Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Professor Dr. W.J. Aalders over NEUTRALITEIT.
Prof. dr. W. J. Aalders hield een radiolezing over het onderwerp „Neutraliteit". Deze lezing trok sterk de aandacht. De uitgevers Bosch en Keuning verkregen toestemming deze lezing te publiceeren in de Libellen-serie. Binnen enkele dagen vliegt deze libel uit.
Een Libel van Pater HENRI DE GREVE.
Van de hand van den bekenden radiospreker, Henri de Greve, naar wiens „Lichtbakens" door menschen van alle gezindten graag wordt geluisterd, zal binnen enkele dagen een boekje het licht zien: Gods Kans. Dit werkje zal in de bekende Libellen-serie van de firma Bosch en Keuning te Baarn worden opgenomen.
VINCENT VAN GOGH door H.A. Gerritsen Met 16 reproducties.
Libellenserie 175. Uitg. Bosch en Keuning te Baarn. De Hollandsche schilder, aan wiens leven en werk deze Libel is gewijd, werd bij zijn leven slechts door enkelen begrepen. Na zijn dood verwierf zijn werk wereldvermaardheid. De schrijver vertelt ons van het leven van dezen kunstenaar, dat in waanzin dreigde ten onder te gaan, of ook wel is ten ondergegaan, omdat hjj de hand aan zich zelf sloeg na een kleine oneenigheid met zijn vriend, in een periode, waarin na aanvankelijk herstel, de aanvallen terug kwamen. Achterin zijn een aantal reproducties opgenomen van meesterstukken van Van Gogh.
DE DOORTOCHT door Muus Jacobse. Libellenserie 179.
Uitg. Bosch en Keuning, Baarn. Ten allen tijde zijn er dichters geweest en rijmelaars. De dichters bij de gratie Gods, ze spreken na eeuwen nog tot ons. Hun dichtwerken worden nog gaarne gelezen. Ze zijn een bron van rijkdom. Maar de rijmelaars, die „ersatz" gaven, zijn reeds lang verzonken in de vergetelheid. Hun „dicht" droeg het stempel van maakwerk, zinloos vaak en zonder inhoud. We zullen misschien het odium op ons laden het moderne gedicht niet te verstaan, maar zijn toch zoo vrijmoedig op te merken, dat veel van wat tegenwoordig wordt uitgegeven beter in de portefeuille was gebleven. We hebben dit bundeltje doorgekeken en hebben zoo nu en dan de verzuchting geslaakt waarom zooiets nu persé moest gedrukt. Wat te zeggen van een „gedicht" als dit: Toen Noachs' hoog zwart schip de grond weer raakte Kroop hij verbijsterd in het morgenlicht; Zijn mond greep en hij kneep zijn oogen dicht En 't was of hij uit een lange slaap ontwaakte. En rillend rekte hij zich als een paard en hinnikte, dansend in de zonneschijn En hij was dronken van Gods jonge wijn. En strekte zich naakt op de nieuwe aarde. Jafet en Sem zagen het wel en zwegen, Maar Cham, brave burger, kon er niet tegen. En Cham dacht: Wat een rare vent! en lachte. Daarom zal Cham vervloekt zijn al de dagen. Hij zal een teeken op zijn voorhoofd dragen. En alle dichters zullen hen verachten. Ga zulk een „gedicht" nu eens ontleden en ge lacht u tranen, al ware het alleen maar om de „hinnekende" Noach en die vermakelijke verlegenheidsslotzin. Neen, als we zulk zinloos gerijmel lezen zeggen we: Hoe is 't toch mogelijk dat zooiets voor een gedicht moet doorgaan. Nu zouden we Muus Jacobse onrecht doen zoo we naar deze eene „proeve" al de gedichten van deze bundel zouden afmeten. Maar een dichterschap, dat het aan voldoende zelfcritiek mangelt en zulk werk aan de openbaarheid prijs geeft moge zich eerst wel eens terdege bezinnen op de waarde van eigen dichterlijk vermogen, alvorens de publiciteit te zoeken.
Stemmen des Tijds, maandschrift voor Christendom en Cultuur,

Open link naar krant op Delpher
In „De Doortocht" (verschenen in de Libellen-serie, Bosch & Keuning, Baarn) bewijst Muus Jacobse opnieuw tot de beste der jongere protestantsche dichters te behooren. Zijn verzen zijn intelligent en zuiver, een enkele maal b.v. in „De geloovigen" breekt een merkwaardige, bijna beschaamde humor door. Overigens zijn er nog vele, onvoldoende verwerkte invloeden van Nijhof aan te wijzen en is 't rhythme der sonnetten vaak wat arm. Niettemin bevat „De doortocht" verschillende zeer bizondere verzen. De Gooi- en Eemlander, 12-11-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster