Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. van Bergen

Grootvader en kleindochter , druk 4, 40 blz.
Een verhaal van een Joodsch meisje, dat zich aangenaam laat lezen, en, de vierde druk bewijst het, zeer in den smaak valt. Izak Melchior woont te Frankfort samen met zijne kleindochter Mirjam, wier ouders gestorven zijn. Een rijke jood, die naar de hand van Mirjam dingt, wordt afgewezen om zijn ongeloof, terwijl grootvader en kleindochter vasthouden aan het geloof der vaderen. Uit vrees voor de bedreigingen van den rijkaard besluiten zij Frankfort te verlaten en naar een ver gelegen stad te trekken, waar vrienden wonen. Onderweg sterft de grootvader tengevolge van allerlei ontberingen. Mirjam zet nu alleen de reis voort en komt in aanraking met Christenen. Het zaad des evangelies valt bij haar in wel toebereide aarde, zoodat zij tot het geloof in Christus komt en niet ongezegend in het evangelie arbeidt onder haar volksgenooten. Taal en stijl zijn goed verzorgd. De Schrijver teekent edele karakters, die een diepen indruk maken. Nu en dan waagt hij zich evenwel wat veel aan het onwaarschijnlijke. Over 't algemeen is het echter een uitnemend verhaal. Daarom speet het ons te meer in dit boekje voor kinderen een gesprek aan te treffen, als op bladz. 12 en 13 wordt medegedeeld. De opmerkingen en vragen van het jongetje in den trein komen ons zeer onnatuurlijk voor. Dat kind is ons al te vroom. Dergelijke illustraties, geheel overbodig, zijn o. i. vlekken op het anders wel sierlijke kleed, waarin deze geschiedenis is gestoken. Wij oordeelen, dat zulke ruwe, dubbelzinnige opmerkingen, als op bladz. 12 en 13 den medereizigers in den mond gelegd worden, in kinderwerkjes verboden waar moeten zijn. De wijze, waarop deze dochter Abrahams tot kennis van den Christus der Schriften komt, is voortreffelijk beschreven. Ook het sterven van den grootvader, die wel niet als de kleindochter met het volle licht bestraald wordt, maar toch, oprecht als hij zocht, den dageraad in zijn stervensure in zijn hart voelt opgaan, wordt aantrekkelijk en Schriftuurlijk geteekend. Wat in dit boekje voorkomt omtrent het materialisme van de massa der Joden, is tevens een teekening van het beeld veler naamchristenen. De uitvoering is goed. De letter wat klein. De plaatjes zijn niet onverdienstelijk. Met vrijmoedigheid aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.


J. van Bergen

Grootvader en kleindochter , druk 6, 54 blz.
Mirjam, de kleindochter van den vromen jood Izak, wordt door een afvalligen geloofsgenoot ten huwelijk gevraagd, doch weigert. De oude Izak ziet in, dat hij niet lang meer te leven heeft en dat Mirjam na zijn dood, een moeilijk lot zal hebben en door den afgewezen man zal worden lastig gevallen. Hij besluit daarom, haar bij vrienden in een vergelegen plaats in veiligheid te brengen. Op reis daarheen sterft hij. Mirjam heeft een tijd lang een zeer moeilijk leven, maar wordt door Christenen voortgeholpen, die haar den Messias doen kennen. Ten slotte komt zij tot bekeering en wordt voor haar eigen volk een voorbeeld en velen ten zegen. Matig aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1919