Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron



Herman

Door liefde gewonnen, druk 1, 32 blz.
Een gelukkig, godvreezend, maar verarmd huisgezin bewijst liefde aan een Joodsch meisje, dat door velen verstooten wordt. Dit geeft aanleiding tot nadere kennismaking met den grootvader van Rachel, die eerst achterdochtig is, maar door de bewezen liefde wordt gewonnen. Later blijkt, dat deze Jood ééne der oorzaken is van de armoede der familie Spoorman. Niettegenstaande Spoorman weet, dat de Israëliet hem een groote som gelds ontvreemd heeft, bewijst hij hem groote weldadigheid. Deze kolen vuurs, op 's vijands hoofd gehoopt, zijn de middelen in Gods hand, om Rachel met haren grootvader aan de voeten van den Messias te brengen. Een aantrekkelijk verhaal, dat de jeugd ongetwijfeld smaken zal. Taal en stijl zijn goed. Alleen "zich op iets verspitsen", (pag. 13) klinkt in 't Hollandsch vreemd. De gesprekken, die in dit verhaal voorkomen, zijn niet altijd aan de werkelijkheid ontleend. Het trof onze aandacht, dat het dochtertje van Spoormman op pag. 4 Ester heet en in het vervolg Marie wordt genoemd. De overgang uit het Jodendom tot het Christendom wordt wat gemakkelijk voorgesteld. De viering van het Paaschfeest (bladz. 11 en 12) gaat wel een weinig in het eten van Paaschbrood op. Doch niets, dat strijdig is met de gezonde leer, wordt in dit boekje gevonden. De strekking is uitnemend. Het "Hebt uwe vijanden lief" wordt hier op treffende wijze in practijk gebracht. De titel met het versje op den omslag geven de hoofdgedachte duidelijk aan. De stille berusting vooral van Spoormans vrouw in het over hen gekomen leed, is voor velen een beschamend voorbeeld. De druk is uitstekend. Flinke, groote letter. De plaatjes zijn mooi in alle opzichten. Moge dit boekje menigen jeugdigen lezer tot zegen zijn. De nieuwe nummers, waarmede deze serie is vermeerderd, onderscheiden zich van de voorgaande niet alleen door hunnen belangwekkender inhoud, maar ook door de plaatjes. Waren deze het vorige jaar (in zwartdruk) wat grof uitgevallen, nu zijn ze inderdaad keurig fijn in kleurendruk bewerkt. En een gekleurd plaatje vindt een kind minstens tweemaal zoo mooi als een zwart prentje. Aan de plaatjes der serie van' Bosch en Veld komt o.i. boven die van al de andere boekjes, de eerepalm toe. Zij munten in alle opzichten uit.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Herman

Door liefde gewonnen, druk 2, 31 blz.
Het gezin van den heer Spoorman is buiten diens schuld, zoo niet broodeloos, dan toch arm geworden. Hij en zijn vrouw dragen hun leed echter als christenen. Zij spreken minder, over hetgeen zij missen, dan over hetgeen hun nog gelaten werd. Hun geloof en liefde dragen vrucht ook voor hun kinderen. Een dochtertje wint het hart van een Joodsche weeze, die door haar grootvader wordt opgevoed. Door de Christelijke liefde der Spoormans getroffen en van de vrucht tot den wortel gaande, leert deze grootvader den Messias kennen als zijn Heiland, en daar hij in den val van het huis Spoorman de hand gehad heeft, wordt hij gedrongen, het gedane kwaad zooveel mogelijk goed te maken, en zoodoende komt het gezin van den heer Spoorman weer in de oude maatschappelijke positie. 't Is wat romantisch. De taal is goed en vrij goed de stijl. 't Plaatje op den omslag is gansch geweldig. Overigens aanbevolen voor kinderen van 10 jaar. 35 Dit is een zeer verdienstelijke beschrijving in aangenamen vertelvorm met heel juiste opmerkingen. Onvoorwaardelijk aanbevolen voor kinderen van 12 tot 14 jaar. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1912
Herman

