Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


NIEUWE UITGAVEN Libellen-serie, Uitg. Bosch & Keuning, Baarn.
Wij ontvingen wederom drie nieuwe deeltjes van de bekende Libellen-serie, die binnen korten tijd zich een erkende plaats op de Nederlandsche boekenmarkt heeft verworven. Het zijn frissche, fleurige boekjes, over het algemeen aardig geïllustreerd. Een goed voorbeeld is weer het deeltje „Sportief kampeeren". van den padvindersleider Ton Koot, dat uiterst waardevolle wenken bevat voor ieder, die met een tent het land wil doortrekken. Het is met kennis van zaken geschreven en door den schrijver met pittige teekeningetjes verlucht. De bekende folklorist D.J. van der Ven heeft een aardig deeltje geschreven „Het vendelzwaaien herleeft!" Hij geeft daarin een historische schets van dit oude, fraaie gebruik; vele interessante reproducties zijn in den tekst opgenomen. De a.s. Olympische Spelen in Berlijn waren de aanleiding tot het boekje van C. Mortimer „Olympisch Spel", waarin de herleving der oude Grieksche spelen wordt geschetst en een duidelijk inzicht wordt gegeven in het wezen van de Olympische gedachte.
De Gooi- en Eemlander, 07-05-1936

Open link naar krant op Delpher
KAMPEEREN. Sportief kampeeren.
Het kampeeren neemt gedurende de laatste jaren gestadig in omvang toe en voor de komende vacantiemaanden worden nu al weer tallooze kampeerplannen gemaakt door geoefenden en ook door beginners. Voor de laatste categorie is het nuttig en noodzakelijk tevoren behoorlijk ingelicht te zijn omtrent de zaken, welke met kampeeren in betrekking staan, want wie niet op de hoogte is kan slechts ten halve genieten van dezen schoonsten vorm van buitenleven. In de populaire „Libellen-serie" is nu bij de fa. Bosch en Keuning te Baarn een boekje verschenen van Ton Koot, dat in beknopten vorm een afdoend antwoord geeft op alle vragen, welke een adspirant kampeerder maar kan stellen. „Sportief kampeeren" bevat talrijke nuttige wenken en raadgevingen omtrent voorbereiding, materiaal, kampkleeding, keuken etc. We bevelen het gaarne aan vacantiegangers aan.
Haagsche courant, 11-06-1936

Open link naar krant op Delpher
Sportief kampeeren, door Ton Koot.
Voor den beginneling op kampeergebied is in de Libellen-serie (uitgave Bosch en Keuning, Baarn) een boekje verschenen, dat hem zeer zeker veel nut zal verschaffen. Op onderhoudende wijze worden velerlei wenken gegeven, die uit den aard der zaak voor den ervaren kampeerder weinig nieuws brengen, maar voor den kampeerder-in spé voorzeker hun waarde zullen hebben. De schrijver illustreerde zijn werkje met aardige penteekeningetjes.
Arnhemsche Courant, 26-06-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster