Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


„Kindergebeden", E.L. Smelik. Bosch en Keuning, Baarn. Dit boekje met kindergebeden, op rijm en in proza, enkele van muziek voorzien, zal in vele gezinnen zeker graag ter hand genomen worden. Het is een boekje met vele waardevolle gedachten. Ds. Smelik bespreekt in een voorwoord het voor en tegen. Hij weerlegt de bezwaren en waarschuwt tegen sleur, stereotiepe gebeden afraffelen enz. en komt op tegen de verwording van het gebed aan tafel. Voor de kinderen acht de inleider het avondgebed het hoofdgebed, omdat dan de sfeer rustiger is. Het boekje verscheen in de Libellen-serie.Haagsche courant, 04-08-1934

Open link naar krant op Delpher
NIEUWE UITGAVEN Libellen-serie. In de „Libellen-serie" van de uitgevers Bosch en Keuning te Baarn zijn nog verschenen: „Leiding van God", door ds. E.L. Smelik, geref. predikant in H. V. te Rotterdam. Schr. heeft dit werk samengesteld naar aanleiding van het begrip „guidance", dat tegenwoordig in de kringen der Buchman-beweging opgang doet; hij verzet zich tegein een niet doordacht gebruik van het woord, en zoekt den positieven inhoud van het begrip. „De weg tot het Geloof", door ds. J.C. Koningsberger, Herv. predikant te Amsterdam, die de wegen en middelen beschrijft, die tot een vast geloof kunnen leiden, en zich speciaal tot jonge menschen wendt. „Op Kagawa's arbeidsveld", door dr. ir. H.G. van Beusekom, die al eerder over Toyohiko Kagawa, den Japanschen evangelist, heeft geschreven, en die hierin nog eens een beknopt overzicht van zijn werken geeft. „Rembrandt en het leven van Jezus", etsen en teekeningen van Rembrandt, met een begeleidenden tekst van H. Rendtorff, uit het Duitsch bewerkt door mevr. E.H. Oberman—Graanboom. De tafercelen, die Rembrandt uit het leven van Jezus geschilderd heeft, zijn chronologisch gerangschikt; zü beginnen met de boodschap aan Maria en besluiten met den ongeloovigen Thomas. „De zin van Uw ziek-zijn", door dr. P. Stegenga Azn., Evang. Luthersch predikant te Amsterdam. „Niet vreezen, maar geloovig vertrouwen, zijn toevlucht nemen tot God die ons in het groote, heilige werk der Verzoening heeft opgenomen", is de boodschap die schr. in dit werkje te brengen heeft. „Het kindergebed", door ds. E.L. Smelik als boven. Na een beschouwing over het onderwerp geeft schr. voorbeelden van goede kindergebeden in poëzie en proza, ook een paar op muziek. Hij besluit met een literatuur-overzicht ter zake.Algemeen Handelsblad, 28-05-1934

Open link naar krant op Delpher
NIEUWE UITGAVEN Libellen-serie. In de „Libellen-serie" van de uitgevers Bosch en Keuning te Baarn zijn nog verschenen: „Leiding van God", door ds. E.L. Smelik, geref. predikant in H. V. te Rotterdam. Schr. heeft dit werk samengesteld naar aanleiding van het begrip „guidance", dat tegenwoordig in de kringen der Buchman-beweging opgang doet; hij verzet zich tegein een niet doordacht gebruik van het woord, en zoekt den positieven inhoud van het begrip. „De weg tot het Geloof", door ds. J.C. Koningsberger, Herv. predikant te Amsterdam, die de wegen en middelen beschrijft, die tot een vast geloof kunnen leiden, en zich speciaal tot jonge menschen wendt. „Op Kagawa's arbeidsveld", door dr. ir. H.G. van Beusekom, die al eerder over Toyohiko Kagawa, den Japanschen evangelist, heeft geschreven, en die hierin nog eens een beknopt overzicht van zijn werken geeft. „Rembrandt en het leven van Jezus", etsen en teekeningen van Rembrandt, met een begeleidenden tekst van H. Rendtorff, uit het Duitsch bewerkt door mevr. E.H. Oberman—Graanboom. De tafercelen, die Rembrandt uit het leven van Jezus geschilderd heeft, zijn chronologisch gerangschikt; zü beginnen met de boodschap aan Maria en besluiten met den ongeloovigen Thomas. „De zin van Uw ziek-zijn", door dr. P. Stegenga Azn., Evang. Luthersch predikant te Amsterdam. „Niet vreezen, maar geloovig vertrouwen, zijn toevlucht nemen tot God die ons in het groote, heilige werk der Verzoening heeft opgenomen", is de boodschap die schr. in dit werkje te brengen heeft. „Het kindergebed", door ds. E.L. Smelik als boven. Na een beschouwing over het onderwerp geeft schr. voorbeelden van goede kindergebeden in poëzie en proza, ook een paar op muziek. Hij besluit met een literatuur-overzicht ter zake.Algemeen Handelsblad, 28-05-1934

Open link naar krant op Delpher
Libellen-serie. In de Libellen-serie — een reeks kleine boekwerkjes die bij Bosch en Keuning te Baarn worden uitgegeven onder het motto „Cum Libello in Angello" (met een boekske in een hoekske) — verscheen als no. 13 een inleiding over Kindergebeden door ds. E.L. Smelik. De schrijver handelt op frissche, onderhoudende wijze over het kind en de godsdienst en de waarde en beteekenis van het kindergebed. De bezwaren die tegen het gebed des kinds worden aangevoerd: de onbegrijpelijkheid, de zelfzucht, de angst en de sleur worden onder 't oog gezien en weerlegd en de verhandeling sluit met enkele voorbeelden van kindergebeden, waarvan enkele zijn ontleend aan een Engelsche uitgaaf: „The Children's Worship", goedgekeurd door de bisschoppen der Anglicaansche kerk. Een viertal gebeden zijn met de muziek ontleend aan de Westhill-zangbundel „Voor onze kleintjes".
Heiman Dullaart. Een bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door H.A. Mulder. Heiman Dullaart (1636—1684) wae als dichter in de 18e en 19e eeuw vrijwel vergeten en pas in 1898 heeft Verwey weer de aandacht op hem gevestigd. Dullaart was leerling van Rembrandt en moet een zeer verdienstelijk schilder zijn geweest. Ale dichter onderging hij in zijn jeugd sterk Vondels invloed, terwijl hij op latere leeftijd de sombere trek van zijn leven in zijn verzen doet hooren. De bloemlezing uit zijn werken geeft een zestiental verzen (meest van religieuze aard) die het bewijs vormen dat Dullaarts poëzie behoort tot dat stuk van onze litteratuur, dat wel in vorm veroudert, maar toch nooit geheel op de achtergrond raakt, omdat ze zooveel echte, ware kunst bevat.
Leeuwarder Nieuwsblad, 21-09-1934

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster