Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Hiervoor zou ik alleen Prediker 12:11 willen overnemen: "de woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen, die gegeven zijn van den eeuwigen Herder".Stemmen des Tijds, maandschrift voor Christendom en Cultuur, jaargang 24, 1935
NIEUWE UITGAVEN Libellen-serie. In de „Libellen-serie" van de uitgevers Bosch en Keuning te Baarn zijn nog verschenen: „Leiding van God", door ds. E.L. Smelik, geref. predikant in H. V. te Rotterdam. Schr. heeft dit werk samengesteld naar aanleiding van het begrip „guidance", dat tegenwoordig in de kringen der Buchman-beweging opgang doet; hij verzet zich tegein een niet doordacht gebruik van het woord, en zoekt den positieven inhoud van het begrip. „De weg tot het Geloof", door ds. J.C. Koningsberger, Herv. predikant te Amsterdam, die de wegen en middelen beschrijft, die tot een vast geloof kunnen leiden, en zich speciaal tot jonge menschen wendt. „Op Kagawa's arbeidsveld", door dr. ir. H.G. van Beusekom, die al eerder over Toyohiko Kagawa, den Japanschen evangelist, heeft geschreven, en die hierin nog eens een beknopt overzicht van zijn werken geeft. „Rembrandt en het leven van Jezus", etsen en teekeningen van Rembrandt, met een begeleidenden tekst van H. Rendtorff, uit het Duitsch bewerkt door mevr. E.H. Oberman—Graanboom. De tafercelen, die Rembrandt uit het leven van Jezus geschilderd heeft, zijn chronologisch gerangschikt; zü beginnen met de boodschap aan Maria en besluiten met den ongeloovigen Thomas. „De zin van Uw ziek-zijn", door dr. P. Stegenga Azn., Evang. Luthersch predikant te Amsterdam. „Niet vreezen, maar geloovig vertrouwen, zijn toevlucht nemen tot God die ons in het groote, heilige werk der Verzoening heeft opgenomen", is de boodschap die schr. in dit werkje te brengen heeft. „Het kindergebed", door ds. E.L. Smelik als boven. Na een beschouwing over het onderwerp geeft schr. voorbeelden van goede kindergebeden in poëzie en proza, ook een paar op muziek. Hij besluit met een literatuur-overzicht ter zake.Algemeen Handelsblad, 28-05-1934

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster