Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


NIEUWE UITGAVEN Omgang met den Bijbel. In de Libellen-serie bij Bosch & Keuning te Baarn (no 151). is verschenen „Omgang met den bijbel", door ds. W.A. Wiersinga, geref. predikant te Loosduinen. De schr. zegt daarin o.m.: „Men kan het zelfs heel druk hebben met allerlei christelyke actie en de heele wereld voor Jezus schijnbaar begeeren te winnen, en door verwaarloozing van den omgang met God in Zijn Woord en gebed schade lijden aan zijn ziel. En men geneert zich, als men den nieuwsten christeljken roman nog niet las, of dat stichtelijke boek, „waar men zooveel aan heeft", maar dat men belijdenis des geloofs afleggen zal en nog nooit zelfs het Nieuwe Testament voor zichzelf geheel gelezen heeft, dat is in onze christelijke kringen heel gewoon. Er zijn allerlei bezigheden, wenschen genietingen en boeken, op zichzelf niet ongeoorloofd en best, maar die op deze manier toch, zonder dat wij 't wellicht merken, de ontwikkeling van ons innerlijk leven in den weg staan, omdat zij al den ons beschikbaren tijd opeischen" Algemeen Handelsblad, 09-04-1936

Open link naar krant op Delpher
Prof. dr. A.M. Brouwer, „De wording der Kerk."
Mr. Roel Houwink, „Gij menschen zijt van God."
Ds. J. Overduin, „Gelijk ook wij vergeven...."
Ds. W.A. Wiersinga, „Omgang met den Bijbel."
Ds. J. Verkuyl, „Gebedsleven"
Alle uitgaven van Bosch en Keuning te Baarn. Libellen-serie no. 173, 119, 155, 151 en 132. Wij kennen zoo langzamerhand de keurige Libelletjes, met hun vaak zeer artistieke omslagen. Typografisch zijn ze bijzonder mooi. Het boekje van prof. Brouwer bevat een inleiding tot de Handelingen der Apostelen, den brief aan de Galaten en de brieven aan de Thessalonikers. Deze studie bevelen wij ter oriënteering aan bij priesters.
Mr. Roel Houwink geeft een bloemlezing uit de werken van de beide Blumhardts.
Een fijn boekje over een teer onderwerp schonk Overduin ons. Wij treffen deze teederheid gelukkig niet in gezelschap van de scrupuloosheid aan.
Dr. Wiersinga's boekje over den omgang met den Bijbel kan apologeten en priesters inlichten over het practisch gebruik van den bijbel bij de Protestanten.
Hartelijk aanbevolen zij het werkje van Ds. J. Verkuyl, dat een gezonden kijk geeft over de plaats van het gebed in Gods Voorzienig bestel.
J. LAMMERTSE Lz.
De Tijd, 09-04-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster