wel aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932

Hermanna

Het huisje onder de hooge dennen, druk 4, 108 blz.
Leeftijd 8-12 jaar. Een heel boeiende geschiedenis van een jongetje, dat eerst bij zijn Grootmoeder in het huisje onder de hooge dennen inwoont. Ze moeten uit hun huisje en nu komt Heini onder mijnwerkers terecht en tracht weg te vluchten. We treffen hem daarna aan in 't Diaconessenhuis, ernstig ziek. Maar tenslotte komen beiden weer in hun huisje terug. Het verhaal speelt zich af in de berglanden. 't Boek is boeiend geschreven en heel goed wordt de liefde van Heini tot zijn Grootmoeder beschreven. Om na te volgen, nu de liefde van velen verkoelt! Aan 't eind komt nog even de kerstboom te voorschijn! Desniettegenstaande aanbevolen! Een boek voor jongens van 8-12 jaar. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.