Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Folklore. In de Libellen-serie voor de firma Bosch en Keuning te Baarn zijn een viertal deeltjes verschenen op folkloristisch gebied. Van Nederlandsche luilakken, door D.J. van der Ven. Op zijn bekende vlotte wijze beschrijft Neerlands grootste folklorist de „luilak"-gebruiken in ons land, die voornamelijk in de Zaan nog een echt volksgebruik zijn. Het boek is rijk geïllustreerd. Dank voor stank bij dominee, door D.J. van der Ven. Een typisch gebruik in den Achterhoek, met name in Hengelo, Gelderland, is, dat de boeren daar den dominé van den noodige mest voor zijn tuin voorzien. Als dank biedt de predikantsfamilie de boeren en hun vrouwen een „mestmaal" aan. Bij het uiteenzetten van deze dorpszede heeft de schrijver de gelegenheid belangwekkende opmerkingen te maken omtrent de beteekenis van den mest in de folklore. Flakkeesche Schetsen, door J. Kleeuwens. Een aantal in dialect geschreven schetsen, die een bepaalde sfeer weten te scheppen. Aolwieke, laand en lu van vrouger, mit magels deur Geert Teis Pzn. De schetsen van dezen 70-jarigen Groningschen schrijver zijn juweeltjes van milieu en karakterteefrening. Alle deeltjes van deze Libellenserie zijn keurig uitgevoerd en zijn in een voor elk toepasselijk omslag gestoken.Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 28-11-1934

Open link naar krant op Delpher
LIBELLEN-BOEKJES. Waarom naar de Stratosfeer, door O.W.P. Mohr. Flakkeesche Schetsen, door J. Kleeuwens. Van Nederlandsche Luilakken, door D.D.J. van der Ven. Uitgave van Bosch en Keuning. Baarn. Aardige boekjes zijn het, welke in deze libellen» serie verschijnen en dikwijls is de inhoud ook zeer interessant. Van de drie waarvan de titels hierboven staan lijkt, dat met de Flakkeesche verhalen ons 't minst. De schrijver heeft zich veel moeite gegeven om het dialect van Flakkee precies weer te geven, maar het ware gevoel, de echte gewaarwording van land en volk krijgt men toch niet onder 't lezen. Interessant daarentegen is het boekje over de stratosfeertochten. Naast de ondernemingen ven Piccard en Cosijn worden hier ook de Amerikaansche en Russische ballontochten min of meer gedetailleerd behandeld. Zoo lezen wij bv, dat de Russen ook een kanon aan boord hadden voor artilleristische oefeningen in de hooge luchtlagen. De brochure bevat een aantal foto's, waaronder verscheiden, die nog niet algemeen bekend zijn. Uitstekend is het boekje van den folklorist D.J. van der Ven over de luilakken. Een schat van bijzonderheden over het eeuwenoude luilakgebruik is hier verzameld en overtuigend wordt aangetoond hoezeer van Lennep zich vergiste toen hij, meer dan een halve eeuw geleden, reeds schreef dat het luliakgebruik heelemaal uitgestorven was. Niet het minst belangwekkende in deze brochure vormt de zeer rijke serie fraaie foto's van luilakgebrulken, hoofdzakelijk in Zaandam en omstreken.Het Vaderland, 19-12-1934

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster