Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Een verzameling van 37 volledige gedichten en fragmenten, chronologisch geschikt, van de Vos Reinaerde af tot heden. De verzamelaar verantwoordt deze bloemlezing met een tweeledig doel : bevordering van de kennis van het epische gedicht en het bijeenbrengen van minder bekende stof voor declamatie. De bundel mag geslaagd heeten, op één punt na. Waarom het beste, dat onze verhalende poëzie kent, Pennings "Benjamins Vertellingen" overgeslagen ? Gebrek aan ruimte mag hier niet als argument gelden. Voor de voordracht is hier veel goed materiaal bijeengebracht, al blijkt uit de keus, dat niet alle gedichten onder dit oogpunt werden gekozen, doch sommige meer om hun poëtische beteekenis. Deze wordt voor elke geciteerde dichter in de "Inleiding" verdienstelijk uiteengezet. De korte inlichtende overzichten maken de bundel bij uitstek geschikt voor vereenigingen, op welker program ook letterkundige voordrachten een plaats innemen. De uitvoering is simpel, de prijs laag.
v.d.L.
Opwaartsche Wegen, tijdschrift op Christelijken grondslag ter beoefening van de Nederlandsche letteren,

Sluit venster