Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


„De wording der kerk", door prof.dr. A.M. Brouwer. - Uitg. Bosch en Keuning, Baarn.
In de bekende Libellen-serie der uitgevers Bosch en Keuning is, onder den titel „De wording der Kerk", van de hand van den Utrechtschen hoogleeraar dr. A.M. Brouwer verschenen een Inleiding tot de Handelingen der Apostelen, Hoofdstuk 1—15, den Brief aan de Galaten en de Brieven aan de Thessalonicensen, waaraan is toegevoegd een bloemlezing van de stukken, welke de schrijver het meest karakteristiek acht. Vooraf schetst hij in hoofdlijnen het ontstaan der Christelijke Kerk, in de volgorde van Joodsch-Christelijke gemeenten, de Samaritaansche en de heidens-christelijke gemeenten. Lucas 1: 1—4, waarop Handelingen 1: 1, teruggrijpt moet niet alleen als een inleiding op het Evangelie, maar ook op de Handelingen worden beschouwd. Schr. heeft zich beperkt tot een schets van de „wording" der Kerk en beziet den inhoud van de Brieven aan de Thessalonicensen en aan de Galaten in verband met die wording der Kerk naar haar innerlijke zijde. Als het doel van den schrijver van de Handelingen moet worden beschouwd: sterking van het geloof door te wijzen op de groote nieuwe kracht die in de gemeente-vorming werkzaam is. Als „ooggetuige-verhaal" is het boek der Handelingen zeer belangrijk. En van dit feit tracht de schr. den lezer te overtuigen, zonder omhaal van geleerde woorden, in een bevattelijken stijl, die dit boekje bij uitstek geschikt maakt voor hen, die niet alleen voor verrijking van hun innerlijk leven het N.T. lezen, maar ook daarnevens eenig inzicht willen krijgen omtrent het ontstaan van deze belangrijke geschriften, de op den voorgrond tredende persoonlijkheden in het licht van de in hun tijd geldende verhoudingen.
Haagsche courant, 27-03-1936

Open link naar krant op Delpher
Geestelijk leven. Prof. dr. A.M. Brouwer „De wording der kerk”. Uitg. Bosch en Keuning.
ln dit geschrift „De wording der kerk" geeft prof. Brouwer geen historisch beeld van de vroegste periode in de ontwikkeling der Chr. kerk. Het bevat een korte karakteristiek van enkele Nieuwtestamentische boeken: de Handelingen der Apostelen, en Paulus hrieven aan de Galaten en de Thessalonicensen, met een bloemlezing van de meest sprekende fragmenten uit deze gecanoniseerde literatuur. Niet de historicus, maar de wetenschappelijke beoefenaar van de Inleiding op het N. Testament is hier aan het woord, of liever: laat hier het N. Testament voor het bewustzijn van den mensch van heden spreken. Blijkbaar is de samenstelling van dit werkje in dienst gesteld van het streven, voor den modernen mensch den weg in den bijbel te helpen banen. De Inleiding geeft waardevolle opmerkingen over doel, bronnen en tijd van ontstaan van genoemde bijbelgedeelten. Typeerend voor de richting, waarin zich de belangstelling van den huidigen bijbellezer beweegt, is ongetwijfeld de paragraaf over de handschriften in de bespreking van het boek der Handelingen. Prof. Brouwer verklaart daarin, dat hij den z.g. neutralen tekst, den oudst bekenden, die in Alexandrlë werd vastgesteld, is gevolgd, en merkt daarbij o.a. op: "De Alexandrijn, die den neutralen tekst vaststelde, heeft misschien hier en daar als latere toevoeging iets weggelaten, dat toch oorspronkelijk wel door Lukas geschreven was". En geeft dan enkele voorbeelden. Een dergelijke eerlijke en verantwoorde aanvaarding van de resultaten van een positief gerichte tekstcritiek vergemakkelijkt ongetwijfeld voor menigen modernen lezer den toegang tot de gewijde geschriften van het Nieuwe Testament. De uitgevers Bosch en Keuning lieten het werkje op wél verzorgde wijze verschijnen in de Libellen-serie.
De Telegraaf, 29-03-1936

Open link naar krant op Delpher
Prof. dr. A.M. Brouwer, „De wording der Kerk."
Mr. Roel Houwink, „Gij menschen zijt van God."
Ds. J. Overduin, „Gelijk ook wij vergeven...."
Ds. W.A. Wiersinga, „Omgang met den Bijbel."
Ds. J. Verkuyl, „Gebedsleven"
Alle uitgaven van Bosch en Keuning te Baarn. Libellen-serie no. 173, 119, 155, 151 en 132. Wij kennen zoo langzamerhand de keurige Libelletjes, met hun vaak zeer artistieke omslagen. Typografisch zijn ze bijzonder mooi. Het boekje van prof. Brouwer bevat een inleiding tot de Handelingen der Apostelen, den brief aan de Galaten en de brieven aan de Thessalonikers. Deze studie bevelen wij ter oriënteering aan bij priesters.
Mr. Roel Houwink geeft een bloemlezing uit de werken van de beide Blumhardts.
Een fijn boekje over een teer onderwerp schonk Overduin ons. Wij treffen deze teederheid gelukkig niet in gezelschap van de scrupuloosheid aan.
Dr. Wiersinga's boekje over den omgang met den Bijbel kan apologeten en priesters inlichten over het practisch gebruik van den bijbel bij de Protestanten.
Hartelijk aanbevolen zij het werkje van Ds. J. Verkuyl, dat een gezonden kijk geeft over de plaats van het gebed in Gods Voorzienig bestel.
J. LAMMERTSE Lz.
De Tijd, 09-04-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster