Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronSalvafama

Een kerkdienst op straat , druk 1, 23 blz.
In een dorp van Pommeren komen in 1806 een Fransche officier en 30 soldaten aan. Zij worden vriendelijk ontvangen en zullen ingekwartierd worden. Maar onverwachts dagen visschers uit een ander dorp op en vallen op de Franschen aan. Allen worden gevangen genomen en sommigen gewond. De Franschen willen zich hierover den volgenden dag wreken. De Burgemeester, de Secretaris en twee Schepenen zullen daartoe worden doodgeschoten. De predikant van het dorp treedt echter voor hen op en bewijst, dat de vier veroordeelden hun plicht hebben gedaan. Hij biedt aan, om in hun plaats te sterven. Getroffen door deze zelfopofferende liefde, geeft de officier bevel, om weg te rijden en allen blijven ongedeerd. Groot is de blijdschap en de dankbaarheid der geredden. In stee van in de kerk, houdt de Dominé voor de verkregen verlossing een dankstond op de straat. De vorm van dit verhaal is maar sobertjes. Zoo de echte leeslesjestoon. Hier en daar zondigt de Schrijver zelfs tegen de allereerste beginselen van de taal, bv. in één zin een verleden en tegenwoordigen tijd, onder aan pag. 5. En dan "enormiteiten" als boven aan pag. 14: "Eindelijk werd het, evenals alle andere avonden, bedtijd!" Groote kinderen met eenigen smaak zullen de taal bij lange na niet mooi vinden en zelfs neiging tot corrigeeren bij zich voelen opkomen. Dat is jammer, want de strekking van dit verhaal is uitnemend. Ze staat op pag. 23: "Hij (nl. Ds. Dankwarth) had dien morgen met daden een heerlijke uitlegging en toelichting gegeven, van hetgeen de Heere Jezus in den Paaschnacht vóór zijn lijden tot zijne discipelen zeide: Niemand heeft meer liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijne vrienden." Maar waarom niet méér gewezen op den Heere Jezus, die zijn leven niet aanbood, doch gaf; niet, voor zijn vrienden, maar voor zijn vijanden? Ondanks de gemaakte opmerkingen, kunnen wij dit verhaal voor jongere kinderen vwel aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1914

Open Jachin-boekbeoordelingen.