Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMarie

Door liefde getrokken , druk 1, 24 blz.
Met dit boekje heeft de Schrijfster een mooi en goed verhaal gegeven, waarin Simon Abels, een "jodenjongen", de hoofdpersoon is. Zijn vader, streng Israëliet, is gestorven, maar zijne moeder is reeds lang in 't geheim eene Christin. Op eenvoudige en aangename wijze wordt verteld, hoe Simon, eerst met haat vervuld tegen de "Christenjongens", die hem bespotten en plagen, door het eenvoudige woord van een 10-jarig meisje en uit de gesprekken zijner moeder, die reeds vroeger Jezus als haren Heiland heeft leeren kennen, tot bekeering komt. Dat deze bekeering oprecht is, blijkt uit zijn gedrag jegens zijnen vroegeren vijand. Als deze, ten gevolge van zijne waaghalzerij door het ijs zakt, redt Simon hem met gevaar van zijn eigen leven. In de ziekte, die hem daarna, aantast, komt hij tot volle duidelijkheid des geloofs. Taal en stijl zijn naar behooren. Een lief boekje, ook naar het uiterlijk. De illustrator teekende er een aardig plaatje bij, dat de verdienste heeft van sterk op het verhaal te spreken. De uitdrukking "goede hemel" (pag. 19) hadden wij liever ook uit den mond van Simon niet gehoord. De Kerstboom, aan het einde van het verhaal had kunnen worden gemist, doch neemt slechts een ondergeschikte plaat in. "Heer" en "Heere" komen beide voor. De titel "Door liefde getrokken" geeft de strekking duidelijk aan. Terecht wordt er op gewezen, hoe dikwijls het gedrag van "Christenkinderen" (en ook ouderen kunnen en mogen dit ter harte nemen) den nakomeling van 't oude volk des Heeren meer vervreemdt van den verschenen Messias dan den dienst onder Christus banier aantrekkelijk maakt. Maar tegelijk wordt of schoone wijze geschetst, hoe betooning van oprechte liefde, waaraan gepaard gaat de prediking van de liefde des Heilands, door Gods genade vele struikelblokken kan wegnemen van den weg, die ten leven leidt en door den Heere al instrument wordt gebruikt, om de duistere oogen te verlichten en het hart te doen vragen naar den vrede door het bloed des Kruises. Dit boekje behandelt een bekend thema. Het is echter der Schrijfster gelukt in een bijna versleten kleed een oorspronkelijk gemoed te schetsen. Dat dit geplaatst wordt in dit kader, geeft er eene groote aantrekkelijkheid aan en breng er gewichtige motieven in, die het dubbel aanbevelenswaardig maken. Het verhaal toch, wijl een "jodenjongen" er de hoofdpersoon in is, is zeer geschik om onzen jongens en meisjes liefde in te boezemen voor de zending onder de Joder en vestigt tevens hunne aandacht op het zondige, dat ook hun optreden teger "Jodenkinderen" dikwijis kenmerkt. Inzonderheid voor kinderen, die in groote steden wonen, is dit boekje zeer aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Marie

Door liefde getrokken , druk 2, 24 blz.
Geïll. gekl. omsl. 1 gekl. Pl. Prijs 15 ct. Een Joodsche jongen, wiens vader, streng Israëliet, is gestorven en wiens moeder reeds lang in 't geheim een Christin is, wordt bespot en geplaagd door Christen-jongens en daarom met haat tegen hen vervuld. Het eenvoudige woord en de liefderijke daad van het zusje van een dier jongens, benevens de gesprekken met zijn moeder, brengen hem van zijn verkeerden weg terug. De oprechtheid van die verandering blijkt, als eenigen tijd later Simon zijn vijand uit het ijs redt. In de ziekte, die op deze redding volgt, komt hij tot volle duidelijkheid des geloofs. Een zeer eenvoudig verhaal, waarvan de vorm, evenals de taal en de stijl, over 't algemeen goed is. Enkele kleine opmerkingen: aan den hoek van een straat (pag. 4) moet zijn op. Het herhaalde jij (pag. 6) is te vervangen door jullie, omdat er tot meer personen wordt gesproken. Hinderlijk is 't gedurige "onze lieve Heer". Waarom toch die onbijbelsche uitdrukking? "De Heer Jezus" wordt afgewisseld met "de Heere Jezus". In den titel ligt de strekking reeds uitgedrukt en die bevat een altijd blijvende waarheid, waarvan het goed is, dat ze den kinderen ook in het verhaal voorgehouden wordt. Uitnemend is het ook, dat de aandacht er op gevestigd wordt, dat kinderen (trouwens volwassenen evenzeer) het recht missen om afstammelingen van "het oude volk" vanwege hun afstamming als paria's te behandelen. Een boekje, dat de belangstelling voor het geestelijk welzijn der Joden in het besef onzer kinderen kan wekken, heeft zeker onze sympathie. De beide hoofdgedachten van het religieuse leven: zonde en genade hadden duidelijker kunnen uitkomen. In dit opzicht is het verhaal een weinig oppervlakkig. Evenwel niet in die mate, dat wij het niet zouden kunnen aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911

Marie

Door liefde getrokken , druk 2, 24 blz.
Dit hoekje behandelt de bekeeringsgeschiedenik van een jodenjongen, zoon van een streng orthodoxen lsraëliet en een Christin geworden moeder. Door christenjongens onbarmhartig geplaagd, door familieleden opgezet, haat hij den Christus, wiens volgelingen zoo liefdeloos zijn, totdat hij de ervaring opdoet, dat niet allen, die naar den Heiland zich noemen, zoo hard zijn van hart als de plaagggeesten, die zijn leven verbitteren. Op het oogenblik, dat hij met gevaar van eigen leven te verliezen een hunner redt, leert hij den Messias belijden. Het boekje treft niet altijd den kindertoon. Schooljongens met geringen wensch, »om in klasse, wetenschap en kennis te vergaderen,« (blz. 3), een vraagstuk, dat helder en juist wordt beantwoord (blz. 4), uitroepen als: »Ik haat je - ik veracht je ik vloek je - ik zal den God Israels vragen, je te straffen, jij slechte, valsche christenjongens« (blz. 6), redevoeringen van een tienjarig meisje van de lengte en het gehalte als die op bLz. 9, wekken onze bewondering niet. Overigens is het vrij boeiend geschreven en m.i. voor 10-12 jarigen bestemd. Wij kunnen het slechts matig aanbevelen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1911