Door liefde gewonnen, druk 2, 31 blz.
gekleurd geïll. omsl. 2 gekl. plaatjes. Prijs 171/2 cent. Een gelukkig, godvreezend, maar verarmd huisgezin bewijst liefde aan een Joodsch meisje, dat door velen verstooten wordt. Dit geeft aanleiding tot nadere kennismaking met den grootvader van Rachel, die eerst achterdochtig is, maar door de bewezen liefde wordt gewonnen. Later blijkt, dat deze Jood één der oorzaken is van de armoede der familie Spoorman. Niettegenstaande Spoorman weet, dat de Israëliet hem een groote som gelds ontvreemd heeft, bewijst hij hem groote weldadigheid. Deze kolen vuurs, op 's vijands hoofd gehoopt, zijn de middelen in Gods hand, om Rachel met haar grootvader aan de voeten van den Messias te brengen. Een aantrekkelijk verhaal, dat de jeugd ongetwijfeld smaken zal. Taal en stijl zijn goed. Alleen "zich op iets verspitsen" (pag. 13), klinkt in 't Hollandsch vreemd. De gesprekken, die in dit verhaal voorkomen, zijn niet altijd aan de werkelijkheid ontleend. Het trof onze aandacht, dat het dochtertje van Spoorman op pag. 4 Ester heet, en in het vervolg Marie wordt genoemd. De overgang uit het Jodendom tot het Christendon wordt wat gemakkelijk voorgesteld. De viering van het Paaschfeest (bladz. 11 en 12) gaat wel een weinig in het eten van Paaschbrood op. Doch niets, dat strijdig is met de gezonde leer, wordt in dit boekje gevonden. De strekking is uitnemend Het "Hebt uwe vijanden lief" wordt hier op treffende wijze in practijk gebracht. De titel op den omslag geeft de hoofdgedachte duidelijk aan. De stille berusting vooral van Spoormans vrouw in het over hen gekomen leed, is voor velen een beschamend voorbeeld. De druk is uitstekend. Flinke, groote letter. De plaatjes zijn mooi in alle opzichten. Moge dit boekje menigen jeugdigen lezer tot zegen zijn.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1912

Herman

Door liefde gewonnen, druk 3, 32 blz.
G. K. 0. 1 z. p. 32 cent. Een gelukkig, godvreezend, maar verarmd huisgezin bewijst liefde aan een Joodsch meisje, dat door velen verstooten wordt. Dit geeft aanleiding tot nadere kennismaking met den grootvader van Rachel, die eerst achterdochtig is, maar door de bewezen liefde wordt gewonnen. Later blijkt, dat deze Jood verantwoordelijk is Oor de armoede der familie Spoorman. Niettegenstaande Spoorman weet, dat de Israëliet hem een groote som gelds ontvreemd heeft, bewijst hij hem groote weldadigheid. De kolen vuur, op vijands hoofd gehoopt, zijn de middelen in Gods hand, om Rachel met haar grootvader aan de voeten van den Messias te brengen. Een aantrekkelijk verhaal, dat de jeugd ongetwijfeld smaken zal. Taal en stijl zijn goed. De gesprekken, die in dit verhaal voorkomen, zijn niet altijd aan de werkelijkheid ontleend. De overgang uit het Jodendom tot het Christendom wordt wat gemakkelijk voorgesteld. De viering van het Paaschfeest (bladz. 11 en 12) gaat wel een weinig in het eten van Paaschbrood op. Doch iets, dat strijdig is met de gezonde leer, wordt in dit boekje niet gevonden. De strekking is uitnemend. Het "Hebt uwe vijanden lief" wordt hier op treffende wijze in praktijk gebracht. De stille berusting vooral van Spoormans vrouw in het over haar gekomen leed is voor velen een beschamend voorbeeld. De druk is uitstekend. Flinke, groote letter. Moge dit boekje menigen jeugdigen lezer tot zegen zijn.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1926