Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


NIEUWE UITGAVEN Libellen-serie, Uitg. Bosch & Keuning, Baarn.
Wij ontvingen wederom drie nieuwe deeltjes van de bekende Libellen-serie, die binnen korten tijd zich een erkende plaats op de Nederlandsche boekenmarkt heeft verworven. Het zijn frissche, fleurige boekjes, over het algemeen aardig geïllustreerd. Een goed voorbeeld is weer het deeltje „Sportief kampeeren". van den padvindersleider Ton Koot, dat uiterst waardevolle wenken bevat voor ieder, die met een tent het land wil doortrekken. Het is met kennis van zaken geschreven en door den schrijver met pittige teekeningetjes verlucht. De bekende folklorist D.J. van der Ven heeft een aardig deeltje geschreven „Het vendelzwaaien herleeft!" Hij geeft daarin een historische schets van dit oude, fraaie gebruik; vele interessante reproducties zijn in den tekst opgenomen. De a.s. Olympische Spelen in Berlijn waren de aanleiding tot het boekje van C. Mortimer „Olympisch Spel", waarin de herleving der oude Grieksche spelen wordt geschetst en een duidelijk inzicht wordt gegeven in het wezen van de Olympische gedachte.
De Gooi- en Eemlander, 07-05-1936

Open link naar krant op Delpher
Het vendelzwaaien herleeft!, door D.J. v. d. Ven, Libellen-serie nos. 156 —157. Uitgave Bosch en Keuning, te Baarn.
Op de jubileumfeesten, verleden jaar te Leeuwarden gehouden, was het vendelzwaaien een van de meest interessante en toegejuichte nummers van het feeetprogram. Deze uiting van oude volkskunst, hier in 't noorden zoo onbekend, werd zeer bewonderd. Daarom kan men ook instemmen met de blijmare, welke de bekende folklorist Van der Ven aanheft, als roep om deze libel bij ons volk aan te kondigen: "Het vendelzwaaien herleeft"; en met die herleving — zoo zegt de schrijver — wordt wederom aan ons volk een der kostelijkste gaven geschonken, want mogelijk meer dan een nobele lichaamsoefening is vendelzwaaien een uiting van volkskunst. En later noemt hij het vendelzwaaien: "een edel spel, waarin de schoonheid van kloeke mannengestalten en vlottende eeuwenoude vanen culmineert in de actie van de heroïeke vendelzwaaiersfiguur." In dit boekje beschrijft de heer Van der Ven het spel in zijn vele bewegingen en figuren, waarna hij deze uiting van volkskunst in haar folkloristische beteekenis verklaart. Zooals men van dezen schrijver verwachten mag, is hier een groote verzameling materiaal bijeen gebracht uit de historie en van de huidige dag, zoodat de belangstellende lezer uitnemend op de hoogte wordt gebracht met al wat er aan dit spel vast zit. Moge dit boekske — zoo eindigt de schrijver — er toe bijdragen het vaandelspel wederom te verheffen tot een schoone gemeenschappelijke uiting van echte volkskunst.
Leeuwarder Nieuwsblad, 09-05-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster