Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.C. de Koning

Hein Blommers, druk 1, 77 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 1 z.p 10 t.d.t. 40 cent. De vader van Hein Blommers wordt ontslagen wegens sluiting van de zaak en zoo komt zijn gezin in moeilijkheden. Hein wil probeeren na schooltijd iets te verdienen, om zoo zijn ouders te helpen. Het gelukt hem een baantje te krijgen bij een boekhandel, waar hij eerst f. 1.- daarna f. 1,50 per week verdient. Gelukkig heeft hij juist op tijd een oude - maar bruikbare - fiets present gekregen van Rietdijk, den vader van z'n vrind. Vader krijgt ook werkzaamheden en dus verdiensten en zoo komt het gezin door de moeilijkheden heen. Deze uitkomst is een gebedsverhooring, waarvoor allen den Heere danken. Dit verhaal heeft een uitstekende strekking. "Niets doen zonder God" is het opschrift van één der 13 hoofdstukken. "Roep Mij aan" van een ander. In moeilijkheden tot den Heere de toevlucht nemen, op Hem vertrouwen. Hem danken, wanneer Hij uitkomst geeft uit den nood. Aan het scherpe oog van den recensent ontgaan kleine vlekken niet. Op blz. 7 moet voor "allemaal haast een" gelezen worden "haast allemaal een". Op blz. 52 is de berekening foutief. Er staat: 13 kwartjes = f 3.75 Moet zijn f 3.25. "Waarvoor" op blz. 14 moet "waardoor" zijn. Op blz. 17 grijpt een kleine jongen een vork, die even daarna een lepel wordt. Het plaatje op pag. 21 geeft Heins moeder als een heks te zien. "Hein" boven op pag. 25 moet "Jaap" zijn. Pag. 22: r. 7 v.o. luidt beter, als er staat: "toen ze zijn hand greep, die drukte en zei:" De uitvoering is loffelijk. Onze aanbeveling is hartelijk.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

J.C. de Koning

Hein Blommers, druk 1, 77 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een aardig verhaal over twee vrienden, die het best met elkaar kunnen vinden; eerlijke jongens, die wat voor elkaar overhebben en elkaar probeeren te helpen waar het kan. Hein's vader wordt ontslagen op het kantoor; een heele slag voor het gezin; als vader bidt "Geef ons heden ons dagelijksch brood", klinkt het anders dan gewoonlijk. Hein gaat mee gebukt onder de zorg van zijn ouders en als zijn moeder zichzelf en den jongen voorhoudt, dat zij maar veel aan den Heere om uitkomst moeten vragen, vertelt Hein schuchter, wat meester dien morgen op 't schoolbord geschreven heeft: "Roep Mij aan in den dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult Mij eeren." Dit typeert Hein. En dat dit geen praatjes zijn, wordt wel duidelijk uit het vervolg. Hein probeert wat te gaan verdienen na schooltijd. Het lukt, hij wordt loopjongen bij een boekhandel. De Heere zorgt er nog wel voor, dat hij een fiets krijgt ook. Joop Rietdijk krijgt een nieuwe fiets op zijn verjaardag en mag nu de oude geven aan Hein. Hein maakt het best op de zaak. Hij blijft eerlijk, ook als het een keer veel gemakkelijker is, wat minder eerlijk te zijn. Zijn patroons weten dat te waardeeren, terwijl Hein's ouders hun jongen tot een grooten steun zijn. Ja, jonge twijgen zijn nog buigzaam, een Christelijke opvoeding is heel wat waard in het leven der kinderen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een zeer goed boek, daar staat de naam van den schrijver borg voor. De stijl is goed verzorgd. De sfeer in het gezin van Blommers is heel zuiver en doet weldadig aan. We kunnen dit boekje met warmte aanbevelen laat het maar veel gelezen worden. De platen zijn over 't geheel aardig; de titelplaat kunnen wij minder waardeeren.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.