Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

De jongen van den tram, druk 4, 16 blz.
Dit boekje vertelt van een jongen, die in alle weer en wind tramkaartjes verkoopt en daardoor in de behoeften zijner kranke moeder voorziet. Het papier, waarin zijn kaartjes gewikkeld zijn, is eens een Bijbelblad. Terwijl hij op een tram wacht, leest hij op dat blad van Eén, die kranken genas door handenoplegging. Piet kent dien dokter niet. Een predikant, die kaartjes van hem koopt, noodigt hem uit 's avonds voor het Kerstfeest in de kerk te komen. Daar hoort Piet van den grooten Medicijnmeester en dit wordt voor hem en zijne moeder tot geestelijken en tijdelijken zegen. Piet gaat daarna naar zee, verdraagt spot en kwelling, doch wordt bij een storm door zijne goddelooze makkers gedrongen tot gebed en . . . met hen behouden. Er is in dit boekje van den heer KLOPPERS niet veel houvast en wat de strekking is, kan moeilijk gezegd worden. De stijl is duidelijk, de verhaaltrant geregeld, de correctie goed. "Van den lijkbaar" (blz. 11) is zeker aan de aandacht ontgaan. Druk, papier en uitvoering geven reden tot tevredenheid. Het boekje bevat zeer goede gedeelten en zal den jeugdigen lezer ongetwijfeld boeien.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.
De jongen van den tram, druk 5, 16 blz.
De schrijver geeft in dit boekje een lief, kinderlijk verhaal van een jongen, die in het ruwe winterweer door het verkoopen van tramkaartjes in de behoeften van zijne arme moeder tracht te voorzien. Intusschen leest hij op een verfrommeld bijbelblad van den grooten Geneesmeester, die geneest, zonder betaling te ontvangen. Hij komt in gesprek met een deftig heer, die hem zegt des avonds in de kerk van dien Geneesmeester te kunnen hooren. Dit was de aanleiding tot een gezegenden omkeer bij de moeder en bij den zoon. Deze laatste wordt later zeeman en tot een zegen voor de bemanning. Uit dit verhaal blijkt, hoe het vertrouwen op God niet beschaamt. Aangenaam is het dit boekje te lezen. Kinderen van 10-12 jaar zullen er veel genot in hebben. 't Is reeds de 5de druk. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1907


De jongen van den tram, druk 5, 16 blz.
Piet V., het zoontje eener arme, zieke weduwe, zoekt door het verkoopen van tramkaartjes zijn moeder te helpen. Hij vindt een Bijbelblad en leest daarop van een Geneesheer, die alle ziekten kan wegnemen. Door een heer voorgelicht, komt hij in een kerk en hoort daar van den Heere Jezus, die kranken genas. Hier wordt hem ook een Bijbeltje overhandigd. Hij deelt het gehoorde aan zijn moeder mee, en het Bijbeltje wordt met ijver gelezen, blijkbaar niet zonder vrucht. De moeder herstelt, en als Piet ouder geworden is, kiest hij het ruime sop als zijn levenselement. Op zekeren dag schipbreuk lijdende, blijkt hij de eenige bidder aan boord. Het schip vergaat. Maar de bemanning wordt gered op het smeekgebed van Piet, die straks behouden zijn moeder terug vindt. Eigenaardig, de stijl is in dit boekske niet kinderlijk, en toch is een vijfde druk noodig. Wel een bewijs, dat, ondanks de groote waarde van den vorm, het kind zich allereerst inlaat met den inhoud en met de plaatjes. Ook deze laatste zijn goed. Het is waar, dat de schrijver niet diep ingaat op hetgeen het genezen door den Heere Jezus beteekent. Over zonde en genade wordt niet veel te denken gegeven. Maar aan den anderen kant, er komen geen buitengewone dingen in voor, het is alles gewoon, en daardoor krijgt het verhaal het kenmerk van waar te zijn. Voor allen, die een kinderboekje voornamelijk om den inhoud kiezen, is het werkje, ook behoudens de andere gemaakte opmerking, wel aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1907

Open Jachin-boekbeoordelingen.
De jongen van de tram, druk 6, 16 blz.
Een jongen, die tramkaartjes verkoopt, leest op een afgescheurd bijbelblad van den Grooten Medicijnmeester. Dat zou iets voor zijn moeder zijn, die zoo ziekelijk is. Hij ontmoet een predikant, die hem veel van Christus vertelt, voor zijn moeder zorgt, en hem een plaatsje op een schip bezorgt. Daar is hij voor de ongeloovige bemanning een zegen. Matig aan aanbevolen; jongens van de tram behooren tot de historie. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1919


De jongen van de tram, druk 7, 16 blz.
G. 0. 3 t. d. t. 10 cent. Piet, het zoontje van een arme, zieke weduwe, zoekt door het verkoopen van tramkaartjes zijn moeder te helpen. Hij vindt een Bijbelblad en leest daarop van een Geneesheer, die alle ziekten kan wegnemen. Door een heer voorgelicht, komt hij in een kerk en hoort daar van den Heere Jezus, die kranken genas. Hier wordt hem ook een Bijbeltje overhandigd. Hij deelt het gehoorde aan zijn moeder mee, en het Bijbeltje wordt met ijver gelezen, blijkbaar niet zonder vrucht. De moeder herstelt, en als Piet ouder geworden is, kiest hij het ruime sop als zijn levenselement. Op zekeren dag schipbreuk lijdende, blijkt hij de eenige bidder aan boord. Het schip vergaat. Maar de bemanning wordt gered op het smeekgebed van Piet, die straks behouden zijn moeder terug vindt. De Schrijver gaat niet diep in op wat het genezen door den Heere Jezus beteekent. Over zonde en genade wordt niet veel te denken gegeven. Maar aan den anderen kant, er komen geen buitengewone dingen in voor, het is alles gewoon, en daardoor krijgt het verhaalhet kenmerk van waar te zijn. De omslagteekening heeft "stemming". Wel aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1927De jongen van de tram, druk 8, 16 blz.
Jongensboek leeftijd 6-10 jaar. God gebruikt vaak kleine middelen om groote dingen te doen. Piet, de jongen van de tram, wil zoo gaarne zijn zieke moeder tot steun zijn en nu leest hij op een uitgescheurd Bijbelblad over Hem, Die alle ziekten genezen kan. Deze boodschap brengt hem, tot den Grooten Geneesheer, Jezus Christus. Veel hulp en kracht hebben Piet en zijn moeder in hun leven van Hem ontvangen, veel zegen voor lichaam en ziel Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930