Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


„Gelijk ook wij vergeven"... door ds. J. Overduin. — Uitg. Bosch en Keuning, Baarn.
In de fraaie "Libellen-serie" van deze Baarnsche uitgevers, in welke dikwijls zoo precieus verzorgde en toch zoo goedkoope werkjes voorkomen, zijn er dezer dagen weer eenige verschenen, waarvan wij een boekje van de hand van ds. J. Overduin het eerst in handen kregen. Als titel draagt het een fragment uit het "Onze Vader": „Gelijk ook wij vergeven" ... en daarboven is een zinrijke voorstelling van een opgeheven en neergesterkte hand geschetst. De schrijver geeft zijn gedachten weer over bidden in 't algemeen, de beteekenis en de bedoeling van het gebed en staat dan in het bijzonder stil bij het „OnZe Vader", dat hij in één verband met de Bergrede wil gezien hebben — en wel de vijfde bede daaruit, waarvan het laatste gedeelte: „gelijk, ook wij vergeven onze schuldenaren" zoo'n zware opgave schijnt in te houden. In korte zinnen, een duidelijke eenvoudige taal schrijvend, legt ds. Overduin zijn meening aan den lezer voor. Hij dringt ze niet op en mede daarom laat dit geschriftje zich zoo gemakkelijk lezen.
Haagsche courant, 27-03-1936

Open link naar krant op Delpher
Boeken. Ds. J. Overduin: „.... Gelijk ook wij vergeven”.
De schrijver behandelt in dit werkje de vijfde bede van het „Onze Vader". Het is de vrucht van een rijpe en rijke theologische bezinning; vandaar, dat op het theocentrische van het gezond geestelijk leven telkens de nadruk valt. Zooais bij beschouwingen, die rechtstreeks met de geestelijke wereld van den bijbel verband houden, steeds het geval is, dringt ook hier het licht van boven diep in de wereld der mensehen en zet de verhoudingen, waarin de mensch leeft, in de klaarte van een critische beoordeeling. Het werkje, dat duidelijk geschreven is en slechts spaarzaam naar breedere literatuur verwijst, maar daarbij alleen schrijvers van eminente beteekenis op dit gebied aanhaalt (prof. W.J. Aalders, ds. J. v. Andel, Rich. Rothe en Bornhauser) is uitgegeven in de bekende „Libellen-serie" van Bosch en Keuning te Baarn.
De Telegraaf, 29-03-1936

Open link naar krant op Delpher
Prof. dr. A.M. Brouwer, „De wording der Kerk."
Mr. Roel Houwink, „Gij menschen zijt van God."
Ds. J. Overduin, „Gelijk ook wij vergeven...."
Ds. W.A. Wiersinga, „Omgang met den Bijbel."
Ds. J. Verkuyl, „Gebedsleven"
Alle uitgaven van Bosch en Keuning te Baarn. Libellen-serie no. 173, 119, 155, 151 en 132. Wij kennen zoo langzamerhand de keurige Libelletjes, met hun vaak zeer artistieke omslagen. Typografisch zijn ze bijzonder mooi. Het boekje van prof. Brouwer bevat een inleiding tot de Handelingen der Apostelen, den brief aan de Galaten en de brieven aan de Thessalonikers. Deze studie bevelen wij ter oriënteering aan bij priesters.
Mr. Roel Houwink geeft een bloemlezing uit de werken van de beide Blumhardts.
Een fijn boekje over een teer onderwerp schonk Overduin ons. Wij treffen deze teederheid gelukkig niet in gezelschap van de scrupuloosheid aan.
Dr. Wiersinga's boekje over den omgang met den Bijbel kan apologeten en priesters inlichten over het practisch gebruik van den bijbel bij de Protestanten.
Hartelijk aanbevolen zij het werkje van Ds. J. Verkuyl, dat een gezonden kijk geeft over de plaats van het gebed in Gods Voorzienig bestel.
J. LAMMERTSE Lz.
De Tijd, 09-04-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster