Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJan Veltman

Eer zij roepen zal ik antwoorden, druk 1, 40 blz.
G. K. 0. 8 t. d. t. 40 cent. Dirk van Stralen, vroeger een oppassend werkman, was door zich te laten opruien tot bittere armoede en geestelijke ontreddering gekomen. Hij ontmoette na een kouden winternacht, waarin het zelfs aan dekking ontbroken had, zijn vriend Pietersen. Tot inkeer gekomen door een gesprek met Pietersen, ontving hij van een rijk heer ruimschoots het noodige. Arbeid werd gezocht en gevonden,waardoor de welstand weerkeerde. De schrijver deelt aan het slot mede, dat het verhaal hem door Huibert Pietersen medegedeeld is, zoodat het op waarheid is gegrond. Dit neemt echter niet weg, dat de wijze van voorstelling tamelijk geforceerd mag heeten. Ten bewijze, dat alles in vervallen toestand verkeerde, wordt medegedeeld, dat het plafond in geen tien en de muren in de gang in geen twintig jaar gewit waren, terwijl we toch niet den indruk krijgen, dat de achteruitgang van zóo ouden datum was. 't Is ook heel sterk, als in korten tijdde toestand zoo erg is, dat er voor de bedekking over niets anders te beschikken is dan "over wat ouden, versleten mel". - Evenzoo is het met de schrijving van de geestelijke veranderingen. Van den vader, die niet meer naar de kerk ging en ook zijn kinderen er vandaan hield en bij het lezen den Bijbel de schouders ophaalde, wordt gezegd, dat hij voorheen echt Godsvreezend en geloovig was. Ons dunkt, als iemand zóó diep valt, dat er aan die echtheid van godsvrucht en geloof wel wat ontbroken heeft. -- En als hij weer in 't goede spoor komt, gaat het zonder slag of stoot. Op straat wordt hij vermaand, onmiddellijk erkent hij zijn dwaling en eer hij 't zelf weet, bidt hij en roemt er bij de thuiskomst in, dat hij bij al zijn armoede rijk is in God. De illustraties zijn goed. Hoe uitnemend het is dat de kinderen vroeg tegen de vooze leuzen van het socialisme gewaarschuwd worden, - we kunnen dit boekje maar matig aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1925